November 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-11-2010

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 143, 147, 153, 451, 352, 308, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀ ¹¦¹ 1613 ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 28-11-2010 gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ UÀr C©üªÀÈ¢üAiÀÄ CzsÀåPÀëPÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨É¯ÁèzÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀjUÉ ¥ÀæªÁ¸À PÉÊPÉÆAqÀÄ ºÀ©ìPÉÆÃl Cwy UÀȺÀzÀ°è §AzÀ ¸ÀAzÀ±ÀðPÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÀªÀ¤ªÀiÁðt ¸ÉÃ£É ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ²æÃzsÀgÀ gÉrØ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 14 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨É®èzÀ gÀªÀjUÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ CªÀgÉ®ègÀ UÀÄA¥ÀÄ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨É¯ÁèzÀ PÀ£ÁðlPÀ UÀr ¥ÀæzÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢ü ¥Áæ¢üPÁgÀ CzsÀåPÀëPÀgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ vÀªÀÄä «eÁÕ¥À£É ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ £ÉÃ¥À ºÉý zÀÆgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CzsÀåPÀëgÀ ªÁ¸ÀzÀ Cwy PÉÆÃuÉAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÀæªÉò¹ CzsÀåPÀëPÀjUÉ UÀr ¥ÀæzÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ DUÀÄwÛ¯Áè ¤£ÉãÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁqÀÄwÛ J¯Áè PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀÄAnvÀUÉÆArzÉ, ¤Ã£ÁåPÉ E°èUÉ §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ f¯ÉèUÉ §AzÀgÉ fëvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉý DgÉÆæ ²æÃzsÀgÀ gÉrØ JA§ÄªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉʬÄUÉ PÀ¥ÀÄà ªÀĹAiÀÄ ¸ÀÄlÖ EAeÉ£À D¬Ä® Mj¹PÉÆAqÀÄ CzsÀåPÀëPÀgÀ ªÀÄÄRzÀ JqÀUÀqÉ UÀ®èPÉÌ MgɬĹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/11/10 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ gÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀ¥Áà ¨ÁgÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÉÆAqÁgÀ, vÁ: GzÀVÃgÀ, f: ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæPÁ±À mÉÆuÉÚ gÀªÀgÀ UÀÄgÀÄ mÉæÃrAUÀ CqÀvÀzÀ°è ªÀÄĤªÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj CqÀvÀ ¥ÀPÀÌzÀ CqÀvÀ ªÀiÁ°ÃPÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd ªÀUÀzÁ¼É ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ §gÀĪÀ VgÁQUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉà ¤Ã£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ªÀÄvÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ, fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦.CAiÀÄħ vÀAzÉ gÀºÉªÀÄvÀÄÛ¯ÁèSÁ£À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: E¸ÁäA¥ÉÃl NAUÀ® f¯Á ¥ÀæPÁ±ÀA [J.¦.] EvÀ£ÀÄ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ¢AzÀ G¼ÁîUÀrØ ¯ÉÆÃqï vÀ£ï ¯Áj £ÀA: J¦-27/AiÀÄÄ-8969 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß NAUÉÆî PÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆà £ÀA: J¦-28/ªÁAiÀiï-1031 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀwõÀ ¸Á: ¥ÁAUÀj [JªÀiï.J¸ï] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠯Áj »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA J¦-29/nJ-8477 £ÉÃzÀÝPÀÆÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄ mÉA¥ÉÆà Qè£Àgï UÉÆÃPÀÄ®¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2010 PÀ®A 406 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁ°ÃzÀ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, ¸Á; ±ÀºÁ ºÀĸÉãï UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄ £Éʸï gÉÆÃqï ªÉʸï mÁæ£ïì ¥ÉÆÃmïðzÀ°è jÃPï «ÄPïì PÀ¯Áå«ÄPÀ¯ï vÀÄA©PÀÄAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÁqÁ £ÀUÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄzsÁå£ï ªÉüÉAiÀÄ°è ©lÄÖ CAzÁdÄ gÁwæ 0230 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè J£ïJZï £ÀA.9gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ C«ÄãÉƢݣï CzÉÆÞ¤ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀUÀqÉ ¤°è¹ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà UÀÄvÉÛzÁgÀ G: ¯Áj Qè£Àgï, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ C°è ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉý, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ ªÀÄ®V ªÀÄÄAeÁ£É 08:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ¯Áj ºÁUÀÆ ¯Áj Qè£Àgï EgÀ°è®è. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è jÃPï «ÄPïì PÀ¯Áå«ÄPÀ¯ï£À C.Q ` 2,17,770/- ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ C.Q. ` 15,00,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ EzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/11/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà ªÁrPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì D£ÀAzÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¨sÀÆgÉ EªÀgÀ mÁæ° lA.lA. DmÉÆÃzÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°ÌAiÀÄ PÉÆgÉAiÀÄgÀ NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß lA.lA. DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸À PÉÆAqÀÄ ºÀÆUÀĪÁUÀ MªÀÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ DmÉÆÃzÀ PÁå©£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÉÖÃ¥À¤ mÉÊgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ZÉÃgÀ (ªÀȵÀt) ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀȵÀt G©zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £À£ÀUÉ C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.