March 18, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 18-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2008 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï.«í JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 17-03-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀÀgÁªÀ ªÀqÉØ vÀ£Àß UÁæªÀÄ¢AzÀ J¯ï.L.¹ ¥Á°¹ ªÀiÁr¸À®Ä ²æÃPÁAvÀ ¸Áé«Ä EvÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-38/E-610 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ d£ÀªÁqÀ PÀqÉUÉ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£À £ÀA. f.eÉ.-10/n-7047 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄgÀPÀ® UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/03/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. £ÉÆÃgÀdºÁ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ±ÉÃR ªÀAiÀÄ 7 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸ËvÉ PÁ¬Ä vÀgÀ®Ä ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À N«Ä¤ PÁgï £ÀA. JªÀiïJZï-02-J-549 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 27/08 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ.:-

¢£ÁAPÀ: 18-03-2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ d®¹AUÉ 40 ªÀµÀð eÁw J¹ì ªÀiÁ¢ÃUÀ G// ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á// vÁ¼ÀªÀÄqÀV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ 18-03-2008 gÀ 0300 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÁ¼ÀªÀiÁqÀV ¥À±ÀÄaQvÁì®AiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ C¥ÀjavÀ ºÀÄZÀÄÑ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£À ªÀÄÄR ¥ÀÆtð dfÓ ªÉÄÃzÀļÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/08 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À.ªÁ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/08 PÀ®A: 324, 504, 302 ¸ÀªÁ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 15/03/2008 gÀAzÀÄ 1345 UÀAAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¸À®è¹zÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ, ¢: 15-03-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À CtÚ GvÀÛªÀÄ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ 1200 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ« vÀAzÉ gÁªÀÄ ¨sÉƯÉÌ eÁ: J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀiÁ.2) gÉÆûzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄ ¨sÉÆïÉÌ eÁ: J¸ï.¹.ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: ®RtUÁAªÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ GvÀÛªÀÄ EvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ ¤£Éß KPÉ ºÉzÀj¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄw CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ EvÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/08 PÀ®A: 324, 504 ¸ÀªÁ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ GvÀÛªÀiï EvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ ªÉÊzÁå¢üPÁj ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÀUÉ ºÉaÑ£À aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 17/03/2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A: 302 L.¦.¹ £ÉÃzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°Ãs¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/08 PÀ®A341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 16/03/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) UÁæªÀÄzÀ zsÀªÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠰A§gÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 50 2] zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ 3] ªÉAPÀl vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ J®ègÀÆ ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄÃ¯É JwÛ ©¸ÁQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊ ¢AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À vÁ¬Ä zÉʪÁvÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ½UÉÆ ¸ÀºÀ DgÉÆæ zÀvÁÛwæ EªÀ£ÀÄ ºÉÆmÉAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 99/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 341,324,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-3-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±À J£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-3-08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ qÉʪÀÄAqÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÀÄPÁgÁªÀÄ.2) §¸À¥Áà E§âgÀÆ ¸Á-ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ZËzsÀj gÀªÀjUÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ CPÀæªÀÄvÀqÉ ªÀiÁr J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ ¤£Éß £ÀªÀÄUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¸À®Ä §gÀĪÀªÀ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, vÀÄPÁgÁªÀÄ £À£Àß CAV »rzÀÄ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÁ°¤AzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ, JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÁªÀÅ §AzÀ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 43/2008 PÀ®A 32,34 PÉ.E.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18/03/08 gÀAzÀÄ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ J.J¸À.L. ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆVzÁÝUÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝ£É JA§ ªÀiÁ»w EzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 18/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0015 UÀAmÉUÉ «ÄãÀPÉgÁ PÁæ¸ÀUÉ ºÉÆV ¸ÁUÀgÀ zsÁ¨Á »AzÉ ¤AvÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£À ºÉøÀgÀÄ ªÉÄʪÀÄÆzÀ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¯Á¯ï ¥ÀmÉî JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. DvÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 1 PÁl£ï ©ÃAiÀÄgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 33 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ CxÀªÁ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ C.¸ÀASÉå 43/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E. DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/2008. PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 2/3/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ®R£À @ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ½UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ªÉÄÊ ¸ÀänÖzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ¯ÁvÀÆgÀ zÀ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 9/3/2008 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj WÀl£É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀÅzÀÝjAzÀ ªÀUÁðªÀuÉ AiÀiÁV §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÄeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 17-03-08 gÀAzÀÄ 1600 ¹.¦.L (UÁæ) ªÀÈvÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ ¹A§A¢AiÉÆA¢UÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀAdÄ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ ¸ÁfÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀiÁfzÀ ªÀ 35 ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ. 2) SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ªÀ 45 ±ÀºÁUÀAd gÉÃPÀë ºÉÆÃmÉ® ©ÃzÀgÀ. 3. C§ÄÝ® R°® vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ªÀ 47 ¸Á ªÀÄĹèA ZËPÀ £ÀÆgÀSÁvÁ°A ©ÃzÀgÀ. 4) ªÁfÃzÀ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ ªÀ 35 ¸Á ºÉÆÃgÀ ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåPÀÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA. 1 jAzÀ 4 gÀ ªÀgÉUÉ »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 17780/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2008 PÀ®A. 87 PÉ.¦. JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå. 52/08 PÀ®A 498 (J).504.506.307 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-0-08 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZÀ.¹ 645 gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ JSÉÍÃ½î ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ ¸Á: »¥ÀàUÁð gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ »¥ÀàUÁð UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ JSÉÍýî EªÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ 1 UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ²ªÀgÁd 8 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ¸ÀĦævÁ 3 ªÀµÀð »UÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À UÀAqÀ ¯Áj ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17-03-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ gÁwæ 2030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ JgÀqÀÄ PÉÊ UÀ½UÉ, JgÀqÀÄ vÉÆqÉUÀ½UÉ, ºÉÆmÉÖ, JzÉAiÀÄ ¨sÁUÀ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt vÀ£Àß UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 52/08 PÀ®A. 498 (J). 504.506.307 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 23/2008. PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:17/03/2008 gÀAzÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹.ºÉZï.¹:613 SÉÊgÀįÁè gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J:38 f:170 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁwæ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ r.¹.¹. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ ¤AwzÀÄÝ, ¥ÉưøÀ ¸ÀªÀĸÀÛçzÀ°èzÀÝ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ®Ä vÉÆzÀ®ÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÀ zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á/ ªÀļÀZÀ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀj±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀf gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: ®A§qÁ, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ vÁAqÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ÄºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ, UÀÄ£Éß £ÀA:23/08. PÀ®A:109 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 35/08 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ; 16-03-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ;-²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. gÉÃtÄPÁ ªÀAiÀÄ-14 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ¤£Éß gÁwæ¬ÄAzÀ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ F ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.