November 13, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 13-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-11-2008

gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀë¢AzÀ GZÁÑn¹zÀÝPÉÌ : ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè fêÀ ¨ÉzÀjPÉ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 159/08 PÀ®A 341, 506, 323 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 12-11-08 gÀAzÀÄ £ËªÀzÀUÉj zsÀjAiÀiÁ ¨É£ÀPÀ£À½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ PÀ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÁj£À°è §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¥Ánïï EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ PÁj¤AzÀ ºÉÆÃgÀ J¼ÉzÀÄ ¥Ánð¬ÄAzÀ GZÁÒl£É ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è C£À¢üÃPÀÈvÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸À»ÃvÀ ªÀÄƪÀgÀ zÀ¸ÀÛVj

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA   185/2008 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPÀÖ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/11/08 gÀAzÀÄ 0600 WÀAmÉUÉ gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) ²ªÁgÀzÀ WÉÆÃmÁ¼Á-ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) UÁæªÀÄzÀ d£ÀPÀ vÀAzÉ gÀvÁßf PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) FvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj «µÀ ¥ÉÆjvÀ ¥ÀzÁxÀð ªÀiÁgÀlPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL  ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 25 PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ C.Q 250/- gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 207/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12/11/08 gÀAzÀÄ  ¦.J¸ï.L.(PÁ¸ÀÄ)  gÀªÀjUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÉÆÃPÀļÀgÉrØ ªÀÄ£É ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À¤lÄÖ PÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV HgÀ°è  UÉÆÃPÀļÀgÉrØ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ PÀĽvÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ  ªÉÄïɠ 1700 UÀAmÉUÉ zÁ½ £Àqɹ CªÀj§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁVzÉ CªÀgÀÄ E§âgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ M¦àPÉÆAqÀgÀÄ CªÀj§âgÀ£ÀÄß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ D¢üãÀ¢AzÀ MlÄÖ 44 ¨ÉƤ «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1364 gÀÆ ¨ÉïɨÁ¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

 

¨ÉÊPï rQÌ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ PÉʪÀÄÆ¼É ªÀÄÆjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/11/08 gÀAzÀÄ 0840 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè C¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀºÁAiÀÄ PÉÃAzÀæ¢AzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ  «ªÉÃPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÁ²¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢PÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/11/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ zÁqÀVUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄjUÉ ¤AvÀÄ C°è AiÀĪÀÅzÉà CmÉÆà EgÀzÀ PÁgÀt  ¥ÀÄ£ÀB §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ M¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÀ.E.¹ PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ M§â »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ£Àß §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀZÀÄUÁAiÀÄ DzÀ §UÉÎ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

 

gÉÊvÀ£ÉƧ⠣À¢ ¤ÃjUÁV C¼ÀªÀr¹zÀ ¥ÀA¥À¸Émï PÀ¼ÀªÀÅ  

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/11/08 gÀAzÀÄ gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÁ¸ÀgÀ vÀÄUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 28 gÀ°è ªÀiÁAdgÁ £À¢UÉ PÀÆr¹zÀ MAzÀÄ 7.5 JZÀ.¹. PÀgÉAl ªÉÆÃmÁj£À jªÉArAUÀ ¨Ár C.Q. 5000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 12/11/2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 8 d£ÀgÀ zÀ¸ÀÛVj

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12/11/08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĺÁzÉêÀ UÁågÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è   ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA.PÉJ-38/f-137 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©gÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ K¼ÀÄ d£ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ ºÀt 4080=00 gÀÆ., 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 2 ªÉƨÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 dªÀÄSÁ£É d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À : CtÚ¤AzÀ  vÀªÀÄä¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/11/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀħ¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ  ¸Á; rVÎgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/11/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ HgÀ°è CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ CtÚ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ CAvÁ CAzÀÄ  PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ £ÀqÀÄvÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ   UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

D¹Û CwÃPÀæªÀÄt : dUÀ¼À, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/08 PÀ®A 447, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 12-11-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ ©gÁzÀgÀgÀªÀjUÉ a¢æ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĪÀÄAvÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀªÀð £ÀA. 15/1/2/5J £ÉÃzÀgÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¨sÀÆ«Ä PÀ§½¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ MAzÀÄ PÉÆuÉPÀnÖ£À ¨ÉÆÃgÀ ºÉÆÃqɬĹgÀÄvÁۣɠ ¦üAiÀiÁð¢vÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

UÀAqÀ ºÉArgÀ dUÀ¼À : ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ£À ¥ÀæªÉñÀ : UÀAqÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/11/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ eÉÆö£ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠯Á®¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉ KPÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CAzÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå : PÀnÖUɬÄAzÀ §qÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/08 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-11-08 ¦üAiÀiÁð¢ R°¯ï vÀAzÉ gÀ¹zï ¥ÀmÉïï EvÀ£ÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár ¸Àé®à «±ÁæAw ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 11/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀi ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ  DgÉÆævÀgÁzÀ  jeÁd @ UÉÆÃgÁå ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÊAiÀiÁd ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ  EªÀj§âgÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ R°Ã® vÀAzÉ gÀ²ÃzÀ ¥ÀmÉî EvÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÉÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ jAiÀiÁd @ UÉÆÃgÁå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖ¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÊAiÀiÁd EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.