November 7, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 07-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-11-2008

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ AiÀÄĪÀPÀ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/08 PÀ®A. 366 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-10-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sËfAiÀiÁ ¨sÁ£ÀÄ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ZÉÊ£À vÉƼÀ¹PÉÆÃAqÀÄ §gÀÄvÉۣɠ CAvÁ G¸Áä£ÀUÀAd ºÉÆÃzÁUÀ, «dÄÓ ¸ÉÆãÁgÀ EªÀ£ÀÄ §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ZÀºÁ PÀÄr¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 6-11-08 gÀAzÀÄ 1 UÀAmÉUÉ ¥sËfÃAiÀiÁ ¨sÁ£ÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹gÀÄvÁÛ¼É. DzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ «dÄÓ ¸ÉÆãÁgÀ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ C¥ÀºÀj¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.  

 

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/08 PÀ®A. 324 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 6/11/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ  ¦ügÁå¢ ²æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §¤ì¯Á® PÁA§¼É ¸Á; dªÀÄV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉ §¤ì¯Á® E§âgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ±À«Äà vÀAzÉ £ÀfÃgÀ  EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ZÀ¥Àà° ºÁQPÉÆAqÀÄ §A¢zÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ZÀ¥Àà° ©lÄÖ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉƼÀÄî CAvÀ w½¹zÀÝPÉÌ, ±À«Ä vÀAzÉ £ÀfÃgÀ ¸Á: dªÀÄV FvÀ£ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §¤ì¯Á® gÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ,  ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.  JA§ ¦ügÁåzÀÄ  ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 

D¹Û «ªÁzÀ : ªÀÄ»¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA : 193/08 PÀ®A : 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506  eÉÆvÉ 149  L¦¹

¢£ÁAPÀ 6-11-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ©gÁzÁgÀ 30 ªÀµÀð ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cgï.¹.¹ bÀvÀ ºÁPÀĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÄUÁæªÀÄ¥Áà ¥Ánïï D eÁUÉAiÀÄ°è PÉzÀgÀĪÁUÀ »ÃUÉÃPÉ PÉÃzÀgÀÄwÛzÉÝAiÉÄà JAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CgÉÆævÀgÀÆ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ,§rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ  §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.  ºÁUÀÄ ±ÁAvÁ¨Á¬ÄAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÀÆ PÀÆqÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                         

 

 

D¹Û «ªÁzÀ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA :- 194/08 PÀ®A  143,147,148,324,504 eÉÆvÉ 149  L¦¹

¢£ÁAPÀ 6-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1500 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ªÀĺÁ£ÀAzÁ UÀAqÀ  ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁmÉî38 ªÀµÀð,¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj  ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÁUÀÄ E£Àß 7 d£ÀgÀ J®ègÀÆ ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ£ÀªÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj J®ègÀÆ UÀÄA¦£ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cgï.Cgï.¹ bÀvÀÄÛ ºÁPÀĪÁUÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ CzÀPÉÌ ¤°è¹  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  £ÀAvÀgÀ CgÉÆævÀgÀÆ ¥ÀÄ£Àí Cgï.Cgï.¹ ºÁPÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ JPÉ Cgï.¹.¹ ºÁPÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉüÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.  JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

©.¦.J¯ï. PÁqÀð ºÀj¢ ªÀåQÛ : PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ zÀÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :152/2008 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:     353, L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 06/11/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, vÁ.¥ÀA. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀB 06-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À vÁ¼ÀªÀiÁqÀV ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ¨sÉn ¤Ãr 2008-09 £Éà ¸Á°£À EAzÁæ DªÁ¸ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ CAwªÀÄ UÉƽ¸À®Ä ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ «PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÉgɽ UÁæ.¥ÀA. CzsÀåPÀëgÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£É ªÀÄ£É vÉgÀ½ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²°¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ²æà ¨Á§Ä vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï J®ègÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è £À£ÉÆßA¢UÉ KPÀ ªÀZÀ£ÀzÀ°è ªÁUÁݼÀ ªÀiÁr PÉýzÀgÀÄ £Á£ÀÄ F AiÉÆÃd£É §UÉÎ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ ºÉýzÀgÀÄ CzÀPÉÌ M¥ÀàzÉ vÀ¼ÀªÀiÁqÀV ºÁUÀÆ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ©.¦.J¯ï ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÁQ Gj ºÀZÀÑ®Ä ªÀÄÄAzÁzÁUÀ Gj ºÀZÀÑ®Ä CªÁPÁ±ÀPÉÆqÀzÉ ºÀjzÀ PÁUÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¯É ºÁQ vÀA¢gÀÄvÉÛãÉ. F WÀl£É vÀ¼ÀªÀiÁqÀV UÁæªÀÄzÀ J¸ï.¹ PÀ«Ä¤n ºÁ® ªÀÄÄAzÉ dgÀÄVzÉ. M§â ¸ÀgÀPÁj C¢üPÁjAiÀiÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀÄ ¨Á§Ä vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀUÀ¼À°è CqÀZÀ£É GAlÄ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj zÁR®Ä ºÀjzÀÄ ºÁQ PÁ£ÀƤ£À jvÀå J¸ÀVzÁÝgÉ CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                                                                   

D¹Û dUÀ¼À : fêÀ ¨ÉzÀjPÉ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ . UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 106/2008 PÀ®A-447,427,504,506,489 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ-6/11/08 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-65 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄgÁoÀ ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ²æà 1] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉÊ¥ÀæPÁ±À eÁw-ªÀÄgÁoÀ ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î  2] °A¨Áf vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ©ÃgÁzÀgÀ eÁw-ªÀÄgÁoÀ ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î  ºÉÆîUÀ¼ÀÄ PÀmÉÖUÉ ºÀwÛ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ºÉÆîUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ F ªÉÆzÀ®Ä ºÉÆî ¸ÀªÉð ªÀiÁr¹ PÀ®Äè ºÀƽzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ-5/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆægÁzÀ 1] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉÊ¥ÀæPÁ±À eÁw-ªÀÄgÁoÀ ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î 2] °A¨Áf vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ©ÃgÁzÀgÀ eÁw-ªÀÄgÁoÀ ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î  E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÉð ªÀiÁr¹zÀ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁQzÀ®èzÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉÆî ¸ÀªÀð £ÀA-18/1 £ÉÃzÀgÀ°èzÀÝ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁQ £Á±À ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉPÉ ªÀiÁr¢ CAvÀ ¦ügÁå¢ PÉýzÀgÉ ¦ügÁå¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 ¨ÉÊPï rQÌ : MªÀð¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 204/2008 PÀ®A: 279,337,338 L.¦¹  187 LJA« DPÀÖ

¢£ÁAPÀ 7/11/08 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ    PËrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ - §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀĪÀ  ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀiÁzÀ ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd §gÁ¼É ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð,G:²æÃgÁªÀÄ ¥sÉÊ£Á£ÀìzÀ°è £ËPÀj ¸Á:ªÀÄÄQð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå  PÉ.J.- 32,J¯ï.-5663 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ  ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁ£É UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 204/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 187 L.JA.«. DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.