March 5, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 05-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-03-2008
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 29/08 PÀ®A 279, 337, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/03/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À ºÁUÀÆ eÉÆvÉ ¹¦¹-1506 gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÉÆÃqï ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ amÁÖ(PÉ) ªÀÄ£Àß½î ºÉÆ£Àß½î UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §gÀĪÁUÀ 1500 UÀAmÉUÉ amÁÖ(PÉ) PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄAoÁ¼À PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ M«ÄäAzÉÆêÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁqzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¹èÃ¥ï DV ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀV ©zÀÝ£ÀÄß CªÀ£À£ÀÄß J©â¹ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£À §® ªÉÄîQ£À ªÉÄÃ¯É ºÀuÉUÉ. ªÀÄÆVUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß J©â¹ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁavÉ¥Áà C®UÀÆqÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ºË¹AUï ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-38/JZï-8435 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©zÀÝgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPɬÄAzÀ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/08 PÀ®A 279. 337 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/08 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 04/03/2008 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦-9-JPïì-1550 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï-9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ :²æà JA.r.¥sÁgÀÄPÀSÁ£À vÀAzÉ JA.r.¦ÃgÀSÁ£À ¸Á/ ªÉÆ©£À UÀ°è gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ JA.ºÉZï-12/PÀÄå.J-9408 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀA. 30/2008 PÀ®A 279,337,L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ £À Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 21/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 04-03-2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA. JªÀÄ.JZÀ.-24 JªÀÄ-49 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤rzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 83/08 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 4-3-08 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ-¸Áé«Ä G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀÄgÀħSÉüÀV EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 2115 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 4-3-08 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ gÀlPÀ®zÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¸Á-GZÁÑ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-39/ºÉZÀ-7094 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d®¹AV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ M§â j¯Á¬Ä£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÉ.G¥ÉAzÀæ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è MAzÀÄ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÉ.G¥ÉÃAzÀæ EvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¢Ã¥ÀPÀ EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.83/08 PÀ®A. 279 337 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 84/08 PÀ®A 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 4-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2400 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ, zsÀĪÀiÁ£À¸ÀÆgÀ ¹ªÁgÀzÀ §æqÀÓ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ N«Ä¤ ªÁå£À £ÀA. ©J¯ïJ£ï-364 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj N«Ä¤ ªÁå£À ©æÃqÀÓ£À°è ¹QÌ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁå£À ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠥ÀæAiÀiÁtÂPÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÁºÁ£ÀzÀ°è ¹QÌ ©zÀÝ E§âgÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ (¦üAiÀiÁð¢) ²æÃgÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¹PÁj ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G-ªÉ®PÁ¸ÀÖ ¹Öî °«ÄmÉÃqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á-ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄ. EªÀgÀÄ F ªÉÄðè£ÀAvÉ vÀªÀÄä ºÉýPÉ §gɹzÀÄÝ , ¸ÀzÀj rQÌ¥Àr¹zÀ ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÁºÁ£ÀzÀ £ÀA§gÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ® CAvÁ vÀªÀÄä ºÉýPÉ §gɹzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A. 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 22/08 PÀ®A 279 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 04-03-2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ ¥ÉÆzÁÝgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð vÁ: ¤Ã¯ÁAUÀ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA. JªÀÄ.JZÀ.-24 ¹-2714 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥ÉưøÀ ¨ÁågÀQUÉ rQÌ ªÀiÁr ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-03-08 gÀAzÀÄ CdÄð£À vÀAzÉ CuÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ C«ÄãÀ vÀAzÉ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ vÀÄUÁAªÀPÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ JªÀÄ.ºÉZÀ 25 n 3617 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C«ÄãÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄ£ÁßJSÉÍý - ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »¯Á®¥ÀÆgÀ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08 PÀ®A 279 338, 304(J) L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« CPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 04/03/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, ªÀÄ°èPÁdÆð£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÉAzÀæ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw °AUÁAiÀÄvï ¸Á: ºÀ½î vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ²æÃ, ©üêÀiÁ±ÉAPÀgÀ vÀAzÉ «ÃgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G: ªÁlgÀ ªÀiÁå£À PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½î EªÀgÀÄ vÀ£Àß MAzÀÄ n.«.J¸ï. ZÁå¥ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ZÉAqÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨Á¯Áf zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉ ¬ÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ MAzÀÄ EArPÁ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj PÁgÀ £ÀA. PÉJ 38/5100 £ÉãzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ §tÚ §ÄzÀÄ §tÚ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Áà EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ .ªÀÄÆVUÉ ,PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÉqÀÄ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¨ÉãgÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©üêÀiÁ±ÉAPÀgÀ vÀAzÉ «ÃgÀt¥Áà EªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌ §¸ÀªÀPÀ¯Áå£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è £À¼ÀzÀÄUÀð ºÀwÛgÀ 3 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. £ÀavÀgÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀ½ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ E½¹¹ £Á£ÀÄ FUÀ oÁuÉUÉ 16.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀĪÀgÀt ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀA. 25/08 PÀ®A. 279 338, 304 (J) PÀ®A L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.KA.«.DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï.5/2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 03/03/2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ :²æà UÉÆëAzÀ vÀAzÉ gÀÆ¥Áè gÁoÉÆÃqÀ,52 ªÀµÀð,¸Á/ C°è¥ÀÆgÀ vÁAqÁ vÁ/ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ PÀ©â£À ¯Áj ªÉÄÃ¯É ªÉÊj£À ºÀUÀÎ ©VAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀzÀÀj ªÉÊgÀÄ ¯ÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ©VAiÀÄ®Ä ºÁ¹zÀÝjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÊgÀÄ «zÀÄåvÀ vÀAwUÉ §rzÀjAzÀ ªÉÊj£À ºÀUÀÎzÀ°è PÀgÉAl E½zÀÄ ±ÁªÀÄgÁªÀ EªÀjUÉ PÀgÉAl vÀUÀÄ° UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÀ EzÀÝ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëÃuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 14/2008 PÀ®A.304[©] .504.eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 4/3/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-64 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; CPÀÌ ªÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ¸Á¬Ä PÁA¥ÉèÃPÀë ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 29/4/2007 gÀAzÀÄ §ªÀ¸À ªÀÄÄQÛ ªÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ PÀteÉ CªÀgÉÆA¢UÉ zsÁ«ÄÃðPÀ ¥ÀæPÁgÀ 1 ®PÀë gÀÆ £ÀUÀzÀÄ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ. ¢¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ªÀgÉUÉ £À£Àß C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ a£ÁßV £ÉÆÃr PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £À£Àß C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CPÀÌ ¸ÀħâªÀiÁä E§âgÀÄ £ÁªÀÅ ¢¥ÁªÀ½ ºÀ§âPÉÌ §AUÁgÀ PÉÆnÖ¯Áè CAvÀ vÁæ¸À PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄäUÉ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. DzÀgÀÆ £ÁªÀÅ £À£Àß C½AiÀÄ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AUÁgÀ E¯Áè CAvÀ w½¹ ºÉý CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ©lÄÖ §A¢gÀÄvÀÛªÉ. PÀ¼ÉzÀ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß C½AiÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÁÝ£É. CAvÀ §AzÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ DzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 3/3/08 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ £À£Àß C½AiÀÄ ºÀvÀÄÛ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹gÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ £ÁªÀÅ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄ»¼É PÁuÉ CAvÀ PÉøÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 4/3/08 gÀAzÀÄ PËoÁ £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÁÝ¼É CAvÀ £ÀªÀÄäUÉ w½zÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÁªÀÅ §AzÀÄ ±ÀªÀ ºÀÄqÀÄPÁr ¤Ãj¤AzÀ ¸ÀAdÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PËoÁ [©] EªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁAeÁæ £À¢¬ÄAzÀ vÉÃV¹gÀÄvÉÛªÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ CªÀ¼À £Á¢¤ ¸ÀħâªÀiÁä E§âgÀÄ PÀÆr §AUÁgÀ PÉÆnÖ¯Áè CAvÀ vÁæ¸À PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr »A¸É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PËoÁ £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 14/2008 PÀ®A.304[©] .504.eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/08 PÀ®A 324,307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/03/08 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¤ªÀwð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀȪÀÄzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀªÀgÀÄ UÁAiÀÄ UÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÁÝgÉ CAvÁ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀÄzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄ®èUÉÆAqÁ ¸Á/ CA¨É¸ÁAUÀ« EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ zsÀ£ÀgÁd ¤ªÀwð ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA J.¦.-9 JPÀì -9457 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÁvÀ£ÀUÀgÀ¢AzÀ ¸ÀÄgÀvÀPÉÌ CQÌ ¯ÉÆqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 04/03/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¯Áj gÉÆÃr£À §¢ÝAiÀÄ°è ¤°è¹ C°è EzÀÝ «¯Á¸À PÉƪÀÄn EªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ §¢AiÀÄ°èzÀ PÉÆåìģÀ ¨ÁPÀì ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV «¯Á¸À£À ªÀÄUÀ¤UÉ a®ègÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ a®ègÉ ºÀt E®è CAvÁ CA¢zÀjAzÀ a®ègÉ ºÀt E®è¢zÀgÉ PÉÆåìģÀ ¨ÁPÀì AiÀiÁPÉ EnÖ¢Ý CAvÁ CA¢zÀPÉÌ E§âgÀ°è vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ DUÀĪÁUÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¯Áj vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1200 UÀAmÉUÉ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁrAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ¤°è¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CzÀgÀ Qè£ÀgÀ zsÀ£ÀgÁd¤UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ zsÀ£ÀgÁd EvÀ¤UÉ gÁr¤AzÀ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄî ¨sÁUÀzÀ°è ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÉÝ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 1415 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁIÄDA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/08 PÀ®A 324,307 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. 28/2008 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À D¼ÀÄ ªÀÄUÀ gÁªÀÄtÚ PÀÄr ºÉÆ®zÀ°è WÁtzÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÀÄ¥ÁzÀ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀA.28/2008 PÀ®A 324,504 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀ¯ÁVzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.


3) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2008 PÀ®A 323,324,504,eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 04/03/08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà PÉÆmÉ£ÀªÀgÀ ¸Á/ªÀÄ£Àß½î EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ®°vÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÄr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è EzÀÝ £À¼ÀzÀ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀA.29/2008 PÀ®A 323,324,504,34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀ¯ÁVzÉ.

4) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 30/08 PÀ®A 324,504, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 04-03-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉqÀÌgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æøÀÄgÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀAiÀÄ-26 ªÀµÀð ¸Á; ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤A¨É ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÁÝUÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉî¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV 2 ¸Á«gÀ gÀÆ vÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ DgÉÆæAiÀÄÄ CA¨ÉqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ PÉÆlÖ 2 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄß JPÉ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ eÉÆgÁV PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ C¯Éè EzÁÝ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß JqÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ F UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

5) RlPÀ aAZÉÆý UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2008 PÀ®A-324,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-4/2/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ[©] EvÀ£ÀÄ ZÀºÁ CAUÀrAiÀÄ°è ZÀºÁ PÀÆrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] vÁ£Áf vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÀÄgÀħSÉüÀUÉ 2]. ªÉAPÀl vÀAzÉ zsÀ£ÁfgÁªÀ 3]. CAPÀıÀ J®ègÀÄ ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ [©] gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrAiÀÄ®Ä 100 gÀÆ¥Á¬Ä PÉýzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃzÀgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-12/08 PÀ®A-324,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

6) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 42/08 PÀ®A 143.147.148.323.324.354.504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-03-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ©üêÀıÁå vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà aãÀPÉÃj ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¥Á°UÉ §AzÀ MAzÀƪÀgÉ JPÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ¢vÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¨É¼É¹zÀ PÀ§Äâ KPÉ PÀqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆrèAiÀÄ vÀÄA©¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ UÀ½AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2008 PÀ®A 110(f) ¹.Cgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 04-03-08 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦.¹. 1196 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ amÁÖªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ C°è CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÉå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄvÁÛ, agÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄ-§gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁåUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/08 PÀ®A PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 04-03-2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀ¼ÀTAr UÁææªÀÄzÀ°è DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrzÁ CªÀÄ°£À°è ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 341.323.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-03-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĺɧƧ ¸Á§ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ¥ÉñÀ EªÀiÁªÀÄ PÉ®¸À ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV gÀªÀgÀ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ J¦ 29 AiÀÄÄ 4226 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ gÉïÉé PÁªÀÄUÁj PÀÄjvÀÄ ªÀÄtÄÚ ºÁPÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠧»zÉÃð¸ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä n¥ÀàgÀ¢AzÀ E½zÀÄ qÀ©â vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¤Ã£ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠤êÀÅ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ JAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ ºÉý zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 85/08 PÀ®A 341,504,323, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 5-3-08 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÉÆgÀ° ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á// EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ. ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àf«¸ÀÄvÉÛ£É £À£ÀUÉ 15 ªÀµÀð »AzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÉÆgÀ¯° ¸Á/ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV gÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ £À£ÀßUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀ¢Ý® CAvÀ w½zÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĪÀtð JA§ÄªÀ½UÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É DPÉUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀÄvÀÛªÉ £ÁªÀÅ UÀAqÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀw J®ègÀÄ ZÉ£ÁßUÀgÀÄvÉÛªÉ »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 28/2/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪªÁUÀ £À£Àß ¸ÀªÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀĪÀtð ºÁUÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®è ¤£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆUÀÄ CAvÀ CªÀAiÀiÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÉUÉ MwÛ»rzÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉ ¸ÀºÀ ªÀwÛ »r¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 9/08 PÀ®A: 341,504,323,506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 04-03-08 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ Q±À£À ªÀĺÉÃAzÀæPÀgï eÁw:ªÀÄtUÁgÀ ¸Á:¤AUÀzÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýÃPÉ ¤rzÉÝãÉAzÀgÉ gÁeÉñÀégÀzÀ°è vÀ£ÀVgÀĪÀ PÀįÁè eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ºÉ¸ÀjUÉ PÉêÀ® ªÀÄ£É PÀnÖPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ µÀgÀwÛ£ÉÆA¢UÉ ºÀAazÀÄÝ DzÀgÉ FUÀ vÀ£Àß »j ªÀÄUÀ ±ÁªÀÄgÁªï FvÀ£ÀÄ D eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwgÀÄvÁÛ£É. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è CA¢zÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ, ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/08 PÀ®A. 341,504,323,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.