November 4, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 04-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-11-2008

PÁgï ¥À°Ö : ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ZÁ®PÀ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/08 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :

¢£ÁAPÀ: 04-11-2008 gÀAzÀÄ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà ¸Á- SÉÃt gÀAeÉÆüÀ ¸ÀzÀå §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ gÀ¹ÃzÀ ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á- ©ÃzÀgÀ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁªÀiï PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï-02 PÉJ-7267 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄwÛzÀÄÝ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¨ÁtAvÀ£ÀPÉAzÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²Ã¯Á EªÀ¼ÀÄ CªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¸ÀįÁÛ£Á¨ÁzÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¥ÀwßUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV  mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï-02 PÉJ-7267 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¸ÀįÁÛ£Á¨ÁzÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀ RlPÀ aAZÉÆý ªÀiÁUÀðªÁV PÁj£À°è M§â£Éà §gÀĪÁUÀ  vÀ£Àß  PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ wgÀĪÀÅ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÁj£À »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝzÀjAzÀ ZÁ®PÀ ¢°Ã¥À EvÀ£ÀÄß ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 4 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 3/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 1382 ¹¦¹ 1535 ¹¦¹ 1280 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ J¦¹ 125 gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV   £ÁUÀ±ÉnÖ zsÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gɪÀt¥Áà ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ MlÄÖ 1600/- gÀÆ ºÁUÀÄ 2 £ÉÆQÃAiÀiÁ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ 4 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

DmÉÆà rQÌ : ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð½UÉ UÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 03/11/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÀjÃ¥sÁ ©Ã gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ U˱Á©Ã ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ±À¦ü ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ J®ègÀÆ PÀÆr   ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä alUÀÄ¥Áà ¢AzÀ MAzÀÄ CmÉÆ jPÁëzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  ªÀĸÁÛ£À SÁzÀj zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CmÉÆ jPÁë £ÀA PÉJ-39/5995 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ mÉÆAQ£À ºÀwÛgÀ gÉÆArUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.   rQÌ ªÀiÁrzÀ CmÉÆ jPÁë ZÁ®PÀ ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

«µÀ ¸ÉêÀ£É : ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 3/11/2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á; ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ CA§uÁÚ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ Qrß ¥sɯÁVzÀÝjAzÀ 2 ¸À® ©zÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è C¥ÀgɱÀ£À ªÀiÁr¹zÀÄÝ ªÀÄ®ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ §ºÀ¼À vÁæ¸À DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 3/11/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ OµÀzÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ£É. aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ [©] D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ 0930 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄdgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

PÀ¼ÀĪÁzÀ ºÀwÛ ¥ÀvÉÛ : oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 43/08 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :

¢: 2/11/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ  §gÀzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï §gÀzÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ©ÃªÀÄuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÄzÉêÀ  EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ  ¨É¼É £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ  ºÉÆ®zÀ°è  ¸À¥Àà¼À PÉý K¤zÉ CAvÀ £ÉÆÃqÀ®Ä  ºÉÆ®zÀ°è£À ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è  vÀÄA©zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀgÀ  ªÀÄgÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà §gÀzÁ¥ÀÆgÀ PÀĽwÛzÀÄÝ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr  ºÀwÛ vÀÄA©zÀ aî  C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.  ¸ÀzÀj aîzÀ°è   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 PÉ.f  ºÀwÛ EzÀÄÝ CA:Q: 375/- EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

DPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£É ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr : fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀÄ»¼É

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A 448, 323, 324, 504, 427 L¦¹. :-  

    ¢£ÁAPÀ 3-11-08 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸Á° ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® £À¢ÃªÀÄ, gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 3-11-08  gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ²æêÀÄw ±ÉÃPÀ gÀ¦üAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£Á ¸Á: OgÀAUÁ¨ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹,  fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À PÀ®gÀ n.« MqÉzÀÄ ºÁQ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Áè¦°è ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.  

mÁæöåPÀÖgï ¥À°Ö : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/08 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ:03/11/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁªÀÄ ¸Á/ ªÀÄÄgÁ¼À FvÀ£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:01/11/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ï gÁ² ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ mÁåPÀÖgïzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁPÀÖgï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ   ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ï vÀÄA©zÀ aîUÀ¼ÀÄ ªÉÄʪÉÄ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

fÃ¥À £Á¯ÉAiÀÄ°è PÉqÀ« gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/11/2008 gÀAzÀÄ  ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] UÁæªÀÄzÀ ºÁ¸ÉÖî ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀAUÁgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 03/11/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 530 UÀAmÉUÉ   fÃ¥À £ÀA. JªÀiï.ªÁAiÀiï.L. 810 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ OgÁzÀ [©] ¢AzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] UÁæªÀÄzÀ ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ºÀwÛgÀ £Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄUÀÄaºÁQzÀjAzÀ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.