November 30, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 30-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-11-2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-11-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ºÁªÀ¥Àà §qÀ£Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀıÉÃnÖ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà §l£Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ zsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʸÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄ zsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʹ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è zsÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÊ vÉÆüÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÆZÉðgÉÆUÀ(¦ümïì) PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV §AzÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-11-2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ 55 ªÀµÀð, J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ¹¹ð [J] EªÀgÀ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÀvÀߥÁà ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¹¹ð [J] EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/11/2010 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ mÁæöåPÀÖgï ªÉÄÃ¯É ºÉÆzÁUÀ mÁæPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀjAzÀ CªÀ£À §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÄ §®PÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ªÉÄÃzÀĽUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä w½¹zÁUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ElÄÖ ¨ÉÃ£É ºÉZÁÑVzÀjAzÀ ªÀÄvÉÛ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29/11/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/11/10 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§ÄgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw UÁæªÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà zɪÀ¥Áà ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 29/11/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ«dAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : eÁ¥sÀgÀªÁr vÁ : §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ gÀhiÁAVÃgÀ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ªÀÄPï¸ÀÆzÀ C° vÀAzÉ ªÉĺÀvÁ§ C°, L±ÀÒgÀ UÀÆqÀì mÉA¥ÀÆ £ÀA J¦-16, E.JPÀë-2919 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÀƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ¨Á¬Ä EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2010 PÀ®A 279 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 28/11/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±ÉÃ¥Áà vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà ªÁrPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð eÁ : J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : D£ÀAzÀªÁr EªÀgÀÄ D£ÀAzÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¨sÀÄgÉ DmÉÆà lA lA mÁæ° ZÁ®PÀ ¸Á : D£ÀAzÀªÁr EªÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß lA.lA. DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄää¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ DmÉÆÃzÀ PÁå©£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÉÖÃÃ¥À¤ mÉÊgÀ ¦üAiÀiÁ𢠧ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 324, 504, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/11/2010 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥sÀjÃzÀ vÀAzÉ £À¹ÃgÉÆÃ¢Ý£ï ±ÉÃSï ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀAzÉ £À¹ÃgÉÆâݣï EªÀjUÉ DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ FgÀtÚ ¨Á®PÀÄAzÉ ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ EªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/11/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÀ«±ÀAPÀgÀ £ÀgÀ£Á¼ÀPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆý, G: ¦æAnAUï ¥Éæøï, ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ ¸ÀzÀå D¢vÀå ¦æAnAUï ¥ÉæÃ¸ï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ L.©. PÁæ¸ï£À ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ SÁ£ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉ.J-39-eÉ-3540 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: d®¸ÀAV vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.E.© PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁr JqÀUÀqÉ vÀVΣÀ°è ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ aQvÉìUÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L.¦.¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 29/11/2010 gÀAzÀÄ 29/11/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ UÉÆçgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÊ£ÀPÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ «£ÀPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CmÁæ¹Ãn PÉøÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄäUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉÌ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÄÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 190/2010 PÀ®A 326, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/11/2010 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ UÉÆÃqÀ¨ÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ºÀjd£À ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ UÉÆÃqÀ¨ÉÆÃ¯É ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ zÁjAiÀÄ°è gÉw KPÉ ºÁQ¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÉÆÃqÀ¯É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 237/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-11-2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ C§Æݯï gÀ»ÃªÀiï vÀAzÉ C§Æݯï CfÃeï ®RÍ£ÀUÁAªÀ ¸Á: C®ÆègÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ N¼ÀUÉ £ÀÄVÎ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è£ÀzÀÝ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ CA.Q 19,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A 324, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/11/10 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.