November 2, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02/11/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-11-2010

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/11/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉÃAzÀæ J£À. ¦.J¸À.L. PÁ.¸ÀÄ ©Ã.UÁæ.¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ amÁÖªÁr UÁæªÀÄzÀ ¨Á§uÁÚ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÉÃgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸À¯ÁªÀŢݣÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÁÛgÉƢݣÀ ¸ÁºÉç ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ 7 d£À J®ègÀÄ ¸Á: amÁÖªÁr EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄÄ£ÀƸï vÀAzÉ ¯Á®CºÀäzï, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: vÉÆUÀj, vÁ: GzÀVÃgÀ [JªÀiï.J¸ï] EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉJ-39/6552 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a¢æ gÀ¸ÉÛ KgÀ¥sÉÆøÀð ¸ÉAlæ¯ï ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ wgÀÄ«£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ EgÀĪÀ ¯ÉÊn£ï PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÀtÂÚUÉ, ºÀuÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄzÀæªÀÄĤ vÀAzÉ gɪÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ §¸Àì ZÁ®PÀ eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EvÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉJ-33/ 2572 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ alÖUÀÄ¥Áà¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-13/qÀ§Æè-8604 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Á: ¸ÀPÀÌgÀUÀAd ªÁr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.