November 19, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 19/11/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£À¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 19-11-2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/2010, PÀ®A 279 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 18/11/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉÆUÉñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁ£ÀPÁj 25 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ ¸Á : CA¨É¹AUÁ« ¸ÀzÀå ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÀiÁ£ÀPÁj ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ G : £ÁåAiÀiÁªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¸Á : CA¨É¹AUÁ« ¸ÀzÀå ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÉüÉAiÀÄgÀ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀÆeÁ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä gÀ¸ÉÛ ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á±Áå ªÀĹâ ºÀwÛgÀ JzÀgÀĤAzÀ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA : PÉJ-38-f-263 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ vɯÉAiÀÄ ªÉÄzÀĽUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV Er ªÉÄzÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtð NqÉzÀÄ czÀæªÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 17-10-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: AiÀÄgÀ£À½ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ PÀÄ¹Û ªÀiÁqÀÄvÁÛ MAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É fVAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄgÀ£À½î EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀr£À UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀªÀÅ vÀUÀqÀzÀ ªÉÄÃ¯É fVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀUÀqÀzÀ ªÉÄð£À PÀ®Äè DPÀ¹äPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÉ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©.© D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÁîVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 330/2010, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/11/2010 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ PÁwðPÀ ¸Áé«Ä G: PÁé°¸À PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀtPÀÄt vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À eÉÆvÉ AiÀiÁgÉÆà ¨ÁrUÉzÁgÀgÀÄ UÁrAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ vÉÆÃAiÀħ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ PÀÄvÀĨÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: vÉÆÃ¥À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¨ÁrUÉzÁgÀjUÉ £À£Àß ºÀwÛgÀªÀÅ UÁr EzÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉ,Ì DgÉÆævÀ£ÀÄ «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀĺÀäzÀ ¸Á¢üPï @ EªÀiÁAiÀÄvï EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ DmÉÆà ªÉÆèÉʯï CAUÀr ºÀwÛgÀ £À£ÀUÉ PÀÆræ¹ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæü PÁwðPï ¸Áé«Ä §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §UÉÎ ¹PÁAiÀÄvï ºÉüÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ ¥Áè¹ÖPï ¸ÀÆÖ® wgÀÄV¹ £À£Àß vÀ¯É ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/2010, PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 15/11/2010 ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð eÁw-zsÉÆéü ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ¸ÀzÀå-¨ÉÆÃgÁ§AqÁ ²ªÀ §¹Û C®zÁè¥ÀÄgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è «ÃgÀ¨sÀzÉæ±ÀégÀ eÁvÉæUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É D¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀzÀÄÝjAzÀ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ ¢£ÁAPÀ 17/11/2010 gÁwæ 830 UÀAmÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2010, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 14/11/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 55 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁV »A¢¤AzÀ §AzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-02/JA.J-8426 vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2010, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/11/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÀ ±ÀgÀt¥Áà J½î ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ ¸Á: ¹¹ð(J) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 38 5231 £ÉÃzÀgÀ°è ¹¹ð(J) UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ §¸Àì £ÀA PÉ,J,32 J¥sï,.1265 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÁzÀ ¸Àd£À©Ã UÀAqÀ ªÉÄʧÆUÀ¸Á§, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀÄArèPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÉAPÀæ¥Áà EªÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄl UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2010, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ. :-
¢£ÁAPÀ 18/11/2010 gÀAzÀÄ UÀAmÉUÉ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ºÉƸÀ½î ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: L£Á¥ÀÆgÀ vÁ: aAZÉÆý EªÀgÀÄ ²æà «gÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÁæ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-7690 £ÉzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄvÀÛAV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CmÉÆ £ÀA PÉJ-32/©-2295 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ£Àß §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®PÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ CmÉÆ ¤°è¹zÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2010, PÀ®A 447, 427, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà PÁf ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÀÄ£É £ÀA. 12/2/62 dAUÀ®PÉÆ¬Ä ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉmÉÖ¥Áà PÁf ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ºÉÆ®UÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ, ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛºÁQ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ `.5,000/- ºÁ¤ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2010, PÀ®A 323. 324. eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/11/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà DtzÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §UÀzÀ¯ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¹Ã£ÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÀªÀÄoÁuÉ ºÁUÀÆ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ «oÀ® PÀªÀÄoÁuÉ E§âgÀÄ ¸Á: §UÀzÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CPÀ̼À ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ EzÉ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸Àé®à PÉ®¸À EzÉ CAvÁ PÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¹ÃªÀÄ£À ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ; 42 ªÀµÀð eÁw; J¸ï,¹ ªÀiÁ¢UÀ G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; ¸ÀÄAzÁ¼À EªÀ¼À UÀAqÀ ¹ÃªÀÄ£À vÀAzÉ E¸Àä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ: 45 eÁw J¸ï,¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À EªÀ¤UÉ 3 UÀAqÀÄ 3 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ fªÀ£À ¸ÁV¸À®Ä PÀµÀÖ ªÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀÄAzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj UÁAiÀĪÀiÁ¼À d«Ä¤UÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀð¢AzÀ JµÉÖ ºÉÆgÁl ªÀiÁrzÀgÀÆ MAzÀÄ ¥sÁªÀÄð ¹UÀ°®èzÀ PÁgÀt fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÆ¥ÉìUÉÆÃAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀOµÀzÀ ¸É«¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 18/11/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ F WÀl£É DPÀ¹äPÀ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2010, PÀ®A 354 L.¦.¹, :-
¢£ÁAPÀ 18/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆãÀĨÁ¬Ä vÀAzÉ ¥ÀAqÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: vÀÄUÁAªï (JZï) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀA¨Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð ¸Á: vÀÄUÁAªï (JZï) vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2010, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-11-2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ ¥ÀªÁgÀ, 29 ªÀµÀð, UÀÄvÉÛzÁgÀ, ®A¨Át ¸Á ¨sÀzÁæ¥ÀÆgÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ CvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ PÀÄA§gÀªÁqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆæ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á UËqÀ¥Áà UËr vÁAqÁ vÁ aAZÉÆý ºÁUÀÆ «ÄxÀÄ£À ªÀiÁzsÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CvÉÛ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß KPÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ, DgÉÆævÀgÀÄ ¤£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.