March 29, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 29-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgÀ. 04/08 £ÀA PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/03/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ G«Äð¼Á EªÀ¼ÀÄ ¨sÁmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aªÀÄt ¢Ã¥À ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 0130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉPÀÄÌ ¢Ã¥ÀPÉÌ zsÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ GjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¢Ã¥À G«Äð¼Á¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀÆwð ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 28/03/08 gÀAzÀÄ 0340 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2008 PÀ®A. 32,34, PÉ.EJPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2008 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ 1100 UÀAmÉUÉ vÀ®Ä¦ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr FvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 2 PÁå£ÀUÀ¼À°è 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 300/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ MlÄÖ ºÀt 190/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E JPÀÖ:-

¢£ÁAPÀ 28/03/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ GªÀiÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉƦvÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ CdÄð£À PÁA§¼É vÀ£Àß ZÀºÁ ºÉÆÃl® JzÀÄjUÉ §Æ¤ ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì 32 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸Áé¢Ã£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr 32 §Æ¤ ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1050/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 28/03/08 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÉÄÃw EvÀ£ÀÄ ªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ºÀÄnÖ¹ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/08 PÀ®A 110(eÉ) ¹Cg惡:-

¢£ÁAPÀ 28/03/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ¥ÉæêÀÄ ¹AUï vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 40 ¸Á: vÀqÉÆüÁ xÁAqÀ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÁ£ÀÄ zÁzÁ EzÉÝÃ£É £À£ÀßUÉ d£ÀgÀÄ ºÉzÀgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C£ÀxÀðPÁj ªÀÄvÀÄÛ C¥ÁAiÀÄPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/08 PÀ®A 110(f) ¹Cg惡 :-

¢£ÁAPÀ 28/03/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÉÄïɣÀ DgÉÆævÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆAqÀ¥Áà ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄgÉUÀªÀiÁä UÀÄr JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÁ£ÀÄ zÁzÁ EzÉÝÃ£É £À£ÀßUÉ d£ÀgÀÄ ºÉzÀgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ±ÀjÃgÁzÀ CAUÁUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C£ÁxÀðPÁj ªÀÄvÀÄÛ C¥ÁAiÀÄPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 49/2008 PÀ®A 3 & 7 E.¹. DåPïÖ eÉÆvÉ 18(1)PÀ£ÁðlPÀ J¸É¤ëAiÀįï PÁªÉÆÃrn¸ï ¥À©èPï r¹Öç§ÆåµÀ£ï PÀAmÉÆæïï gÀÆA DåPïÖ 1992 :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2008 gÀAzÀÄ 1605 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀmÉÆæðAUÀ£À°èzÁÝUÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ PÀAUÀ£ÀPÉÆl UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À §½ EgÀĪÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì, ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «vÀj¸ÀĪÀ ¹ªÉÄà KuÉAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ±ÉÃRj¹ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Àà ¸Á/ §UÀzÀ® ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÉƪÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¸Á/ §UÀzÀ®gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £Á£ÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 1314, 1396, 1393, J¦¹ 197 ¸ÉÃj ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-67 gÀ°è oÁuɬÄAzÀ 1615 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ PÀAUÀ£ÀPÉÆl PÁæ¸À §½ ºÉÆUÀ®Ä M§â ªÀåQÛ PÀAUÀ£ÀPÉÆl UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è 3 qÀæªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¤AwzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É 1700 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ wæA§PÀ vÀAzÉ zsÀ£À±ÀnÖ ±ÀA¨sÀÄ ¸Á/ PÀAUÀ£ÀPÉÆl JAzÀÄ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 3 qÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÉÆÃAzÀÄ qÀæªÀÄUÀ¼À°è CAzÁd 50 °Ã £ÀAvÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 150 °Ã C.Q. 1575 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ¹ªÉÄà JuÉÚ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀ¼Àî ¸ÀAvÀAiÀÄ°è Rjâ¹ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄvÀÛzÀÝ §UÉÎ Raw ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ qÀæªÀÄUÀ¼À°èAiÀÄ MAzÉÆAzÀÄ °Ã. £ÀAvÉ ¥ÀævÉÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ ¨Ál®UÀ¼À°è vÀdÕgÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ CgÀV£À ªÀÄÄzÉæ¬ÄAzÀ ¹Ã¯ï ªÀiÁr CªÀÅUÀ½UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹ ±ÁåA¥À® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 28/03/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɬÄAzÀ 1830 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ §gÉzÀÄ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1930 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2008 PÀ®A 3 & 7 E.¹. DåPïÖ eÉÆvÉ 18(1)PÀ£ÁðlPÀ J¸É¤ëAiÀįï PÁªÉÆÃrn¸ï ¥À©èPï r¹Öç§ÆåµÀ£ï PÀAmÉÆæïï gÀÆA DåPïÖ 1992 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 122/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 78(3)Pɦ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-3-08 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (C«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ºÀĪÀÄ£À¨Á¨ÁzÀ qÉʪÀÄAqÀ ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÀUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆ¢UÉ oÁuÁ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CªÀjAzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ an MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ºÁUÀÄ 490/- gÀÆ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.