November 18, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 18-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-11-2008

mÉA¥ÉÆ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ : aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA203/08 PÀ®A279,304[J] L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:17/11/2008 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£ï §zÀ£Á¼É ¸Á/ zÉêÀt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ E£ÁAiÀÄvÀ vÀAzÉ ¸ÀzÉÆæâݣï FvÀ£ÀÄ zÉêÀtÂAiÀÄ £ÀgÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À ¸Á§£É gÀªÀgÀ mÉA¥ÉÆ £ÀA PÉ.J-38-3988 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ ¢:10/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 ¦.JªÀiï. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ £ÁAzÉÃqÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ £ÀgÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®PÉÌ EzÀÝ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨É£Àß°è JzÉAiÀÄ°è ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ aQvÉìUÁV zÉêÀt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ £ÀAvÀgÀ ¯ÁvÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ G¥ÀZÁgÀ DUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ:11/11/08 gÀAzÀÄ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. C°èAiÀÄÄ PÀÆqÀ CªÀ£À aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÀ PÁgÀt ¢:17/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£.É PÁgÀt, mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀgÉñÀ FvÀ£À «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ªÉÊzsÉå½UÉ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ QrUÉÃr AiÀÄĪÀPÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/08 PÀ®A 419,500, L¦¹ & 67 ªÀiÁ»w vÀAvÀæ eÁÕ£À PÁ¬ÄzÉ:-

¢£ÁAPÀ; 17-11-08 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ;-²æêÀÄw qÁ/ ¸ÀĪÀÄ£ï ¨sÁ¯ÉÌ UÀAqÀ qÁ/ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ¨sÁ¯ÉÌ ¸Á; ¥sÀvÉÛgÀzÀªÁd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ  ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀIJ¯ÉÃAzÀæ PÀÄ®PÀtÂð J£À.«. ¯Éà Ol UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÁUÉ £Àn¹ ¢£ÁAPÀ; 1-10-08  jAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1- 1/2 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ  ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À  ªÉƨÉÊ¯ï  £ÀA§jUÉ  £Émï  ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉlÖ  PÉlÖ ¨sÁµÉAiÀÄ°è PÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, J¸À.JªÀiï.J¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ C®èzÉà EvÀgÉà ¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ.J¸À.J ªÀåQÛUÀ½UÉ  £Émï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ  ZÁnAUÀ r¸À¥Éèà ªÀiÁr ¤gÀAvÀgÀªÁV ZÁl gÀÆ«ÄUÉ ªÀiÁ»w ¸À°è¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ªÀiÁ£ÀºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2008 PÀ®A 341, 323,324,504,506 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ: 16/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À¯ÁªÀŢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ £ÀfgÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî EvÀ£ÀÄ ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄ£À ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÉÊAiÀiÁåd EvÀ£À ¥Á£À qÀ¨ÁâUÉ ¥Á£À w£Àß®Ä §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄÄeÁ»ÃzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉé£À°è PÉÊ ºÁQ £À£ÀUÉ RaðUÉ ºÀt E¯Áè £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ CA¢zÁV ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè AiÀiÁPÉà £À£ÀUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ý CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÉÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ §® PÀ¥Á¼À ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁèVzÉ.

 

C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ¤AzÀ AiÀÄĪÀwUÉ rQ̪ÀiÁr ¥ÀgÁj

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ 

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ¸ÀÄAzÀgÀgÁd ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á/ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/11/2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁj ¦æÃAiÀiÁ FPÉAiÀÄÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀAiÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GzÀgÀ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ : AiÀÄĪÀwAiÀÄÄ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA20/08  PÁ£ÀÆ£À PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 17/11/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ²¯Á UÀAqÀ CA¨ÁzÁ¸À ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr ºÉÆmÉÖ ¨É£É JzÀÄÝ vÁæ¸À vÁ¼ÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ zÀArVUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁۼɠ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¹«ÄvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÉhÄÃgÉ¥Áà ºÉUÀqÉ ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G/ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr  ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 20/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ªÀåQÛAiÉƪÀð£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 261/08 96(©) PÉ.¦.JPïÖ.   :

¢£ÁAPÀ 17-11-2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ±ÁAw PÀÄAeï ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 1830 UÀAmÉUÀ M§â ªÀåQÛ ¥Éưøï fÃ¥ï PÀAqÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛªÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ fæ¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ, ¦¹-1329 £ÁUÀgÁd E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸ÀÆÌçqÉæöʪÀgï, MAzÀÄ Cr PÀ§âtzÀ gÁqï EzÀÄÝ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉà EgÀĪÀzÀÝjAzÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÁ¯Éèï vÀAzÉ ¥Á±Á C° ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð ªÀÄĹèA. ºÀtÄÚªÀiÁgÀĪÀzÀÄ. ¸Á: ZËr ºÀ¼É ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ F jÃw KPÉ wgÀÄUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃrzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄPÀAqÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAeÁUÀgÀÄPÀvÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.