April 8, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 08-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 44/2008 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 06/04/2008 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ GzÀVÃgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà «AiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ¤®AUÉgÀªÀgÀÉ CtÚ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀr¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁ¬Ä¹zÀjAzÀ §®UÁ°UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁgÀt aQvÉì PÀÄjvÀÄ mÉA¥ÉÆzÀ°è ¯ÁvÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸À°è¹zÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2008 PÀ®A. 328 L¦¹ 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 07/04/2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦.J¸ï.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢ eÉÆvÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ CdÄð£À vÀAzÉ PÉÆÃAr¨Á ¨sÉÆøÉè ¸Á; ºÀA¢PÉÃgÁ & ºÀtªÀÄAvÀ PÀ¯Á® ¸Á; ºÀA¢PÉÃgÁ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ £Àqɹ CdÄð£À EªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ PÀ¯Á® vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. 4 1/2 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 130=00 gÀÆ. £ÉÃzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2008 PÀ®A. 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 8/4/08 gÀAzÀÄ 0615 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ PÉÊaîªÀ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøÀgÀ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ aîªÀ£ÀÄß ±ÉÆâü¹zÁUÀ CzÀgÀ®è 180 JªÀiï.J¯ï. 22 £ÀA. 1 ºÉ滃 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ vÀÄA©zÀ ¨Ál° CA.Q gÀÆ 596=20 2] 180 JªÀiï.J¯ï AiÀÄļÀî 6 gÁeÁ «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál° CA.Q. gÀÆ 186/- ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/08 PÀ®A. 32 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 51/08 PÀ®A 32,34,37 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/04/2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAZÁj ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¦.J¸ï.L. (C«) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹. 760, 727 ¦¹ 855, 1574, 937, 1385, 1505, 917 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¹¦L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è UËgÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ M§â fÃ¥À ZÁ®PÀ UËgÀ PÀqɬÄAzÀ 1945 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ ¤°è¹ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À fÃ¥À£À°è CAzÁdÄ 50 °ÃlgÀªÀżÀî 2 lÆå§UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 5 °ÃlgÀªÀżÀî 3 PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ fÃ¥À£À°èzÀÄÝ, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀgÀ¥sÀsÀgÁd vÀAzÉ vÁeÉÆâݣÀ ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G:fÃ¥À £ÀA. JAºÉZï-23/E-905 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÁA¨ÉÆüÁ vÁ: ¤®AUÁ f¯Éè ¯ÁvÀÆgÀ (ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå) CAvÀ ºÉýzÀ ¸ÀgÁ¬Ä §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÀ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀj fÃ¥À£À°èzÀÝ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀî CAzÁdÄ 115 °ÃlgÀ ¸ÀgÁ¬Ä, 2 lÆå§ ºÁUÀÆ 3 PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ 2000 UÀAmɬÄAzÀ 2100 UÀAmɪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɬĹPÉÆAqÀÄ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 51/08 PÀ®A 32,34,37 PÉ.E.DPïÖ, 328 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ gÉhÄgÀt¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð ¸Á:¨ÉüÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ gÉêÀt¥Àà ºÀÆUÁgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀPÉÌ MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ 16,900=00 gÀÆ. gÀAvÉ ¸ÀA§¼À¢AzÀ £ËPÀj EgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzsÀå ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ËPÀj E£ÀÆß 7-8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛªÉ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 7-04-2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§â EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ WÁ¼É¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ ºÁUÀÄ EvÀ£À ªÀÄUÀ ²ªÀÅ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ gÀeÉ PÀÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, E§âgÀÄ PÀÆr £É®PÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ NzÀÝgÀÄ ºÁUÀÄ gÉêÀt¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®¨sÁUÀzÀ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÀPÉ̮ħÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹zÀ£ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.¨sÁgÀwAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt:-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/08 PÀ®A 96(J) PÉ.¦. JPïÖ ªÀÄvÀÄÛ EArAiÀÄ£ï CªÀÄìð JPÀÖ 1959 :-

¢£ÁAPÀ 6-4-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 7-4-08 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è J.J¸ï.L gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ¥Àj²Ã®£É PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 7-4-08 gÀAzÀÄ 0315 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CUÀæªÁ¯ï ªÀÄ£É JzÀÄgÀUÀqÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ 2 gÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀjUÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀ®Ä CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ M§â ªÀåQÛ PÀvÀÛ®°è ¥Éưøï oÁuÉ fÃ¥À £ÉÆÃr MqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀmÁÖUÀ UÀ¹Û£À ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¢AzÀ CvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV C°è EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ D ªÀåQÛ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ F »AzÉ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 131/03 PÀ®A 392 L¦¹ gÀ°è CgÉÆæAiÀiÁVzÀÄÝ CvÀ£À JA.M.©. PÁqÀð ¸ÀºÀ E¢zÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ CvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ZÀÆ¥ÁzÀ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ dA©AiÀÄ zÀÆgÉwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 0530 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ eÉÆvÉAiÀÄ°è oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 49/08 PÀ®A 96(J) PÉ.¦.JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 25(1J) EArAiÀÄ£ï CªÀÄìð JPÀÖ 1959 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_
1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 147/08 PÀ®A 110(f) ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 07-4-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÁUÀÆ ¹.¦.L. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð ¸Á-¸ÉÆãÀPÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀzÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½zÀÄ CªÀ£À M¼ÉîÃAiÀÄ £ÀqÀvÉ §UÉÎ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/08 PÀ®A 110(f) ¹.DgÀ.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 148/08 PÀ®A 110(f) ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 7-4-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ EAzÁæ£ÀUÀgÀ NtÂAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¨sÉÆïÁ eÁ-zÀ°vÀ ªÀAiÀÄ-26 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-EAzÁæ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è MtÂAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ, C¥ÁAiÀÄPÁj ºÁUÀÆ C£ÀvÀðPÁj ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ 1700 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/08 PÀ®A 110(f) ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.