March 23, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 23-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-03-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 111/08 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ.:-

¢£ÁAPÀ 22-3-08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J®.¹. §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¸Á-ºÁUÀgÀUÁ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19-3-08 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVj UÀÄmÁÖzÀ £ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 22-3-08 gÀAzÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀtPÀÄt PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-32/5832 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æñÉÊ® EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-13/JPÀì-4654 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß wgÀÄV¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ §® »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°è PÀĽvÀ E£ÉÆßçâ VjñÀ EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀgÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¹ ¤AwgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2008 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ: 22/3/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ23 G; mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀgÀ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀl vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀqÀØgÀ 2) ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ 3) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ 4) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¤ JªÀÄä ¨ÉÆPÁÌ ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆÃPÀÄÌ §A¢zÉ F »AzÉ dUÀ¼Á ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢¢ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2008 PÀ®A 341, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢: 22-03-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzï jAiÀiÁeï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® SÁ°Pï RAzÀgÀ ¸Á: CUÀæºÁgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ QæPÉÃl DqÀÄwÛzÁÝUÀ 1530 UÀAmÉUÉ §¸À¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀuÁÚ ºÉƸÀzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀuÁÚ ºÉƸÀzÉÆrØ E§âgÀÄ ¸Á: CUÀæºÁgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ E°è JPÉ QæPÉÃl DqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ dUÀ¼À QjQj ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀgÀÄ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀتÀÄä½UÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/08 PÀ®A324,326,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/03/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÉ NtÂAiÀÄ ¨sÉÆøÉèAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ `J.¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ɒ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JPÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢j CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ±Élð »ÃrzÀÄ fAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀiÁä ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À dUÀ¼À ©Ãr¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃVzÀPÉÌ DgÉÆæ §ÄzsÀÞ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹ ¥ÀÄ£Á: CzÉ §rUɬÄAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À JqÀ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä ªÀÄzsÀå §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀiÁä EªÀ½UÉ §rUɬÄAzÀ §® vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/08 PÀ®A 324,326,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹, £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


4) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/08 PÀ®A 324,326,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/03/08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ JPÀ£ÁxÀ ¥ÉÆøÉÛ, §ÄzsÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ ¥ÉÆøÉÛ gÀªÀgÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁgÉ CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧ÄzsÀÞ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀ ¥ÉÆøÉÛ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/03/08 gÀAzÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ°è 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÀ¯Áè¯É ²ªÁf ¨sÉÆøÉè gÀªÀgÀÄ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ §Ä¢Þ ºÉüÀ®Ä ªÀÄzsÀå ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÀ¯Áè¼É eÁw J¸À.¹. ºÉÆ°AiÀiÁå ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ zÁzÁVj ªÀiÁrwÛ¢j CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ºÁUÀÄ CtÚ gÀªÀjUÉ §rUÉ, ¸À®PÉ ºÀUÀÄ ZÁPÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/08 PÀ®A 324,326,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

5) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 30/2008. 143, 147, 148 , 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 22/03/08 gÀAzÀÄ PÀtf UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw JvÀÛUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨ÉÆgÀUÉÆAqÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ PÀtf. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV gÀAV£À Dl DqÀĪÁUÀ PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆÃAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç UÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA; 30/08 PÀ®A; 143.147.148.324.504.506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 31/2008. PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 22/03/08 gÀAzÀÄ PÀtf UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw JvÀÛUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25ªÀµÀð; ¸Á/ PÀtfÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ PÀtf gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆý ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV gÀAV£À Dl DqÀĪÁUÀ PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA; 31/08 PÀ®A; 143.147.148.324.504.506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 29/2008 PÀ®A 32 PÉ.E. Cå.PïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 22/03/08 gÀAzÀÄ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ¨Á¼À¥Àà£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀPÁðgÀÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÆæ¥ÉµÀ£Àj r.J¸À,¦ ²æÃzsÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è «±ÉõÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 133 ©AiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CA,Q; 6048=00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA; 29/08 PÀ®A; 32 PÉ. E. DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 25/08 PÀ®A: 323, 504, 506, 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-03-08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw. gÀÁt UÀAqÀ gÁdÄ f¯É© ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄqÀ© oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà f¯É© EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄÝ ¨É£Áß°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr PÁ°AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉÌ ºÁQzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉ½PÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/08 PÀ®A. 323, 504, 506, 354 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¸ÀgÀvÁd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ R°Ã® gÁeɨsÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆÃl®zÀ°è EzÁÝUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ ºÉÆý §tÚ DqÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁUÀÆ f«ÄäUÉ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr UÁè¸À MqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ UÉÆvÁÛVzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á§Ä mÉÊUÀgÀ 2) gÁZÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ 3) ¯ÉÆPÉñÀ w¥À±ÉnÖ 4) §¸À¥Áà ¨ÁªÀV J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉý CAV »rzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀqÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä J¼ÉzÀÄ MAiÀÄÄåªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ ©r¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 45/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21-3-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄÄZÀ¼ÀA§PÀgÀ, °AUÁªÀÄvÀ, 35 ªÀµÀð ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ¨ÁåAPÀUÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ gÁªÀÄ ZËPÀ §½ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ CªÁZÀå ±ÀÀ§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAw ºÁUÀÆ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆý ºÀ§âzÀAzÀÄ PÉƪÀÄÄ UÀÀ®¨sÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR½¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¨ÁªÀV ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°ÃUÉÃgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ ºÉÆý §tÚ DqÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ 1) eÁ¥sÀgÀ ¥sÉʯÁ£À ¨ÁUÁªÁ£À 2) ¹¢ÝÃR ªÀ¸ÁÛzÀ 3) SÁeÁ vÀAzÉ zÀÄ¯É ¸Á§ ¨ÁUÁªÁ£À 4) CAiÀÄÆå§ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ f«Ää£À UÁè¸À KPÉ MqÉ¢¢ÝÃj JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉý ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 31/08 PÀ®A 110(f) ¹.DgÀ.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 22-03-2008 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ CgÉÆæ :ªÉÄÃWÀªÀ gÀrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁ gÀrØ ¸Á: aãÀPÉÃgÁ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ C¸À¨sÀå jw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤jUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV DvÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁu PÀ®A 53/08 143, 147, 148, 447 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 D¥sï ¦æªÉãÀµÀ£ï D¥sï ¥À©èPï qÁåªÉÄÃeï DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ ºÉÆý §tÚ DqÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ R°Ã® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® UÀ¤ gÁeɨsÁ¬Ä ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ »ÃD EªÀ¼ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ §tÚ DqÀĪÀ d£ÀgÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MUÉ¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ fëģÀ UÁè¸À MqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ f«Ää£À ±ÉlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛ®Æ «ZÁj¸À¯ÁV DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ £À¬ÄêÀÄ vÀAzÉ vÁeÉÆâݣÀ £Á¬ÄPÀªÁr ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ w¥À±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ