March 19, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 19-03-2008


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-03-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 17-03-08 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï-¸À¥Áß EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸Áé«ÄzÁ¸À EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉJ-38 ºÉZï. 1760 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ §®¨sÀÄdPÉÌ, §®ªÉƼÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, DVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

2) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 48/08 PÀ®A 279, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 18-03-08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï-PÀªÀÄoÁt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ. DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄzÁ¸À, 35 ªÀµÀð, ¸Á/ªÀÄAUÀ®¥ÉÃmï ©ÃzÀgï N«Ä¤ CA§Äå¯É£ïì £ÀA.PÉJ-38 4438 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀiÁåQìPÁå¨ï £ÀA.PÉJ-28 4445 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ §®¨sÁUÀ »A¨sÁUÀzÀ qÉÆÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ UÁè¸ï MqÉ¢gÀÄvÀÛªÉ.


3) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:49/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 18-03-08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï-d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼É ¹,JA.¹. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38 E 6846 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è JqÀUÀqÉ ¥ÉlÄÖ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, DVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°Ãs¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 39/08 PÀ®A :- 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ
¢£ÁAPÀ 18/03/08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÀA¥ÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄð£À mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgïªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ C¦à DmÉÆà PÉJ 39-3380 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ ¥ÀjuÁªÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ªÀÄzsÀÄPÁgÀ eÁzsÀªÀ, PÀ®è¥Áà eÁAvÉ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¦à ZÁ®PÀ ªÀĺÁzÉêÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀjUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.
5) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 30/08 PÀ®A 279 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ 18/03/08 gÀAzÀÄ 10.45 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ»AzÁæ ¸ÁìgÀ¦AiÉÆà fÃ¥ï £ÀA. PÉJ 01/JA.J. 7264 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆ®PÀ GªÀÄUÁð¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉalÆgÀ gÀ ªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ Cwà ªÉÃUÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ £À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj fæ£À ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆnÖ vÀ¦à gÉÆÃr£À ªÀÄUÀΰè£À°è gÉÆÃr ªÀÄUÀΰèzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ üAiÀiÁjUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 30/08 PÀ®A 279 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.ªÀiÁ£ÀågÀ°è ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA...01/2008PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦¹

¢£ÁAPÀ 29/1/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉëAzÀæ£À ºÉAqÀw ¸ÁߣÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ PÁAiÀÄĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£É ºÀÄ°è£À UÀÄqÀ¸À°UÉ M¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQ Qr DPÀ¹äPÀªÁV ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ Dj¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ JzÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦ügÁå¢ zÉêÀgÁd ¢£ÁAPÀ 29/1/08 gÀAzÀÄ OgÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢; 17/3/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁÝ£É JAzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀÄ¢AzÀ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ aAvÁQ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 1/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA24/2008. PÀ®A:325,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18/03/2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÀæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:17/03/2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ1] ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ 2] «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ E§âgÀÆ ¸Á/ ªÀÄÄgÁ¼À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ Qð ºÁPÀzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§±ÉnÖ ªÀAiÀÄ:27, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ ªÀÄÄgÁ¼À Qð vÉUɬÄj zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:24/08 PÀ®A:324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 102/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 143,147,148,324,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 18-3-08 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ : eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ zsÁ¨ÉªÁ¯É 30 ªÀµÀð G-eÉÊ»AzÀ zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á-gÉhÄgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±À J£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀªÀÄä zsÁ¨ÁPÉÌ dUÀ£ÁxÀ gÉrØ ªÁAdj EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄvÉÆÛçâ£ÀÄ HlPÉÌAzÀÄ £ÀªÀÄä zsÁ¨ÁPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ £ÀªÀÄä zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ ZÁAzÀ EªÀ£ÀÄ Hl ¸À¥Áè¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ gÉÆnÖ PÉÆnÖzÀ£ÀÄ. «£ÁPÁgÀt £À£ÀUÉ gÉʸÀ JPÉ PÉÆnÖ¯Áè CAvÁ £ÀªÀÄä ¸À¥Áè¬Ä ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¥Éèl ©¸ÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ JPÉ F jÃw ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ºÉý ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 2245 UÀAmÉUÉ dUÀ£ÁxÀ gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 10-12 d£ÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¤£ÀÄ £À£ÀUÉ M§â¤UÉ £ÉÆÃr gÉʸÀ PɽzÀgÉ, gÉʸÀ PÉÆnÖ¯Áè, AiÀiÁPÉ gÉʸÀ PÉÆnÖ¯Áè CAvÁ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, JgÀqÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆý¹, ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß vÀªÀÄä ºÀ«ÄÃzÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 143,147,148,324,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 39/08 PÀ®A : 32,34 PÉ.E.DPïÖ

¢£ÁAPÀ 17/03/2008 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L. gÁwæ gÀÆ®PÁ® ªÀÄÄV¹ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀÀgɬĹPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀPÁðj fÃ¥À £ÀA.PÉJ-38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è fÃ¥À ZÁ®PÀ J¦¹ 134 ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¦¹ 937 ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À£À°è oÁuÉ ©lÄÖ 2115 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ¢AzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA. PÉJ-39/E-377 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 2 PÁlÄð£À ElÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ £ÀªÀgÀAUÀ xÉlgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ªÀiÁqÀUÉ ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ ºÉýzÀÄÝ CªÀ£À ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ 2 PÁlÄð£ÀUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 96 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï. G¼Àî ¨ÉÆ£À¸ï ¸ÁÌl ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ C£À¢üPÀÈvÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸ÀÆÌlgÀ C.Q. 8,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 96 ¨ÉÆ£À¸ï ¸ÁÌl ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï.G¼ÀîªÀÅUÀ¼ÀÄ C.Q. MAzÀÄ ¨Ál°UÉ 31/- gÀÆ¥Á¬Ä MlÄÖ C.Q.2,976/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀî ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ 2 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï.ªÀżÀîzÀÄÝ J¥sï.J¸ï.J¯ï.PÀÄjvÀÄ ©½ §mÉÖ¬ÄAzÀ ²¯ï ªÀiÁr EAVèõÀ `R' JA§ CPÀëgÀ¢AzÀ ªÀÄÄzÉæ ºÀQ CzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸À» ºÁUÀÆ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹ vÀªÀÄä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 2130 UÀAmɬÄAzÀ 2230 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɬĹPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 2245 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E.DPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ»¼ÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÁ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA : 37/08 PÀ®A : 143, 147, 304(©) eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3, 5, 6 r.¦. JPÀÖ.

¢£ÁAPÀ : 18-03-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ²æà ªÀĺÁzɪÀ vÀAzÉÀ «oÀ®gÁªÀ eÁ// ªÀÄgÁoÁ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// vÀ¼ÉUÁAªÀ vÁ®ÆPÁ zÉêÀt (JªÀÄ.JZÀ) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀägÁpAiÀÄ°è °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ J£ÉÃAzÀgÉ, 2005 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄævÀ½UÉ ºÀįÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è UÉÆëAzÀgÁªÀ ¨sÁ¯ÉÌ EªÀgÉÆA¢UÉ zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀæPÁgÀ jÃw jêÁd ¢AzÀ 1,50,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ®UÀßzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄævÀ½UÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ 20,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄævÀ½UÉ DgÉƦvÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr E£Àß 50,000/- gÀÆ. ºÉaÑUÉ ºÀt ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÀ vÁæ¸ï PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 16-03-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄævÀ¼À vÀªÀÄä vÀ£Àß CPÀÌ£À£ÀÄß £ÉÆqÀ®Ä ºÀįÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ºÀįÁå¼ÀzÀ°èzÀÄÝ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆVzÀÝ£ÀÄ. ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ£Àß CPÀÌ CªÀ¤UÉ w½¹zÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ 50,000/- gÀÆ. ºÉaÑUÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉý vÁæ¸ï PÉÆqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ w½Ã¹zÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¢: 18/03/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄævÀ¼ÀÄ vÁæ¸ï vÁ¼ÀzÉ ºÉaÑUÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ CA¢zÀPÉÌ EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½zÀÄ ºÀįÁå¼À ²ªÁgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A. 143, 147, 304(©) eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3, 5, 6 r.¦. JPÀÖ. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀg UÀÄ£Éß £ÀA:- 41/08 PÀ®A :- 323, 504,498(J) L¦¹

¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 10ªÀµÀð CVzÀÄÝ CªÀ½UÉ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÆ EgÀÄvÁÛgÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ :- ²æêÀÄw C¹ªÀÄ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CPÀ§gÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, G ªÀÄ£É PÉ®¸À¸Á ¨ÉÃUÀA ¥ÉÃl ¥ÉÆ°Ã¸ï ¯ÉÊ£À gÀ¸ÀÆ®¥ÀÄgÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ.ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À UÀAqÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ M¼Éî jÃw¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ vÁªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÁ CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÀÆqÀĪÀzÀÄ ¥ÀægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ 8¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 17-3-08 gÀAzÀÄ1330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£É ªÉÄÊ®ÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÀÆqÉzÀÄ CªÀ¼À E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀgÉzÀÄPÀÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ CPÀ§gÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ gÀhiÁAVÃgÀ ¸Á ¨ÉÃUÀA ¥ÉÃl ¥ÉÆ°Ã¸ï ¯ÉÊ£À gÀ¸ÀÆ®¥ÀÄgÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÀÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA:- 40/08 PÀ®A 3, 7 CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁÀAiÉÄÝ 1955 ªÀÄvÀÄÛ 18(J) PÀ£ÁðlPÀ CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw ¤AiÀÄAvÀæt CzÉñÀ 1992.

¢£ÁAPÀ 11-03-2008 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ £Á£ÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦.J¸À.L.(PÁ¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹¦¹ 1386, 1502 ¥ÀAZÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è CgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁd ªÀiÁqÀĪÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÄÝ ªÀÄzÁå£À 1215 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ CgÉÆæ ±ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ CqÉ¥Áà ¸Á:²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CvÀ£ÀÄ ¸ÀAUÀ滹nÖzÀ JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀUÀ¼À°è 60 °ÃlgÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ QªÀÄvÀÄÛ 630=00 gÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 1345 UÀAmÉUÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2008 PÀ®A 3, 7 CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955 ªÀÄvÀÄÛ 18 (J) PÀ£ÁðlPÀ CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw ¤AiÀÄAvÀæt CzÉñÀ 1992 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


E¤ßvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 103/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 19-3-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¥ÀzÀ«¥ÀƪÀð ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ §AzÉÆç¸ÀÛ ºÁUÀÆ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 1000 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ±Ànð£À §l£À ©aÑ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ agÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀ¯ÉÆÌÃqÀ ªÀAiÀÄ-36 ªÀµïð ¸Á-zsÀ£ÀUÀgÀUÀqÁØ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è §¸À ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÆqÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà ¸Á¬ÄgÉrØ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð ¸Á-ªÀÄÄvÀÛAV CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj E§âjUÉ »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1030 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A 110(f) ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 101/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 79, 80 PÉ.¦.DPÀÖ.

¢£ÁAPÀ 18-3-08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ PÀè©£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸À.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä C°è ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è 17 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁV ElÄÖ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀgÀ°è E§âgÀÆ NrºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 16,880/-gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 15 d£À DgÉÆævÀUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/08 PÀ®A 79,80 PÉ.¦.DPÀÖ. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.