March 31, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 31-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-03-2008.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢: 21/03/2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw. ªÀÄÄPÁÛ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄQð gÀªÀgÀÄ KqïØ gÉÆÃUÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ GzÀVÃgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ UÀÄ£ÉßAiÀÄÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉÃAiÀiÁV §A¢zÀjAzÀ ¢: 30-03-2008 gÀAzÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 126/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 30-3-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ CªÀÄuÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÉÝ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¸Á«wæ ªÀAiÀÄ-19 ªÀµÀð FPÉ ¢£ÁAPÀ 21-3-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Æ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ §gɬĹzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ CAvÁ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß ¸ÀA: 60/08 PÀ®A «ªÀgÀ 279, 304(J) L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 30-03-08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï ²ªÀ£ÀUÀgÀ £ÀA¢ ¥ÉmÉÆæ¯ï §AQ£À M¼À¨sÁUÀzÀ°è DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ GªÀiÁgÁªÀ ²qÉÆÃ¼É ¥ÀÆeÁ mÁæªÉ¯ïì £ÀA.PÉ.J. 39 3706 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£É PÉüÀzÉà §¸Àì£ÀÄß »A§¢ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À°è QèãÀgï DV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ §¹ì£À »A§¢¬ÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀÄì vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/08 PÀ®A 326, 304 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 31/03/08 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/03/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ZÉZÀð ºÀwÛgÀ PÁgÀ £ÀA JªÀÄ.JZÀ.-04 J.qÀ§Æèöå-722 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ ±À¦ü ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÁgÀ£ÀÄß »A¨Á°¹PÉÆAqÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CA¼À¢ ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀAUÀªÀÄ ©æd ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁj£À ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è gÉÆrUÉ CqÀ¯ÁV ¤°è¸ÀĪÁUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ£ÀßUÉ §®UÁ® »ªÀÄärUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¨ÉãÀß°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ ±À¦ü EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, JzÀAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀªÀiÁAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÊzsÀågÀÄ w½¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1715 UÀAmÉUÉ fÃUÁð ¥Án ºÀwÛgÀ ±À¦ü ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ±ÀªÀ ªÁ¥À¸À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£É ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß £ÀA 28/08 PÀ®A 326,304 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A. 279.304 (J) L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-03-08 gÀAzÀÄ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ J£À.ºÉZÀ 9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ J.J¸À.L ±ÁªÀÄgÁªÀ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ªÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀ EvÀ£ÀÄ ºÉzÁÝj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¥ÁzÀZÁjUÀ¼ÀÄ zÁlĪÀ f¨Áæ PÁæ¹AUÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄ PÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ UÉÆëAzÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀÜzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÉÆqÀ¯Éà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀ£ÀÄ CzÀgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä J¦ 37 qÀ§Æè 7519 DVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÉnÖ ¨Á§Ä ¸Á: ªÉîÆègÀ (DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ) JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢ªÀÄzÀ ¯Áj ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÉÆëAzÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/08 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/03/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ UÁA¢ ZËPÀ¢AzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀÆå vÁd ªÉÄÃrPÀ® ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 34/2008 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:30/03/08 gÀAzÀÄ 1400 ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ. CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁ±ÀAªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:30/03/2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁzï ªÉÄÃ¯É ºÁ®ºÀ½î PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß HgÁzÀ gÀÆzÀ£ÀÆgÀ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ §¸ï £ÀA:PÉ.J-34-4372 £ÉÃzÀÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À°PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:34/08, PÀ®A:279,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2008 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 29/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ±ÀA§Ä±ÀAPÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á ºÀĪÀiÁߨÁzÀ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-38/ºÉZï-9906 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É d£ÀªÁqÁ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ d£ÀªÁqÁ PÀqÉUÉ vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA PÉ.J-38/1426 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ rQÌ ªÀiÁr fÃ¥À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj §¸ÀªÀgÁd¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ §®UÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2008 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 30/03/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 14-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Àà ¨É¼ÀÆîgÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ gɪÀt¥Àà¤UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-38/ºÉZï-7309 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ d£ÀªÁqÀ ªÀiÁUÀðªÁV §®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ aPÀ¥ÉÃl zÁn EgÀĪÀ ªÀAPÀmÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀ JzÀÄjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-39/ºÉZï-1528 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ¢ðUÉ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ gÉêÀt¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

5) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2008 PÀ®A. 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«.PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 31/3/2008 gÀAzÀÄ 1035 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà RAiÀÄÄåªÀÄ vÀAzÉ R°Ã®«ÄAiÀiÁå ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/3/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±À¦ü EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ EªÀiÁæ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄAzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï-04-JqÀ§Äè-722 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EªÀiÁæ£À EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¢AzÀ EªÀiÁæ£À EvÀ£À §®¥ÁzÀPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A.279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A 32 , 34 PÉ .E DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/03/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÀ½î¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ¨sÁzÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÉÆÃt aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉ EzÀÝ alUÀÄ¥Àà oÁuÉAiÀÄ ¹¦¹ 1414 gÁd ¥ÀmÉïï, , ¦.¹. 1338 ©üêÀÄgÁªÀ PÀÆr NqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV 1600 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ¨Á§Ä vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ 23 ªÀµÀð eÁ B ®A¨ÁqÁ G B MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á B UËqÀ¥Áà UÀÄr vÁAqÁ vÁ B aAZÉÆý CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ eÁdÄ gÁoÉÆÃqÀ 23 ªÀµÀð eÁ B ®A¨ÁqÁ G B MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á B UËqÀ¥Áà UÀÄr vÁAqÁ vÁ B aAZÉÆý 2) ²æà gÀ« vÀAzÉ eÁ£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ 26 ªÀµÀð GB MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ B ®A¨ÁqÁ ¸Á B UËqÀ¥Áà UÀÄr vÁAqÁ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¸ÀzÀj ¨Á§Ä EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ UÉÆÃt aîzÀ ¨Á¬Ä ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è £ÀA B 1 ºÉ滃 ¥sÉÊ£À «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 28 C.Q 980 =00 gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ . ¸ÀzÀj 28 ¨Ál®UÀ¼À°èAiÀÄ MAzÀÄ ¨Ál®£ÀÄß ±ÁåA¥À® PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ£ÀAvÀgÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå B 44/08 PÀ®A B 32, 34 PÉ.J DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 37/08 PÀ®A -32,34, PÉ.E JPÀÖ:-

¢£ÁAPÀ; 30-03-08 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L. (PÁ.¸ÀÄ) ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ «±ÉõÀ WÀlPÀzÀ C¢üÃPÁj ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ¥ÉÆæÃ. r.J¸ï.¦ ,ºÀZï.¹ 646, 582, 763 ºÁUÀÄ 2 ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà zsÀªÀiÁð ¸Á;PÀªÀÄoÁuÁ 2) CªÀÄÄævÀ vÀAzÉ CqÀªÉÃ¥Áà ¸Á;ZÀl£À½î 3) ©ÃzÀgÀ gÁ¢üPÁ ¨ÁgÀ CAqÀ gÉøÉÆÖgÉAl ªÀiÁå£ÉÃdgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀߢüPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÁUÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÉUÉÊgÉ E®èzÉ 180 JªÀiï.J¯ï zÀ UÀÄqÉ £ÉÊl «¹Ì MlÄÖ 96 ¨Ál¯ï UÀ¼ÀÄ C.Q-2880=00, AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï zÀ MlÄÖ 89 ¨Ál¯ï UÀ¼ÀÄ C.Q-670=00, ºÉÊ ªÉà «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï MlÄÖ 99 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, C.Q-2970=00, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500=00, MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA.1100 C.Q-1000/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉÆÌlgï £ÀA.PÉ.J-38.ºÀZï. 7538 C.Q-5000=00 gÀÆUÀ¼À ¸ÀévÀÄÛ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 47/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 30/03/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è fÃ¥À £ÀA PÉ.J.-38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ T¯Áè UÀ°è PÀqÉUÉ CAzÁdÄ 1700 UÀAlUÉ ºÉÆÃzÁUÀ T¯ÁèzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀÄgÀ ¸À¨sÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆqÀ£É zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ ªÀwð¹ eÉÆgÁV agÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÄr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «Záj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ZÁAzÀ vÀAzÉ ¸ÉêAiÀÄzÀ gÀ¸ÀÆ® 33 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. EªÀ¤UÉ »ÃUÉ E°èAiÀÄ ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ K¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 47/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 48/08 PÀ®A : 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 31/03/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è fÃ¥À £ÀA PÉ.J.-38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÀÄ®¸ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1000 UÀAlUÉ ¸ÀzÀj ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆqÀ£É zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ ªÀwð¹ eÉÆgÁV agÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÄr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á±À ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà eÉÆ£ÀUÉÃgÉ 30 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: AiÀÄgÀ¨ÁUÀ vÁ;§¸ÀªÀPÀ¯Áåt. CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. EªÀ¤UÉ »ÃUÉ E°èAiÀÄ ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ K¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 48/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 127/08 PÀ®A 143,147,148,323,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 31-3-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÉÝ£ÉAzÀgÉ, WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ §gɬĹzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/08 PÀ®A 143,147,148,323,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹. CAvÁ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 128/08 PÀ®A 143,147,148,323,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 31-3-08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÉÝ£ÉAzÀgÉ, WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ E¸Áä¬Ä®¸Á§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ ¸ÁºÀÄ , ªÀĺÀäzÀC° vÀAzÉ E¨Á滪ÀÄ ªÉÆÃw., vÉÆæüÃPÀ vÀAzÉ E¨Á滪ÀÄ ªÉÆÃw ,R°Ã® vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§¸Á§ ¸ÁºÀÄ, ªÁ¹AiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀÄ, ±ÀªÀıÉÆâݣÀ vÀAzÉ £À¹ÃgÀ ¥Á¥ÀÄ, zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀAzÉ E¨Á滪ÀÄ ªÉÆÃw & ªÀĺÀäzÀ£ÀÆgÀ vÀAzÉ E¨Á滪ÀÄ ªÉÆÃw J®ègÀÆ ¸Á-WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ §gɬĹzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A 143,147,148,323,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹. CAvÁ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.