November 17, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 17-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-11-2008

 

¨ÉøÁAiÀÄzÀ°è ¨ÉøÀvÀÛ gÉÊvÀ : «zÀÆåvÀ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁr  gÀPÀÛUÁAiÀÄ

JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä : 

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà £ÁgÁ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ  G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁªÁr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÀgÉAl mÁæ£Àì¥sÁgÀªÀÄgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ, C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ PÀ®è¥Áà ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠤AwzÀÄÝ CªÀ¤UÉ PÀgÉAl §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤£ÁågÉÆà £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢®è CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà £ÁgÁ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ  G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁªÁr  ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÀgÉAl §A¢zÀjAzÀ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄgÀ½ mÁæ£Àì¥sÁgÀªÀÄgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ n.¹. §AzÀ ªÀÄr¢ ¤£Àß ªÉÄÊAiÀÄ°è MAzÀÄ bÉÃmÁPÀ gÀPÀÛ E®è PÀrzÀÄ vÀÄA§ÄvÉÛ£É CAvÁ  »ÃrzÀÄ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

 

Hl ¤ÃgÀÄ ©lÖ, PÉÆãÉUÉ ¥Áæt ©lÖ 

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄASÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀUÀÄgÀÄf EvÀ£ÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV   £ÉÆqÀ¯ÁV ¦ügÁå¢ gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ¨Á§±ÉnÖ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á; fUÁð [©] gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀUÀÄgÀÄf EvÀ£ÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ fUÁð [©] UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ Hl ªÀiÁqÀzÉà ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄzÉà C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15/11/08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16/11/08 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï ¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ªÀÄUÀ£À ªÀÄgÀt¢AzÀ §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuÉUÉÆAqÀ vÁ¬Ä : ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.rDgï £ÀA. 25/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16/11/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¥sÀgÁå¢ ²æà dUÀߣÁxÀ vÀAzÉ PÀ®¥Áà PÀtf ªÀAiÀÄ-49ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-vÉÆÃlUÁjPÉ ¸ÀºÀAiÀÄPÀ ¸Á-SÉÃt gÀAeÉÆî ¸ÀzsÀå ºÀÄ||¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ EªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« ¨Á«AiÀÄ°è EeÁqÀ®Ä ºÉÆV ¸ÀwÛzÀjAzÀ, CzÉà aAvÉUÉM¼ÁUÁV ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjÃuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjCªÀ½UÉ §Ä¢üÞ¨sÀȪÉÄ DVzÀÄÝ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt  vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 16/11/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄj¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.

 

¯Áj ºÁUÀÄ n¥ÀàgÀ ªÀÄzÀå rQÌ : n¥ÀàgÀ£À°èzÀÝ ¢Ã£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 16-11-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À  ¨ÉÆÃAUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ¨ÉÆÃgÁ¼À ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. JA.JZï 26/JZï-5409 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄzsÀå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AwgÀĪÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ  n¥ÀàgÀzÀ°èzÀÝ PÀÆ° PÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ ¦üÃAiÀiÁð¢ü ²æà ¤ªÀwð vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄZÀÄÌj ¸Á// ¨ÉÆÃgÁ¼À  EªÀgÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹  vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÀÆ«ªÁzÀ : ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄPÁÌV ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/08 PÀ®A 145 ¹Dg惡  :-

¢£ÁAPÀ 05/06/2008 jAzÀ gÁdVgÁ UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 11 gÀ°è EgÀĪÀ 6 JPÀgÉ 8 UÀÄAmÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1 £Éà ¥Ánð:- 1) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ºÀĸÉì¤ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ gÁdVÃgÁ 2 £Éà ¥Ánð:- 1) ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ gÁdVÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀzÀå ¥ÁºÀtÂAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ E®è¢zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«Ä ªÉÆzÀ®£É ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ¨sÀÆ£ÁåAiÀÄ ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ªÀÄAdÆjAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£É ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ »jAiÀÄgÀ D¹Û EzÉ JAzÀÄ ªÁ¢¸ÀÄvÁÛ ¸ÀzÀj «ªÁ¢vÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è PÀ¨ÁÓ ªÀiÁr ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝgÉ. EªÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ d£ÀgÀ fêÀPÉÌ D¹ÛUÉ ºÁ¤AiÀiÁV gÀPÀÛ¥ÁvÀ C£ÁºÀÄvÀ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝ PÁgÀt «ªÁ¢vÀ ¨sÀÆ«ÄUÉ AiÀiÁgÀÄ ºÀPÀÄÌzÁgÀgÀÄ CAvÁ ¤tðAiÀÄ DUÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

 

«£ÁPÁgÀt dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/08 PÀ®A  504,323,324,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

     ¢£ÁAPÀ 16/11/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ¨ÉA§¼ÀV 23 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħ G:¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á:D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ¥À¥ÀÄà oÁPÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä, CPÀÌ .ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ¼ÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥À¥ÀÄà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É , ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÁÛUÀAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ Cfð ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ