November 25, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-11-2010

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ F±ÀégÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£Àß½ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ CAUÀ«PÀ®¤zÀÄÝ ¢£ÀªÉïÁè HgÀÄ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉJ-38/5697 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÉÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 2) ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 3) UÀt¥Àw vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 4) ¸ÀÄzsÁ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀıÁ® ¹JZÀ¹-802 ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ¢AzÀ ªÀ¼À¸ÀAUÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §eÁd ¹n 100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ-38/eÉ-3195 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj£ÁxÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÉ.JZÀ.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃrUÉ ¸ÀvÀÄÛ ©zÀÝ MAzÀÄ JªÉÄäUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ£À §®UÀqÉ ¨É£Àß°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ vÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà PÀÄAmÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀÄÄPÁÛ£ÉÆÃgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EªÀ¤UÉ ¤£Éß vÀ£ÀUÉ KPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆà CAvÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ DvÀ£À JqÀ§ÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ FgÀ¥Áà EªÀ¤UÉ DgÉÆæ ©üêÀÄuÁÚ EªÀ£ÀÄ CgÀUÀ°è£À vÀÄAr¤AzÀ §®UÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ðUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀÄÄPÁÛ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà PÀÄAmÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 2) FgÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄUÉÆAqÀ PÀÄAmÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀÄ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤£Éß gÁwæ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ KPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£ÀÄ ¤£ÀUÉ J°è ¨ÉÊ¢zÉÝÃ£É CAvÀ C£ÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ CgÀUÀ°è£À PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆæAiÀÄ eÉÆvÉVzÀÝ CªÀgÀ C¥Àà FgÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÉ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EvÀ¤J DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ zÀvÁÛfgÁªÀ, 3) ¨sÁVgÀxÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ J®ègÀÆ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2010 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁdVÃgÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉUÀ½UÉ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À gÀeÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄvÀÛ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 23-08-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ MAzÀÄ ºÉZï.¦ UÁå¸À ¹¯ÉAqÀgÀ C.Q 1000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 24/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ fæ£À°è ©ÃzÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ §¢AiÀÄ°è RƯÁè eÁUÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÁàV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ EgÀ¥Áà ¸Á: ºÀÆUÉÃj, 2) ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ Nr ºÉÆÃzÀ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/11/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÁmÁ ¸Áéöå²AiÉÆà £ÀA PÉJ-39/JA-655 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¨sÁ°Ì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ rVÎ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁåQìPÁå¨ï £ÀA PÉJ-38/797 £ÉÃzÀgÀ §®¨sÁUÀPÉÌ rd¯ï mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁmÁ ¸Áéöå²AiÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀzÀUÉ¥Áà ºÀ®±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÉÆøÀ¥ÉÃmï UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀjUÉ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĺÁ¸ï vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: £ÉºÀgÀÆ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Àwß ²æêÀÄw gÀÆaPÁ EªÀgÀ£ÀÄß gÉïÉé ¤¯ÁÝt ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-5500 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ JA¥Áè¬ÄªÉÄAl PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA J¦-09/JeÉ-6001 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß PÁj£ÉÆA¢UÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ²æêÀÄw gÀÆaPÁ EªÀgÀ UÀÄ¥ÁÛAUÀ¢AzÀ gÀPÀÛ §gÀĪÀAvÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ PÁ°UÉ, vÉÆqÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvÀVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.