November 15, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 15-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£À¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 15-11-2010

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 13-11-2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÉ.E.© PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÉÆåÃw ®Qëöä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð ¸Á: PÉ.E.© PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ JA.J ªÀiÁqÀ®Ä vÀAzÉ M¥ÀàzÉà EzÁÝUÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 12, 13-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛgÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13-11-2010 gÀAzÀÄ 1305 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 341, 324, 504, 506 dÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/11/10 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà UÀAUÀuÉÚ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV £ËPÀj ¸Á: PÁ¼ÀUÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆîzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ RAqÀÄ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§â ¸Á: E§âgÀÆ PÁ¼ÀUÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ UÁè¹£À ¨Ál° vÉUÉzÀÄ ¸ÉÆAlzÀ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/11/10 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆÃngÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: PÀ£ÀPÀVj(J¦) ¸ÀzÀå £Ë¨ÁzÀ PÉƼÁgÀ vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀw PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉ-32/5036 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉßSÉÍ½î ©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà CA§Ä®UÉgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉ-32/5036 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ©æeï ªÉÄðAzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁgÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.