November 28, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 28-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-11-2008

PÁgïUÉ PÀAmÉãÀgï ¯Áj rQÌ DgÀÄ d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ  

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 27/11/08 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ   ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è 5 d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ©. gÀ«ÃAzÀæ 21 ªÀµÀð ¸Á// ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA J¦-11/J©-3518 £ÉzÀÝgÀ°è 5 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÉÆêÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æÃeï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ PÀAmÉ£Àgï ¯Áj £ÀA J¦-12/AiÀÄÄ-6623 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁj£À M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÉÃtÄ, ¥Àæ±ÁAvÀ, f.PÀȵÀÚ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvÀ JªÀiï.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀÄgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ PÀAmÉ£Àgï ¯Áj ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj C¯Éèà ©lÄÖ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

    

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ ¹ªÉÄ JuÉÚ d¦Û 

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/08 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 27-11-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ £ÀA¢ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀĺÀäzÀ R°Ã® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄTêÀÄ vÀAzÉ C§ÄÑ® ¸ÀvÁÛgÀ EªÀj§âgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹zÀ 25 °ÃlgÀ ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAV滹nÖzÀÄÝ  E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 25 °ÃlgÀ ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ²æà J.¸ÀÄzsÁPÀgÀ, CºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ d¦Û  ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÀĺÀäzÀ R°Ã® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄTêÀÄ vÀAzÉ C§ÄÑ® ¸ÀvÁÛgÀ EªÀjUÉ »rzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð½AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀ zÉù ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/08 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/08 gÀAzÀÄ 1810 UÀAmÉUÉ  ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ°è ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ  PÉêÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw gÀUÀmÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á; aªÉÄäUÁAªÀ gÀªÀjAzÀ 48 zÉòzÁgÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. G¼Àî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q; 1200/-gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÉÊ »rzÀ UÀAqÀ¤AzÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ zÉÊ»PÀ/ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ : ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ zÀÆgÀÄ 

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 208/08 PÀ®A 498(J), 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ: 27-11-2008 gÀAzÀÄ vÀgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ, CvÉÛ ZÀAzÀæªÀiÁä ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ¸ÀwõÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.