November 23, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23/11/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-11-2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2010, PÀ®A 379 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22/11/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ²æà gÁd¥Áà ªÀ¯Éè¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ïUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ 25 KVA «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀªÀÅ UÁ½ ªÀļɬÄAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ PÉƬįï, PÉÆ¬Ä¯ï °A§, ¸ÁÖöåAqï, £Àmï¨ÉÆïïÖ, ¸ÀAlgïgÁqï ¯Áå«ÄãÉñÀ£ï ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À C.Q. `.3500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2010, PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20,21-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw J¸ï ¸Á: ¸ÀAUÀ£À½î ¸ÀzÀå ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀªÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà ®R£À, 36 ªÀµÀð, J¸ï.¹ G CmÉÃAqÀgÀ ¸Á ¹.JA.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÀgÀÄ OµÀ¢ü ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 21-11-2010 gÀAzÀÄ 0510 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2010, PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, 20 ªÀµÀð, J¸ï.¹ zÀ°vÀgÀÄ ¸Á gÀPÁë¼À ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ±ÀjgÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV PÉƼÉvÀ ±ÀªÀ ¹QÌzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, 56 ªÀµÀð, zÀ°vÀgÀÄ G QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á gÀPÁë¼À ¹.JA.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2010, PÀ®A 279, 338.L¦¹ eÉÆvÉ 187 L ,JªÀiï,« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/11/2010 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠰AiÀiÁPÀvÀ° vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: ¹AzÉÆïï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PàgÀ£ÀÄß ©lÄÖ §gÀ®Ä ºÉÆÃV ©nÖ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆæ CAiÀÄħ vÀAzÉ AiÀiÁPÀħ° ¸Á: ¹AzÉÆïï EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀA PÉ.J 38 eÉ 2242 £ÉÃzÀÄÝ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »AzÉ PÀĽwÛgÀÄvÁÛ£É DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÉÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄä¯É ¹è¥ï CV ©¢ÝzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀ CAiÀÄħ EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀiÁzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ CVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/2010, PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd SÁ£Á¥ÀÆgÉ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ zÉêÀgÁd ºÉÆqÀªÀĤ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 16 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ ¸Éj «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà zÀħ®UÀÄAr eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÉæ¥Áà zÀħ®UÀÄAr ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀjUÉ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. C®èzÉ gÁwæ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÈvÀgÀÄ £ÉãtÄ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ aÃnAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀgÀÄ §gÉ¢nÖzÀgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ZÀAzÁ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2010, PÀ®A 323, 341, 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄãÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CdªÀÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á : PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ§Ä @ vÀ§¸ÀĪÀÄ E§âgÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ «zÁåªÁ£À vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÄ ¥ÀmÉî ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀ§Ä EªÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ vÀ§Äâ EªÀ½UÉ ¨É¤ß£À°è UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É. C¯Éè EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄÄfç ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÃj dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2010, PÀ®A 323, 504, 355 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-11-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw «ÄãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ £Á«§âgÀÄ ºÉArjzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr EnÖgÀÄvÁÛgÉ. vÀ£ÀUÉ M§â¼ÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀĸÀÆAiÀiÁ EªÀ¼À ±Á¯ÉAiÀÄ ¦ü¸ï vÀÄA§ÄªÀ ¸À®ÄªÁV ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄUÀ¼À ±Á¯ÉAiÀÄ ¦üøï PÀlÖ®Ä 1000/- gÀÆ PÉýzÁUÀ C°è ºÁdjzÀÝ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä ªÀiÁ£ÀPÁj EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è UÀÄ¢Ý PÁ®°èAiÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ£Àß JqÀUÀqÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÁ®¤AzÀ vÀ£Àß PÁ® ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.