November 12, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-10-2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 4/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 11-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ UÀĪÉÄä ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: «ÄãgÁdAd EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ eÉʪÀAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ UÀĪÉÄä ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ K¼ÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ±ÀjÃgÀzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ ®PÀªÁ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CA¢¤AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£ÀªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÁìVzÀÄÝ PÀtÄÚ ¸ÀjAiÀiÁV PÁtzÉ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÀtÄÚ PÁtzÉ zÁjvÀ¦à ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0500 UÀAmÉUÉ PÁ®ÄeÁj «ÄÃgÁUÀAd UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀgÀPÁj ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2010 PÀ®A 279, 338, 304 [J] L¦¹, eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ CA¨Éæ±ï vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, PÀÄgÀªÉÆuÉÆÃgï, eÁw: zsÀ£ÀUÀgÀ, ¸Á: GqÀħ£À½î, vÁ; ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ¹zÀÄÝ @ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: GqÀħ£À½î vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä «ÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/PÉ-8655 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sÀ-352 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÉÊ»AzÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ r¥ÉÆà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¹zÀÄÝ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÄÝ FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ (PÉ) ªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ (PÉ) ªÁr ²ªÁgÀzÀ°è£À PÀgÉ¥Àà vÀªÀÄäuÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÉÆÃqÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ «ÄxÀÄ£À vÀAzÉ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA.9gÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ PÉÆæøÀgï ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉJ-39/JA-1004 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÉmÉÖ¥Àà ªÀlUÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ±Á¥ÀÆgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ «ÄxÀÄ£À JA§ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ «ÄxÀÄ£À£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÉÄzÀ¼ÀÄ azÀæªÁV ©zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 328/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/11/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠹ïÁgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä n.«.J¸ï ¸ÀÄ¥Àgï JPïì¯ï £ÀA PÉJ-39/E-6604 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ¢AzÀ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n.«.J¸ï. ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw C¹ÃgÁ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-11/11/2010 gÀ ªÀÄzÀågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ªÀÄdUÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£À QgÁuÁ CAUÀr ¨ÁV® Qà ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è£À ºÀtzÀ ¥ÉÃnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 6400 ºÁUÀÄ ¹Ö¯ï qÀ©â & vÁlÄUÀ¼ÀÄ C.Q ` 300/- »ÃUÉ MlÄÖ ` 6700/- zÀµÀÄÖ ªÀ¸ÀÄÛ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 448, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÀÄvÀ¼À¨Á¬Ä UÀAqÀ ¦ÃgÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: UÀAUÁgÁªÀÄ vÁAqÁ EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ «oÀ×® vÀAzÉ gÀÄ¥Áè ZÀªÁít ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: UÀAUÁgÁªÀÄ vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-11-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀÄvÀ¼À¨Á¬Ä UÀAqÀ ¦ÃgÀÄ ZÀªÁít ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: UÀAUÁgÁªÀÄ vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁªÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ «oÀ×® ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 40 ¸Á: UÀAUÁgÁªÀÄ vÁAqÁ EPÉUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.