November 25, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 25-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-11-2008

ªÀiÁgÀPÁ¹Ûç¢AzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ ºÉzÀj¹ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃa ¥ÀgÁj

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/08 PÀ®A 392 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ eÁzsÀªÀ 37 ªÀµÀð, ªÀÄgÁoÀ ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   ¢£ÁAPÀ 23/11/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Àwß ²æêÀÄw «ªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¢Ã°¥À vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÀ EvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è F½UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É §AzÀÄ «ªÀįÁ¨Á¬ÄAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÀÄwÛUÉ PÉÆAiÀÄÄåvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ CªÀ¼À Q«AiÀÄ°èAzÀ gÀhÄĪÀiÁÌ , PÉÆgÀ¼À°AzÀ ¨ÉÆgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ , ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

DPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ §¸Àì vÀqÉzÀÄ UÁè¸À ¥ÀÄrªÀiÁr ¥sÀgÁj

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/08 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 504, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ §ªÀiÁ¤ FgÁè¥À½î EvÀ£ÀÄ  zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁºÁgÁµÀÖç §¸Àì £ÀA JA.ºÉZï. 20 r- 4349 £ÉÃzÀPÉÌ  CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ §¸Àì JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ UÁè¸ÀPÉÌ NqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ®Qëöä ªÀÄÆwðAiÀÄ£Éßà PÀzÉÆÝÃAiÀÄÝ R¢ÃªÀÄgÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå411/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 457, 380 IPC.

¢£ÁAPÀ 25/11/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-70 ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À [¥ÀÆeÁj] eÁ-PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á- ªÉÆüÀPÉÃgÁ vÁ- ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¸ÀAUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ  25-11-2008 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É ¨É¼ÀUÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ ¥ÀÆeÉ PÀÄjvÀÄ ®Qëöä ªÀÄA¢gÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ UÀÄrUÉ ºÁQzÀ ©UÀ £ÉÆÃr EªÀjUÉ  C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ M¼ÀUÉ »ÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÀÄrAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ 3 PÉfAiÀÄ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ ®Qëöä zÉëAiÀÄ ªÀÄÆwð C.Q. 900/- ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ºÁQzÀ MAzÀÄ 2 UÁæAzÀ §AUÁgÀzÀ £Àwß C.Q. 2400/- »ÃUÉ MlÄÖ 3300/- gÀÆ.¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄÆwð ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ºÁQzÀ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £Àwß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24, 25/11/08 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀ rQÌ : ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ  ¸ÀASÉå   : 199/08   PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ    B 279.338. L¦¹

¢£ÁAPÀ 10/11/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄĸÁÛ¥ÉÆgÀ ¥ÁnAiÀÄ GeÁ® PÀAPÀgÀ ªÀĶ£À UÉn¤AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÉÆr£À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÉÆgÀ ¥ÁnAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉÆmÉ°UÉ ZÁºÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½§tÚzÀ PÁgÀ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ CwªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢ÝAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ rQ̪ÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥ÀjuÁªÀÄ £À£ÀUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄ®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÉ EzÀjAzÀ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ½UÀÄ ¸ÀºÀ PÉÀA¥ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ JzÀAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ §®UÁ® PÀ¥ÀUÀAqÀPÉÌ G©âzÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. PÁgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆqÀ®Ä PÉJ.32-JªÀiï-5509 EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉøÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ MA¥ÀæPÁ¸À ¯ÉPÀÑgÀgÀ ¸ÀAdÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É C¯Éè ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÉÆgÀ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§¢PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà £ÀqÀ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: CAvÀ¥À£À½î vÁ: f; UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©zÀgÀ ¹n¸ÉÌ£À ºÉÆV C°è ¹n¸ÉÌ£À ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ 2 ¢ªÀ¸À ©ÃzÀgÀzÀ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®èzÀPÁgÀt £Á£ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÀì¥ÀqÉAiÀÄzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛ£É £À£ÀUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÀjAzÀ ºÁUÀÄ C®è°è SÁ¸ÀV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÄÝzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢À¯è vÀqÀªÁV EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¸ÀÄvÀÛzÉÝ£É PÁ£ÉÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

6 d£À ºÉtÄÚ ºÉvÀÛ vÀAzÉ ¸Á®¢AzÀ £ÉÆAzÀÄ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÉÄʯÁgÉ FvÀ¤UÉ 6 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 3 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸Á® DVgÀÄvÀÛzÉ. ¢: 24-11-2008 gÀAzÀÄ  ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ G½zÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀ° CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À±ÉAiÀÄ°èAiÉÄ PÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ [©] UÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.   ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢V£À ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ªÀÄ£É ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr fêÀ¨ÉzÀjPÉ MrØzÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ                                                       

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/08 PÀ®A 448, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:24/11/2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÀå²æà UÀAqÀ ºÁªÀVgÁªÀ ªÀÄÄzÁ¼É gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:22/11/08 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄ£ï ºÁUÀÆ E£ÉÆßç£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ §AzÀÄ PɸÀgÁVzÀÝPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢ü¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ PÀÄqÀvÉ 29 ªÀµÀð G.ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/ RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ 30 ¤«ÄµÀPÉÌ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ªÀĺÉñÀ §¼ÀvÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r qÁ£ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ. 39 JZï 1164 .EAf£ï £ÀA 04 eÉ.27 E.20737 , Zɹì¸ï £ÀA 04 eÉ 27 J¥sÀ. 2243 ¤°è¹zÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 0830 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀÄgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 20,000/- gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

 

ªÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À, ºÉÆqɪÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀÄÄqÀ©  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-11-08 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤vÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 24-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁºÀß vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ Hl vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀ£ÀÆßgÁ(Dgï) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀiAPÁ®   DgÉÆævÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉÆîzÀ°è ºÉÆÃqÉ¢zÀÝPÉÌ KPÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÁgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

¯Áj rQÌ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ, ¨sÁj UÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-11-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ  J.¦ 12 © 1582 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgÀ CAvÁ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ  ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄqÀV zsÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ¥ÀàgÀUÁªÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ qÁªÀgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉêrUÉ PÀ§Äâ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤AvÀ mÁæPÀÖj£À »A¢£À mÁæ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ JqÀ§¢UÉ EgÀĪÀ ¤Ã®Vj ªÀÄgÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀiÁÝUÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

PÁå£ÀìgÀ ¨ÉãɬÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼É fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨Á«UÉ ºÁj ¸ÁªÀÅ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24-11-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ vÀªÀÄVPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÀªÀÄäPÁÌ UÀAqÀ ¸ÀA§uÁÚ vÀªÀÄVÃPÀgÀ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð EªÀjUÉ PÁå£ÀìgÀ DVzÀÄÝ C£ÉÃPÀ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÆ¥ÉìUÉÆAqÀÄ  ¢£ÁAPÀ 24-11-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ ¨ÁUÀªÁ£À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÁ¼ÀÄ ©zÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.