November 8, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 08/11/2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2010, PÀ®A 279, 337,338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/11/2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 15 ªÀµÀð ¦AiÀÄĹ 1£Éà ªÀµÀð «zÁåyð ¸Á: PÀgÀPÁå¼À vÁ: OgÁzÀ ¸ÀzÀå ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, FvÀ£ÀÄ CmÉÆà jPÁë mÁ¥ï £ÀA. 28 gÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥Á¢AzÀ ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹ ¥À°ÖªÀiÁr CmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÉÄð£À ºÀ®Äè C®UÁqÀĪÀAvÉ, §®ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2010, PÀ®A 279, L.¦.¹. eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/11/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zsÀgÀuÉ ¸Á: UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆzÀ°è UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ JªÀiï.r. ±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ JªÀiï.r. ºÀ©Ã¨ï ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ CmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dPÀªÀÄUÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É JqÀ¨sÁUÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187. L.JªÀiï.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/11/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè-E¯Áèöå¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «ÄÃeÁð¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánïï gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj ²ªÀPÀĪÀiÁj¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛAiÀiÁªÁV JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ DUÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀa gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÀÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħ, ¸Á «ÄÃeÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2010, PÀ®A 279, 338, L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 07/112010gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀ ªÉÄgÉUÉ J¸À.ºÉZï.N.ºÉZï.¹-745 ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ¤r aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ UÀAiÀiÁ¼ÀÄ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà PÁªÀıÉmÉÖ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁrUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ°£À »ªÀÄärUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆqÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ½PÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2010, PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-11-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DtzÀÆgÀªÁr¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á: DtzÀÆgÀ ªÁr EªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CtzÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀiÁPÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 318/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/11/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ²ªÁf ©gÁzÁgÀ ¸ÉÊ®AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA JªÀiïºÉZï-38/PÉ-2123 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ(PÉ) EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀiÁ¯Á ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀgÀªÀnÖ(PÉ) E§âgÀ£ÀÄß DgÉƦ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀgÀªÀnÖ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ aãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 319/2010, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/11/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ²ªÁf ©gÁzÁgÀ vÀ£Àß aPÀ̪ÀiÁä dAiÀĪÀiÁ¯Á UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ CfÓ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀgÀªÀnÖ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼Àf vÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ 3 d£ÀgÀÄ PÉüÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ K©â¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ vÀ£Àß HjUÉ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr UÀt¥Àw vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ £Á£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀæºÁèzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á:ªÀgÀªÀnÖ(PÉ) EªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ £ÀAvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦AiÀiÁ𢠹zsÀÞ¥Áà vÀAzÉ PÀgÉ¥Áà ¸ÀA¨Áf ªÀ: 16ªÀµÀð («zsÁåyð) eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: aãÀPÉÃgÁ EvÀ¤UÉÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2010, PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÁzÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆmÉ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ UÉêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¨ÁzÁæ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¤£ÀUÉ KPÉ ºÀt PÉÆqÀ ¨ÉÃPÀÄ CAzÀgÉ DgÉÆæ ¤£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¢AzÀ §A¢¢ÝAiÀiÁ CzÀPÉÌ £À£ÀUÉ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§UÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CAV»rzÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §® PÁ°£À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ C¯Éè ©¢ÝzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©Ã¹ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2010, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 8/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ WÁ¼ÉªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÁAiÀħuÁÚ C®UÀÆ® ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁgÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÁAiÀħuÁÚ C®UÀÆ® ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁgÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ FvÀ£ÀÄ gÁºÉ £ÀA§gÀ 9 gÀ°è gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr DvÀ£À ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ zÉúÀªÉ®èªÀÇ ¥ÀÆwð ªÀqÉzÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀ¯ÁVzÉ.