March 9, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 09-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 26/08 PÀ®A 279 337 338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« CPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 08/03/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÀ°AUï RdÄgÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: MPÀÌ°vÀ£À ¸Á; RdÆj vÁ: D¼ÀAzÀ f; UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ Hj£À ªÀĺÁzÉÃ¥Áà vÀAzÉ §®ªÀAvÀ¥Áà vÀªÀÄä Hj¤AzÀ vÁA¨ÉÆüÁPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ MAzÀÄ C¥Àà CmÉÆà £ÀA. PÉJ 39/3888 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¸ï.Dgï. ZsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ CmÉÆ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦àzÀjAzÀ CmÉÆà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §®ªÀÄUÀίÁV ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖV vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀĺÀzÉêÀ vÀAzÉ §®ªÀAvÀ¥Áà ºÁUÀÄ ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÀ°AUï EªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ½UÀ½§âjUÀÆ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è GªÀÄUÁð ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ 19.30 UÀAmÉUÉ ªÀĺÀzÉêÀ vÀAzÉ §®ªÀAvÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A. 279 337 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 03/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 08/03/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¨ÉîÆègÉ ¸Á/ ²ªÀt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è 5 JPÀgÉ 36 UÀÄAmÉ d«Ä£ÀÄ EzÀÄÝ F ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UÀAqÀ ¦.PÉ.¦.J¸À. ²ªÀt ¨ÁåAQ¤AzÀ ¸Á® vÉUÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¸Á®zÀ ºÀt¢AzÀ PÀqÀ¯É ©Ãd ºÁUÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÀAiÀÄ®Ä «µÀ ºÁUÀÄ ¯ÁUÉÆrUÉ ºÀt RZÀÄð ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É ©wÛzÀÄÝ ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄzÉ ºÁUÀÄ J¯Áè gÉÊvÀgÀ ¨ÁåAQ£À ¸Á® ªÀÄ£Áß DVzÀÄÝ vÀªÀÄUÉ 5 JPÀgÉ 36 UÀÄAmÉ ºÉÆ® EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸Á® ªÀÄ£Áß DV®è CAvÁ w½zÀÄ ±ÉÃR ªÀĻêÀÄÄÝ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÁgÉ CAvÁ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀgÀÄ ±ÉÃR ªÀĻêÀÄÄzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è PÁ²£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ «µÀ PÀÆrzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ PÉA¥ÀÄ £ÉÆgÉ §AzÀÄ «µÀzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ ¨ÁåAQ£À ¸Á® ªÀÄ£Áß DUÀzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/03/08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è «µÀ ¸Éë¹ ²ªÀt ²ªÁgÀzÀ°èzÀ ±ÉÃR ªÀĻêÀÄÄzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 04/08 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 08/03/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁºÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀĻåÀÄ ¸ÉÆãÁgÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁgÁt ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÁf PÁ¯ÉÃd£À°è ¦AiÀÄÄ.¹. ªÉÆzÀ®£Éà ªÀµÀðzÀ°è «zsÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸À¢AzÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ vÀqÀªÁV §gÀÄwÛzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ãÀÄ zÉÆqÀتÀ¼ÁV ªÀÄ£ÉUÉ vÀqÀ ªÀiÁr §gÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj E¯Áè CAvÁ CAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉìUÁV ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ. 2030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 4/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 2/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8/3/08 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄgÀÄgÉ ¸Á; ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiËTPÀ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 8/3/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÁÝUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 2/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2008 PÀ®A 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. Dj£Á¨ÉUÀA gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄzÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸɣÀ ªÀÄįÁèªÁ¯É EvÀ¤UÉ PÉîªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl ºÀwÛzÀÝjAzÀ EvÀ£À ¥Á°UÉ §gÀĪÀ d«ÄãÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CvÀ£À vÀAzÉ ºÉýzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ: 25-02-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä UÀAqÀ¤UÉ HlPÉÌ ¥ÉèÃmï ºÀaÑzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ¹nÖUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß ¥Á°UÉ §gÀĪÀ ºÉÆî £À£Àß ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ vÀªÀÄä ºÉAqÀwAiÉÄà CrØ §ÄgÀÄwÛgÀ¨ÉPÀÄ J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ zÁ® WÉÆÃl¤ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á©ÃgÀ«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀiËTPÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 14/08 PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀıÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɬĹzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð 9 wAUÀ¼À EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà J®UÀÆwð ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀÄZÉÃAzÀgÀ K®UÀÆwð EªÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. EvÁå¢ JAzÀÄ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/08 PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/08 PÀ®A 18(J) CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀzÀÝw ¤AiÀÄAvÀæt CzÉñÀ 1992 ºÁUÀÄ 3&7 E.¹.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 08-03-208 gÀAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæèɵÀ£Àj ¦J¸ïL eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁA¢UÀAd£À°ègÀĪÀ MAzÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 840 °Ã. ¹ªÉÄ JuÉÚ C.Q. gÀÆ. 8820/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr CgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ @ gÁdÄ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ ±ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁvÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀgÀªÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 08/03/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ JªÀiï.Dgï. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¦.¹. 1293 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ, ªÉÄÃw ªÉļÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr 0930 UÀAmÉUÉ ¨sÁl¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ C°è CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì ²ªÀt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀ PÀqÉUÉ PÀ®Äè J¸ÉwÛzÀÄÝ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÀvÁªÀgÀt ºÀÄnÖ¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ vÀAzÉ °A¨ÁfgÁªÀ CAvÁ wý¸ÀzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©Ãl°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/08 PÀ®A 110 (E &f) ¹CgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/03/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀ£ÀÄß ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ CªÀ£ÀÄ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.