November 4, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 04/11/2010

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.13/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 02-11-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀvÉÃ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ªÉÄÊ£À¼Éî ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á; ¨ÉÆÃVð, EªÀgÀ ºÉAqÀw WÁ¼ÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄvÉÛÃ¥Áà ªÉÄÊ£À¼Éî ªÀAiÀÄ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¨ÉÆÃVð(eÉ) ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ°è ºÀÄ®Äè vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ ºÀÄ°è£À°èzÀÝ ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÀÄt PÀnÖ£À ªÀÄzsÀåzÀ°è PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.207/2010, PÀ®A 323 504 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03-11-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¨sÁAUÉà ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð eÁ : J¸À ¹ ºÀjd£À G : ZÁ®PÀ/¤ªÁðºÀPÀ £ÀA : 375 ¨sÁ°Ì §¸À r¥ÉÆ ¸Á : UÀÄ£Àß½î, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §¸À £ÀA : PÉJ-38-J¥sÀ-346 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ, §¹ì£À ¥ÀPÀÌzÀ°è AiÀiÁgÀzÉÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£À PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CzÀ£ÀÄß JwÛ EqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ «oÀ® ¥Á£À §Ar EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£Á PÁgÀt ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2010, PÀ®A 279, 338, L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 03-11-2010 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¸À¯ÁªÉÇâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ RªÀÄgÉƢݣï, 52 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÁgÉAl §eÁªÀuÉ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-9392 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï ¸À°ÃA vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á ¸Á: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV £Àqɹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ªÀÄÄAzÉ r¹ PÀbÉÃj PÀqÉUÉ MªÉÄä¯É wgÀÄV¹ ¨ÉæÃPÀ ºÁQ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ©½¹ DvÀ£À JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2010, PÀ®A 96(©) PÉ.¦.JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 03-11-2010 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀzÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ°è CqÀV PÀĽwÛzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯Éà MqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀĤvÁ @ §¸ÀAw ªÀ: 30 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: ¢£ÀzÀAiÀiÁ® £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É MqÉAiÀÄĪÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ ¸ÀºÀ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ, EªÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ ©ÃlÖgÉ ¸ÀéwÛãÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀļÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2010, PÀ®A 324, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-11-10 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÀªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: PÁ¼ÀUÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÄ DgÉÆægÀUÀ¼ÁzÀ gÁWÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á:PÁ¼ÀUÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ RįÁè eÁUÉzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2010, PÀ®A 341, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-11-10 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀÄj bÁAiÀiÁ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: qÉÆÃtUÁ¥ÀÄgÀ ¸ÀzÀå ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: PÁ¼ÀUÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.