November 6, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 06-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 06-11-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2010 PÀ®A 366, 376, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/11/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱Á®Ä¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÉÆÃAr¨Á PÁªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð eÁ: PÉÆý ¸Á GªÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¢£ÀPÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á GªÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄrPÉƼÀÄîvÉÛ£É JAzÀÄ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀģɬÄAzÀ ¥ÀÄ£ÁPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 30/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 0200 UÀAmÉUÉ CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£ÁzÀ°è EgÀĪÀ ¥À¥ÀÄà¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 02/11/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ£É CAvÀ D¸É vÉÆÃj¹ ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ F «µÀAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ PÉüÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 498(J), 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/11/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ dAiÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á ¨ÁzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ dAiÀĹAUÀ vÀAzÉ ¥ÀævÁ¥À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á ¨ÁzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÄÝ EªÀjUÉ 4 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼ÀvÉUÉAiÀÄÄzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ : 02/11/2010 gÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2010 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«í.JPïÖ :-¢£ÁAPÀ : 05/11/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃªÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ fêÀ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¸Á £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É£ÀPÀ½î PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁmÁ ªÀiÁåfÃPï £ÀA. PÉJ-38/5385 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fêÀ£À EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ fêÀ£À EvÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚUÉ PÀAzÀÄUÀnÖzÀÝ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ¯Éèà f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÉÆr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2010 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 06/11/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà zsÀƼÁ, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁj£À ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ JqÀPÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÁj£À mÉÊgï ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É DgÉÆæ ZÁ®PÀ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ PÁgï ¸ÀªÉÄÃvÀ MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.