November 23, 2008

DAILY CRIME UPDATE 23/11/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-11-2008

ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwæ¹zÀ UÀAqÀ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 498(J), 307 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/11/08 gÀAzÀÄ 1410 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà CdÄð£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ PÀZÀÄªÉ ¸Á: ®AdªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ®AdªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£ÀgÁªÀ gÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw EªÀ½UÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ G«Äð¼Á JA§ÄªÀ¼ÀÄ 10 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 8 ªÀµÀðzÀ M§â ªÀÄUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ°PÉÌ  §gÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÄ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 21/11/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÆrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥ÁªÀðw EªÀ½UÉ CrUÉ ¸Àj ªÀiÁr®è CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉ ¸ÀÄjzÀÄÝ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤¸À̼ÁfvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ vÉ¯É MrzÀÄPÉÆAqÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-11-2008 gÀAzÀÄ fUÁð (©) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.JZï.13/JªÀiï.3399 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ vÀ£ÀßAvÁ£É ¹ÌqÁV ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ§A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPÀ£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ zÉÆaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¢ÃªÀÄgÀÄ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/08 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-11-2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CPÀÛgÀ ºÀıÉÃ£ï ¸Á: J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ¥Àwß ¢£ÁAPÀ 21-11-2008 gÀAzÀÄ ªÉÆúÀ£ï ªÀiÁPÉðlUÉ ±Á¦AUïUÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ, ±Á¦AUï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ 1930 UÀAmÉUÉ 2 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ¥ÀwßUÉ £ÀÆQPÉÆlÄÖ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÉÊ ¨ÁUï PÀ¹ÃzÀÄ PÉÆAqÀÄ MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÉÊ ¨ÁåUÀzÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,600/- ªÀÄvÀÄÛ 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ C®ªÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðUÀ¼ÀÄ, ¥ÉƸïÖ D¦ü¸ï Dgï.r. ¥ÀĸÀÛPÀ EvÁå¢ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ °TÃvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±Ál ¸ÀQðl¢AzÀ DQìöäPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¨sÁj ºÁ¤

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ WÀl£É £ÀA. 04/08 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ :-

¢£ÁAPÀ 21/11/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmɬÄAzÀ 2400 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üÃAiÀiÁå𢠲æà CAiÀÄĨï vÀAzÉ RAiÀÄƪÀiï ¸Á§ gÀªÀgÀ ¥sÉêÀÄ¸ï ¸ËAqï & mÉAmï ºË¸ï CAUÀr ¨É¼ÀPÀÄt [¹] UÁæªÀÄ EzÀgÀ°è PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¯ÉÊmï ºÁUÀÆ ¥sÁå£ï ºÁUÉà ElÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥Áå¤UÉ eÉÆr¹zÀ ªÉÊgï ºÀwÛgÀ «zÀÄåvï ±Ámï ¸ÀQðmï ¢AzÀ Qr ºÁj DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ mÉAmï ºË¸À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ mÉAmï, r.«í.r., JªÀiï¦èÃ¥sÁAiÀÄgï , ¹àÃPÀgï, d£ÀgÉÃlgï, »ÃUÉ J¯Áè ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ C:Q: 72,000 gÀÆ. ¬ÄAzÀ 75,000 gÀÆ. ªÀgÉUÉ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ DPÀ¹äPÀ WÀl£É £ÀA. 04/08 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

 mÉÃ¥ÀjPÁqÀðgÀ j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ dUÀ¼À, ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A 341,323,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/11/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà zÀ°èzÀ mÉÃ¥ÀjPÁqÀðªÀ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ DmÉÆÃzÀ°èzÀ ©üêÀÄgÁªÀ JA§ÄªÀ£ÀÄß J°è jÃ¥ÉgÀ ªÀiÁr¹¢ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C° JA§ªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀiÁr¹zÉ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ©üêÀÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ®QëöäPÁAvÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ¢vÀÄÛ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ J£ÀÄ §gÀĪÀ¢®è CAvÁ CA¢jvÁÛ£É. CzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ®QëöäPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« -UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨ÉÃgɪÀjUÉ £À£ÀUÉ jÃ¥ÉgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ §gÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉüÀÄw CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 409/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

        ¢£ÁAPÀ 23/11/08 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw PÉÆêÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ a¢æ ªÀAiÀÄ-52ªÀµÀð G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÀV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀUÀqÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁAvÁ EªÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÁQzÀ ªÀÄtÄÚ vÉUɬÄj CAvÁ ºÉýzÉPÉÌ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ ±ÁAvÁ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ ºÁQzÉÝªÉ ¤£ÀUÉ£ÀÄ DUÀÄwÛzÉ K gÀAr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ±ÁAvÁ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸À ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÉ UÉÆvÁÛ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ ºÉZÁÑVzÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ mÉAV£À PÀ¸À§gÀUÉ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.