November 7, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07/11/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-11-2010

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 34/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ªÀÄÈvÀ «ÃgÀ±Én vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¹gÀPÀl£À½ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 6-11-10 gÀAzÀÄ 0030 UÀmÉUÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÁV ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÉAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉnÖ G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02/11/2010 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ J¯ï.L.¹. PÀbÉÃjAiÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ £ÁgÀAiÀÄt¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ SÁ°ÃzÀ vÀAzÉ ªÀÄĤÃgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw;ªÀÄĹèA, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁPÉÃgÀ CºÀäzÀ ºÁUÀÆ CPÀâgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ n«J¸À £ÀA J¦-11/r-6846 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¸ÀzÀj n.«.¸ï CPÀâgÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥Éà UÀÆqÀì CmÉÆ jÃPÁë £ÀA PÉJ-56/09 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁPÉÃgÀ CºÀäzÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ®° ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CPÀâgÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 6/11/2010 gÀAzÀÄ GqÀĪÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ© EPÉAiÀÄ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw-ªÀqÀØgÀ, ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÄ ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î, EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À eÉÆeÁl DqÀÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀÄ.J¸À.vÁ£À¥ÁàUÉÆüÀ ¦.J¸À.L ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¹§A¢ÝAiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ` 510/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2010 PÀ®A 323, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/11/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdÄ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ, 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ, 3) ±ÁAvÀÆ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ, 4) ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÉ®ègÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀjUÉ »ÃUÉÃPÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤Aw¢Ýj ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀÄ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼ÀªÉÃPÉ CAvÀ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2010 PÀ®A 323, 324, 354, 504, 506(11) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/11/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ §gÀÆgÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÉëAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ, 2) ¹QAzÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä, 3) ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÀ J®ègÀÄ ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÉ®ègÀÆ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ MªÀÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃr ªÁºÀ£À £ÀqɸÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯ÁèªÉãÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ½UÉ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 317/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 5/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ UÀgÀeÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð. eÁw: J¸ï.¹, ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ºÀA¢PÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÁAiÀħuÁÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÀgÀ£ÁUÉ eÁw: PÀÄgÀħ EªÀj§âgÀ ªÀÄzÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉzÀÄ C°èAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¸ÁAiÀÄvÀ§uÁÚ ªÀÄvÀÄÛ «oÀ® E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.