November 6, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 06-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-11-2008

DlªÁqÀÄvÀÛ¯Éà ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÝ E§âgÀÄ zÀÄzÉÊð« ªÀÄPÀ̼À ¸ÁªÀÅ
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 4-11-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1)C£ÀÄgÁzsÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ 5 ªÀµÀð 2) ¥ÉæëįÁ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ 3 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ZÉAqÀÄ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ZÉAqÀÄ ²æà «dAiÀÄgÉrØ gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ£Àß 2 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀzÀj ¨Á«AiÀÄ°è §VÎ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÀÄPÀ̼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄPÀ̼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¨ÁªÀV gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-11-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÉÆÃqÉ PÀĹzÀÄ ¸ÀvÀÛ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ ªÀÄÄaѺÁQzÀÝ®èzÉ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀwßUÉ »A¸É ¤ÃrzÀ ¥ÀæPÀgÀt
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/08 PÀ®A 147, 304(J), 420, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦J JPÀÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ 25/04/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®QëèÁÄ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ µÀtÄäR vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÁqÀ¸ÀAVé vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ eÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «oÀ® vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªÀ PÀ£ÀPÀnÖ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀAnæÃAUï PÉÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀ ¸ÀAnæÃAUï PÉ®¸ÀPÁÌV PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀjAzÀ ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ UÉÆqÉ PÀĹzÀÄÝ µÀtÄäR£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀ «oÀ® PÀ£ÀPÀmÉÖ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉý 5 ®PÀë PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ 35,000/- gÀÆ¥ÁÄ PÉÆlÄÖ E£ÀÆß½zÀ ºÀt, £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý, PÉÆqÀzÉà 5 ®PÀë ªÀÄÄnÖgÀÄvÁÛªÉ CAvÁ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 25/10/08 gÀAzÀÄ 1100 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆæ «oÀ® PÀ£ÀßPÀmÉÖ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV E£ÀÆß½zÀ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ «oÀ® PÀ£ÀßPÀmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ NA¥ÀæPÁ±À vÁvÉgÁªÀ ¥Ánî, ¢£ÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî ¨Á¯Áf vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd, C§Äâ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî ¸Á; ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÀ, «¯Á¸À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÀgÁ¼É ºÁUÀÆ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà dUÀvÁ¥À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ §Æl¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ »AiÀiÁ½¹ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ Cfð zÀÆgÀ ¤ÃrzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 
UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ »A¸É : «µÀ¸Éë¹ £ÀªÀªÀzÀÄ«£À ¸ÁªÀÅ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/08 PÀ®A 498(J),306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/11/08 gÀAzÀÄ 0500 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ£Á¨ÁÄ UÀAqÀ gÁªÀÄ°AUÀ ¸Á: WÁl»¥ÀàgÀUÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¤gÀUÀÄr UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ ®UÀß CzÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ¸ÀÄRªÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À CvÉÛ avÁæ¨ÁÄ ªÀiÁªÀ ¢UÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À C£Àß w£ÀßwÛ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°è£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 05/11/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¤gÀUÀÄr UÁæªÀÄzÀ°è «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É : ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ 1145 PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw. §ÄdªÀÄä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¥sÀįÁè EPÉAiÀÄÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£ÁßJSÉýîAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ ¦J¸ïL ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ¥ÀqÉzÀ «µÀAiÀĪɣÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 4-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw §ÄdªÀÄä¼À UÀAqÀ GqÀªÀÄ£À½îUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀ¸ÀAvÀ gÁ¸ÀÆgÀ JA§ ªÀåQÛ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄzÀÝ£ÀÄß £É¥À ªÀiÁr ªÉÄÊzÀÄ£À £ÁUÀ¥Áà dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ gÁ¸ÀÆgÀ ªÀÄvÉÛ KPÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÁÝ£É, CªÀ¤UÀÆ ¤£ÀUÀÆ AiÀiÁªÀ ¸ÀA§AzÀ«zÉ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ DPÉ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÆß PÉüÀÄvÁÛ §A¢zÁgÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉà ªÉÄÊzÀÄ£À £ÁUÀ¥Àà gÀA¥À ªÀiÁr 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¤£ÀUÀÆ ªÀ¸ÀAvÀ¤UÀÆ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÉ JAzÀÄ ¥Àj¥ÀjAiÀiÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝPÉÌ ¨ÉøÀgÀ UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄzÀÄÝ PÀÄr¢gÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤Ãr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀ ªÉÄÊzÀÄ£À £ÁUÀ¥Áà£À «gÀÄzsÀÞ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹Û «ªÁzÀ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 82/08 PÀ®A 504, 323, 326 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 05-11-2008 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀiÁå ¥À¯ÉèzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£ÀAvÉ ²æà ªÀiÁtÂPÀgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁèlzÀ°è vÀAzÀÄ ºÁQPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¥À¯ÉèÃzÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EzÀÄ vÀ£Àß eÁUÉÄzÉ E¯ÉèãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¨ÉêzÁUÀ ªÀiÁtÂPÀgÀªÀgÀÄ ¤£Àß eÁUÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉPÀnÖPÉÆArzÀÄÝ EzÀÄ RįÁè eÁUÉ £À£Àß ¥Á°UÉ §A¢zÀÄÝ EzÉ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ±Àlð »rzÀÄ vÀ£Àß §®UÉÊ PÉÊ ªÀÄÄ× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÀ AiÀÄĪÀPÀ : ¸Á«UÉ ±ÀgÀtÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 24/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:04/11/08 gÀAzÀÄ UÀgÀªÀiÁ vÁAqÁzÀ°è «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¤ì eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁqÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ºÁUÀÄ vÀ¯É£ÉÆêÀÅ EzÀÝPÁgÀt CzÀ£ÀÄß PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀtPÉÌ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀPÀ¯ÁPÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¢:05/11/08 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÀjAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À°è ªÀAiÉÆêÀÈzÉÝAiÀÄ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 19/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 04-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁAdgÁ £À¢AiÀÄ°è ¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ ¤ªÀwðgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁAdgÁ £À¢AiÀÄ°è ©æÃd£À ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀPÉÌ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV vÉîÄwzÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆÃgÀUÉ vÉUÉzÁUÀ £ÉÆÃqÀ®Ä CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ«zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 4/11/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ §¸Àì ¸ÁÖAqÀ PÀqÉÄAzÀ 1300 UÀAmÉUÉ ©æÃd PÀqÉUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ zÀ£À PÁAiÀÄĪÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©æÃd ªÉÄðAzÀ £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPï ¹Ìqï ¤AzÀ ©zÀÄÝ : E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/11/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ ¸Á; eÉƤßPÉÃj gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ gÁdÄ E§âgÀÄ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹ÃªÉÄ £ÁUÀuÁÚ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹ÌqÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄzsÀå ¸Éë¹ ¨ÉÊPÀ¤AzÀ ©zÀÝ ªÀåQÛ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/11/2008 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¨ÉüÀÆîgÉ ¸Á|| §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ CAdAiÀiÁå UÁzÁ ¸Á|| ¨ÁªÀaðUÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-35-PÉ-1126 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀrØ PÁæ¸À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è gÉÆÃr£À wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqÉ DAzsÀæ ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÀÄÝ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ¸Éë¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À §® ¨sÁUÀzÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ EzÀÝ ªÉÄ樀 PÀ°èV rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ E§âjUÀÆ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

vÀAzÉ ¨ÉÊzÀÄzÉÝ £ÉÃ¥À ªÀiÁr QÃl£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ¨Á®PÀ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 12/08 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 5/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠮PÀÄÌ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã® gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¦.AiÀÄÄ.¹. 2 £Éà ªÀµÀðzÀ°è ªÁå¸ÁAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀzÉ EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü vÀ£Àß ªÀÄUÀ C¤Ã®¤UÉ KPÉ PÁ¯ÉfUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¯Áè ¢£Á®Ä PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¹nÖUÉ §A¢zÀÝPÉÌ C¤Ã® gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ JAqÉÆøÀ¯Áá£À QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

fÃ¥ï ¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ : M§â¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢::03/11/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ GªÀiÁPÁAvï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå »ÃgÉÆà ºÀÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 39/eÉ-8181 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀƽvÀÄ «Ää «zsÁ£À ¸ËzsÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ PÀÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ »AwgÀÄUÀĪÁUÀ DgÉÆæ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.-39-JªÀiï-9786 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ PÀqÉÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt -¸À¸ÁÛ¥ÀÄgï gÉÆÃqï wæ¥ÀägÁAvï ©æqïÔ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ . ZÁ®PÀ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ GªÀiÁPÁAvï EªÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÀÄƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢: 05-11-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

E§âgÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ gÀPÀÛUÁAiÀÄzÀ°è CAvÀå
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 5-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï £À¹Ãgï gÀªÀgÀÄ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁfªÀÄArÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JPÁâ® CqÀvÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ºÀ£Áߣï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt ¨ÁÄ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ CªÁZÀå D§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ »rPÉ UÁvÀæzÀ PÀj PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.