April 1, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 01-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-04-2008


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_


1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 118/08 PÀ®A 279,338,304(J) L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 25-3-08 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà a£ÀPÉÃgÁ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð, G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á-zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀتÀiÁä ²ªÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¤AwzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É GvÀÛgÀ ¢QÌ£À PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆÃqÀªÀiÁä½UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ §¸Àì £ÀA.PÉJ-33/2170 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀªÀiÁä½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 31-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj PÉù£À°è PÀ®A 304(J) L.¦.¹.£ÉÃzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2008 PÀ®A 279,337,338,304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¦ÃlgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-39-ºÉZï-3845 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ CqÀªÉÃ¥Àà gÀªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ J¦ ¨ÁqÀðgÀ¢AzÀ zsÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁr §gÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀAUÀÆgÀ, ºÀwÛgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ PÀ®Äè £ÉÆqÀ¯ÁgÀzÉ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀjAzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÝ PÁgÀt CªÀÄgÉñUÉÀ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦üÃAiÀiÁð¢UÀÄ PÀÄqÁ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ CªÀÄgÉñÀ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ¦lgÀ EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ gÁwæ 1120 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV CªÀÄgÉñÀ¤UÉ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ°è ¢£ÁAPÀ 31/03/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0430 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀ §½PÀ 0455 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÉñÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ §PÀÌ¥Àà ¢£ÁAPÀ 31/03/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ C£ÀĸÁgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) ¥Éưøï oÁuÉ §UÀzÀ®. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 52/2008 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 31/03/08 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA§gÀ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀAUÀÆgÀ-ªÀÄ£ÁßKSÉýî gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¬ÄAzÀ ¨sÀAUÀÆgÀPÉÌ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-39/2770 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¨sÀAUÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-39/2260 £ÉÃzÀ£ÀÄß CAPÀÄ-qÉÆÃAPÁV Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ vÀ£Àß »rvÀzÀ°è EnÖPÉƼÀîzÉ gÉÆÃr£À §®§¢¬ÄAzÀ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀĽvÀ DmÉÆPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀPÉÌ DmÉÆzÀ°èzÀÝ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄUÁæ©Ã UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ ±ÁºÀ ¸Á/ §UÀzÀ® EªÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. E£ÀÄß½zÀ UÀÄgÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀƪÀ¥Àà ¸Á/ gÁeÉñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÁUÉ£ÉÆgÀ,¸Á/ ¤uÁð EªÀgÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄ£ÁßKSÉýî D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, £ÀªÀÄUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è DmÉÆ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À DmÉÆzÀ°èzÀÝ E§âgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÁgÀUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀgÀ§¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÉ, gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/08 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 31/03/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉõÁä gÀªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ vÀ£Àß UÁæªÀÄ PÉÆãÀªÉļÀPÀÄAzÀPÉÌ «±Àé£ÁxÀ ªÀiÁ±ÉmÉÖ gÀªÀgÀ PÀÆæöå¸ÀgÀ fÃ¥ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ ªÀiÁ±ÉmÉÖ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 37/279 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31/03/08 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® gÁxÉÆqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÆæ¸Àgï fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/J-3374 £ÉÃzÀ£ÀÄß §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀPÉÌ MªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀªÀiÁðAUÀvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÁqÉPÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ mÉÆÃAiÉÆmÉÆ PÁé°¸ï PÁgÀ JªÀiïJZï-04/¹©-2067 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁjUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃw UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 37/08 PÀ®A 279 IPC £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 129/08 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 31-3-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð®, ²ªÁf ¸ÀPÀð®¢AzÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°èAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ 1830 UÀAmÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ, MzÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀwñÀ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð G-¸Á¬Ä zsÁ¨ÁzÀ°è ¸À¥ÁèAiÀÄgÀ PÉ®¸À ¸Á-ºÀĸÉãÀ D®A alUÀÄ¥Áà CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A 110(f) ¹.DgÀ.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.