March 12, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 12-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-03-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2008 PÀ®A. 279, 429 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11/3/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄw. £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á; PËoÁ [©] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/3/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ªÉĬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PËoÁ [PÉ] PÁæ¸À ºÀwÛgÀ OgÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÉÆæÃdgï £ÀA. PÉJ-32 2741 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ¤AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä JªÉÄäUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JªÉÄäAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ SÉÆÃqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A. 279. 429 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/08 PÀ®A 279,337,338, L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187L.JªÀÄ.«.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 17-01-2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ «ÃgÀ±ÉÃnÖ DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ DmÉÆà MªÀÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á: ªÀÄÄzÀ£Á¼À gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 92/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 11-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2245 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢AzÀ JA.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦ügÁå¢ ²æà gÁdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà eÉʱÉnÖ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀgÀzÁgÀf zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¥Á£À CAUÀr EzÀÄÝzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ ¢£Á®Ä £À£ÀUÉ ªÀģɬÄAzÀ Hl vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÁUÀ®Qëöä zsÁ¨ÁzÀ°è ºÁ®Ä PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. n.«.J¸ï £ÀA.¹J£ÀL 1041 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É gÁºÉ £ÀA.9gÀ ªÉÄðèAzÀ £ÁUÀ®Qëöä zsÁ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨ÁA¨É PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ EAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.92/08 PÀ®A. 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 3/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/3/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà FgÁgÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀiÁgÉrØ ¸Á; ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/3/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÁªÀĪÁé EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀt«ÄAiÀÄ PÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÃUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ JqÀUÉÊ£À ªÀÄÄAUÉÊ¬Ä ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. gÁªÀĪÁé UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 3/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA 05/08 PÀ®A :- 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ zÁzÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ©â£À ¨É¼É ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨É¼É PÀÄjvÀÄ PÉ.¦.¹.¹ gÁeÉÆüÁ ¨ÁåAPïÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸Á® vÀAzÀÄ ¸ÀzÀj PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ UÉƧâgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ RZÀÄð ªÀiÁrzÀÄÝ ¤Ãj£À C¨sÁªÀ¢AzÀ PÀ©â£À ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wj¸À¯ÉAzÀÄ ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 10/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ©gÁzÀgÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©¼ÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀA¢Ã¥À 12 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ zÁzÀgÁªÀ¤UÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ eÉÆ° ºÉÆÃV ¸ÀA¢¥À£ÀÄß ¸ÀºÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ E§âgÀÆ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¨Á«AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 11/03/08 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ zÁzÀgÁªÀ EªÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV vɯÉgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀA¢Ã¥À£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄÄUÀ½VzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÉ°gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-03-08 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ ²æà vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÉÊPÁr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ gÁdÄ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß C£ÉÃPÀ ¸À¯Á E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢; 10/03/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è «µÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÁ CªÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÆ»¹zÁUÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛ÷zÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2008 PÀ®A 323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-11/3/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ PÀA¨ÁgÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ PÀA¨ÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á- zÁqÀV gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É eÁUÉAiÀÄ°è UÉÆÃqÉ AiÀiÁPÉ PÀlÄÖwÛ¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2008 PÀ®A. 324.504.506.eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 11/3/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÁªÀĹAUï vÀAzÉ «ÃgÀ¹AUï Z˪Át ¸Á; ±ÉA¨É½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢: 11-03-08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä Hj£À gÀ« vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß DªÁUÀ gÀ« EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå CdÄð£À ºÀ®UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄĽî£À VqÀ PÀr¢zÁÝ£É ¤Ã£É PÀrAiÀÄ°PÉÌ ºÉý¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄĽî£À VqÀ PÀr CAvÀ ºÉý¯Áè ¸ÀĪÀÄä£É KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CAzÁUÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A : 78(3) PÉ.¦.DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/03/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ¸ÀÆ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁf¥ÀÆgÁ NtÂAiÀÄ°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è eÁ¥sÀgÀSÁ£À EvÀ£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À¹©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀîwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ zÁ½ £Àqɹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɹPÉÆqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÉZï.¹.727,782 eÉÆvÉ fÃ¥À ZÁ®PÀ J¦¹ 134 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f 63 £ÉÃzÀgÀ°è UÁf¥ÀÆgÁ NtÂUÉ ºÉÆÃV eÁ¥sÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É 1520 UÀAmÉUÉ zÁ½ £Àqɹ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ C§Äݯï gÀ²zï ¤®AUÉ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð mÉîgï PÉ®¸À ¸Á: UÁf¥ÀÆgÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ ºÉý d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉÎ M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ CªÀ£À CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV 520/-gÀÆ¥Á¬Ä, 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, 1 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, 1 PÁ§ð£À vÀÄPÀr ¹QÌzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr PÁUÀzÀ ¥ÁPÉÃmï PÀªÀgÀ£À°è ºÁQ ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ºÁUÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß 1615 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 91/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 498(J) 504 323 54 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-3-08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÉÊAiÀÄzÁ ªÀÄÄ©£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§Ó®SÁ£À ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-©©UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ CAzÀgÉ 15-2-07 jAzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ , ªÉÄÊzÀÄ£À gÉ®ègÀÆ ºÁUÀÆ £ÁzÀtÂAiÀÄgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ºÉÆlÄÖ ºÉÆÃqÉ - §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ vÀPÀÌ ¸ÉƸÉAiÀįÁè JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E£ÀÆß 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ PÀ®gÀ n.« ºÁUÀÆ §l£À ºÉÆqÉzÀgÉ ZÁ®Ä DUÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¥ÀzÉ-¥ÀzÉ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/08 PÀ®A 3, 7 CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁÀAiÉÄÝ 1955 ªÀÄvÀÄÛ 18(J) PÀ£ÁðlPÀ CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw ¤AiÀÄAvÀæt CzÉñÀ 1992.:-

¢£ÁAPÀ 11-03-2008 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦.J¸À.L.(PÁ¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæ¨ÉñÀ£ÀgÀ ¦.J¸À.L. ºÀtªÀÄgÀqÉØ¥Áà, ¹.ºÉZï.¹.646 gÀ¦üAiÉƢݣÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹.ºÉZï.¹. 582 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥ÀAZÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CgÉÆævÀgÁzÀ ¤Ã®PÀAoÀ @ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀÄ£ÀävÀ¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ 30 ªÀµÀð ¸Á: CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä, ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DPÀæªÀĪÁV ¥ÀrvÀgÀ aÃnAiÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖ PÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ 1900 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr FvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 2 ¨ÁågÀ®zÀ°èAiÀÄ MlÄÖ 400 °ÃlgÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃªÉÄ JuÉÚÃAiÉÆA¢UÉÉ ªÀÄgÀ½ 2100 UÀAmÉUÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2008 PÀ®A 3, 7 CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955 ªÀÄvÀÄÛ 18 (J) PÀ£ÁðlPÀ CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw ¤AiÀÄAvÀæt CzÉñÀ 1992 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.