April 13, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 13-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-04-2008


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2008 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.:-

¢.12/04/2008 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ D.G.¤. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ 48 zÉò zÁgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q; 777=00 gÀÆ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ £ÀA.PÉJ-39/E-8530 C;Q;15,000=00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅ £ÉÃzÀgÀ eÉÆvÉUÉ E§âgÀÄ DgÉÆævÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ±ÉÃR ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á; ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzsÀÞ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2008 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 12/04/2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ D.G.¤Ã. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄÄQð-OgÁzÀ gÉÆÃrUÉ aªÉÄäUÁAªÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀÉÃeÁgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ¯ï gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ35 ªÀµÀð ®A¨ÁqÁ ¸Á; ©üêÀiÁ£ÁAiÀÄPÀxÁAqÁ ºÀÄ°AiÀiÁ¼À CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄgÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä C.Q. 150=00 £ÀÉÃzÀgÀ eÉÆvÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À «gÀÄzsÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 32, 34, PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12-04-2008 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦J¸ÀL(PÁ¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 1329, 1579, 812 gÀªÀgÀ£ÀÄß dÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ,J, 38 f-130 £ÉÃzÀgÀ°è PÉƽvÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¯ÉʸÀ£ÀìªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀAiÀÄzÉ DPÀæªÀiÁªÁV MAzÀÄ ¸ÉÆÌlgÀ ªÉÄ¯É ¸ÉgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ 2) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÀªÀ ªÀÄÆ®UÉ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ gÉÆrUÉ ¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÁUÀ CµÀëgÀ°è 1600 UÀAmÉUÉ M§â ¸ÉÆÌlgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉøÀgÀÄ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ CA¨ÁfgÁªÀ dªÀÄVPÀgÀ ªÀAiÀÄ43 ªÀµÀð eÁw PÀÆ° PÉî¸À ¸Á,, £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸ÉÆÌlgÀzÀ°è JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîUÀ¼À°è ¥ÀævÀåPÀªÁV MAzÉÆAzÀÄ ¸ÉgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MAzÀÄ PÁl£À zÀ°è 48 ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ£À «¹Ì 180 JªÀÄJ® ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ E£ÉÆAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 40 ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ£À «¹Ì 180 JªÀÄ.J® ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EgÀvÀÛªÉ C.Q. 3388- 00 gÉÆÃ¥Á¬ÄzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀÄÈvÀ ¢£ÁAPÀ 10/04/08 gÀAzÀÄ ªÉƺÀ£À ZÀAzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ 0300 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ ªÀÄÄvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÉÆð ºÉÆÃV CPÀ¹äPÀªÁV ªÀiÁ½UɬÄAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÉ¯É JqÀ¨sÁUÀ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV aQvÉì PÀgÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁð D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11/04/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀAµÀAiÀÄ E¯Áè JAzÀÄ PÉù£À ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À «gÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/08 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:13/04/2008 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨É®ÆgÉ, ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß CªÀgÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ C£ÀĪÀÄw ªÉÄÃgÉUÉ PÀrvÀ¢AzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £À£Àß ºÉÆ®ªÀ£Éß ºÉÃUÉ ªÀiÁr¢Ý ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:43/08 PÀ®A: 324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 7/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 174 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12-4-08 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀªÁgÀ AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃqÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 12-4-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è EzÀÝ ¨Á«¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¨Á§Ä ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ-27 ªÀµïð eÁ-ªÀqÀØgÀ ¸Á-ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV, ¨Á«AiÀÄ°è ºÀUÀÎ ©qÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ºÀUÀÎ PÁ°UÉ ¹QÌPÉÆAqÀÄ ºÀUÀÎzÀ eÉÆÃvÉ PÁ®Ä eÁj DPÀ¹äÃPÀªÁV ¨Á«AiÀÄ°è ©¢zÀÝjAzÀ ¨Á«¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. £ÀA. 7/08 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3)©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 42/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ,34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 12-04-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀĪÀÄ£ï UÀAqÀ »ÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À CvÉÛ AiÀiÁzÀ PÁ«Ä¤¨Á¬Ä E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÁ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä CvÉÛUÉ F »AzÉ 10,000=00 gÀÆ ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄgÀ½ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛAiÀiÁzÀ PÁ«Ää¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ 10,000=00 gÀÆ ºÀt ºÁUÀÄ §rØ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ½ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¤ì 2) gÁdÄ 3) ¥ÁågÁ J®ÆègÀÄ ¸Á; ¢£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CvÉÛUÉ ¤£ÀÆß E£ÀÆß §rØ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛUÉ J gÉAr ¤£ÀÄ E£ÀÆß §rØ PÉÆqÀ¨ÉPÉAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C¯Éèà EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆnÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ F ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 19/08 PÀ®A: 323, 324, 504, 506(2) ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 12-4-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉʸÀ ¸Á: zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C§ÄÝ® ¸À«Ä vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ, 2) ¸ÉʬÄÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸À«Ä 3) gÀ²ÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸À«Ä 4) eÁ¨ÉÃgÁ ¨ÉUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® ¸À«Ä J®ègÀÄ ¸Á: zÀUÁð¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉ PÀlÄÖwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉ PÁæ¸À JPÉ PÀlÄÖwÛ¢Ýj CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ, ZÁPÀÄ«¤AzÀÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆ½î¹ ZÁPÀÄ«¤AzÀ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤Ãr ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 19/08 PÀ®A: 323, 324, 504, 506(2) ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀ£ÀÄß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A 379 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 13-4-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà »AzÉÆqÉØ ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð eÁ-zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á-UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆÃnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 10-4-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ MAzÀÄ n.«.J¸À. JPÀìJ® ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-39/JZÀ-0694 CA:Q: 15,000/-gÀÆ. £ÉÃzÀgÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¯Áj mÁæ£Àì¥ÉÆlð ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁæ£Àì¥ÉÆlð M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£ÀB 1015 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ MAzÀÄ n.«.J¸À. JPÀìJ® ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. JA 062©rJ41J¥sÀ72392 EAfãÀ £ÀA. Mr1J¥sÀ4116132 £ÉÃzÀÄ CzÀgÀ ªÀiÁqÉî £ÀA. 2004 ¸Á°£ÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 155/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 498(J) eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12-4-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. C£ÀÄgÁzsÀ UÀAqÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¨Éë£ÀPÀnÖ ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ-zÀ°vÀ ¸Á-ºÀÄqÀV ¸ÀzsÀå ªÉÆÃUÀqÀA¥À½î vÁ-d»ÃgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃqÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨Éë£ÀPÀnÖ ¸Á-ºÀÄqÀV ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ, £Á¢¤zÉAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ PÀ¥ÁàVzÉÝ£É £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ £Á£ÀÄ vÀPÀÌ ºÉtÄÚ C¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, EAzÀ¯Áè £Á¼É ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ CvÉÛ, £Á¢¤AiÀÄgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁUÀĪÀgÉAzÀÄ w½zÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV vÁæ¸À PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ CvÉÛ, £Á¢¤zÉAiÀÄgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/08 PÀ®A 498(J) L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2008 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 12/04/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ GzÀVÃgÀ -©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ rVÎ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹gÀUÉÃgÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ gÉõÉä ¥sÁgÀªÀÄ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. ¹n«-8553 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ mÁåAPÀjUÉ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ PɼÀPÉÌ E½zÀÄ ¥À°Ö DzÀ PÁgÀt ZÁ®PÀ£ÀÄ [DgÉÆæ] ªÀĺÉêÀÄÆzÀ vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©Ã£À PɼÀUÉ ¹QÌ©zÀÄÝ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄævÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 70/08 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 11-04-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ zÉêÀgÁd EªÀ£À eÉÆvÉ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-38 eÉ-7628 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥ÀgÀ «Ä® ºÀwÛgÀ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉAPÀl EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£À PÀAmÉÆæî DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 70/08 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹. £ÉÃzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 39/08 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 10-04-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁzÀªÀ (Qè£ÀgÀ) vÀ£Àß ¯Áj PÉJ-39/J-3486 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ «¯Á¸À (DgÉƦ) E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀÆ£Á¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÁ°¬Ä¸À®Ä ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fÃvÀÄ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀPÉÌ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ «¯Á¸À E§âjÃUÀÆ ¸ÁzsÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/08 PÀ®279, 337, 338 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÉgÀÄvÁÛgÉ.

3) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 37/08 PÀ®A: 279,427, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JªÀiï.«. JPïÖ.

¢£ÁAPÀ 12/04/2008 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß JqÀ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀÄÝ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ (©) PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. J.¦-13/JPïì 1745 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹gÀĪÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J-38/2431 £ÉÃzÀPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ mÁæPÀÖj£À ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀªÁqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 37/08 PÀ®A: 279,427, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ. £ÉÃzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.


4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2008 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-04-2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀAqÀj qÉÆAUÀgÉ ºÁUÀÄ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ E§âgÀÄ vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÁfgÁªÀ £É®ªÁqÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgÀ £ÀA. KA-39/T-2583 £ÉÃzÀjAzÀ £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èègÀĪÀ vÀVΣÀ°è ºÁQzÀ£ÀÄ. §®UÁ® »ªÀÄär ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-04-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆvÉ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ªÁr UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨ÉãÀaAZÉÆý UÁæªÀÄPÉÌ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ JªÀĺÉZÀ 29 - 2564 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è ¤AvÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ mÁæ° £ÀA§gÀ PÉJ 38 n 549 £ÉÃzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ £ÁªÀt ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÀA¢PÉÃgÁ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 43/08 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ; 12-04-08 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄÄævÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ-22 G- ©.J¹ì. £À¹ðAUÀ UÀÄ®§UÁðzÀ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ, r¸ÉA§gÀ 2007 ¸Á°Ã£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ;12-02-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À £ÉÆÃr §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ D£ÀAzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ C¤Ã® PÀÄrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£É ºÁUÀÄ CªÀ£À UÉüÉAiÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV J°èAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÄÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 323, 504 L¦¹ 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn CmÁæ¹n PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12/04/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÁgÀ 30 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ G. QgÁt CAUÀr PÉ®¸À ¸Á/ PÀ®ªÁr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °TvÀ Cfð zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 07/04/08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä Hj£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 32 J¯Áè eÁwAiÀÄ d£ÀgÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄ¢AzÀ WÀvÀÛgÀV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J®ègÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CmÉÆà £ÀA PÉ.J. 38 4768 £ÉÃzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¨ÁrUÉ vÀ¯Á 75/- gÀÆ. ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¥ÀgÀ±ÉuÉÚ ¸Á/ zÁqÀV EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨ÁrUÉ ªÀiÁvÁrzÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è 2000/- gÀÆ ¨ÁrUÉ ºÀt ªÀÄÄAUÀqÀªÁV PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §gÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ C°èUÉ WÀvÀÛgÀV §AzÀ ¨ÉÃgÉ d£ÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß CmÉÆÃzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ 15 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄgÀ½ EAzÀÄ PÀ®ªÁrUÉ §A¢zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð eÁvÉæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 12/04/08 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è EzÁÝUÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¥ÀgÀ±ÉuÉÚ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ WÀvÀÛgÀVUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ CmÉÆÃzÀ ¨ÁrUÉ PÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¤£Àß CmÉÆÃzÀ ¯ÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ ºÉüÀ®Ä CªÀ£ÀÄ "K ºÉÆ®w ¸Àƽ" ¤£Àß QgÁt CAUÀr ºÉÃUÉ £ÀqɸÀÄwÛ £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr vÀ£Àß §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ,§®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÄ ¨É£Àß°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 65/08 PÀ®A 323,504 IPC 3(I) (X) SC/ST Attrocity Act 1989 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Àß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


zsÁ«ÄðPÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2008 PÀ®A 295 L¦¹ :-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-04-2008 gÀAzÀÄ 2215 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀ Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä NuÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀÆ° ZÀAzÀAiÀiÁå ªÀÄÆwðAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 10-04-2008 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À PÉ®ªÀÅ QÃrUÉÃrUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ zÀ°vÀ ±ÀgÀtgÁzÀ ²æà ²ªÀ±ÀgÀt £ÀÆ° ZÀAzÀAiÀiÁågÀªÀgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀUÀßUÉƽ¹ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹zÁÝgÉ DzÀPÁgÀt C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/08 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12/04/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À Dgï. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L. {PÁ.¸ÀÄ.} ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹.¦.¹. 1293 §¸ÀªÀgÁd gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 32/08 PÀ®A 324,504 eÉÆxÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ PɸÀgÀ vÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ºÀÄn¸ÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁu UÀÄ£Éß ¸ÀA: 48/08 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 12/04/2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÁU,À gÁwæ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¨Á¯Áf ¥Á£ÀUÉÆAqÉ EvÀ£ÀÄ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÀ JªÀiï.J¯ï.J. ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÉ°è¸À¨ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ aÃgÁqÀÄvÀÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄ GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DvÀ¤UÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀÞ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 48/08 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 49/08 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 12/04/2008 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÁU,À gÁwæ 0930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj DgÉÆæ C¤Ã® vÉÆÃgÀtPÀgï EvÀ£ÀÄ PÁAUÉæøÀ (L) ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÀ JªÀiï.J¯ï.J. ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÉ°è¸À¨ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ aÃgÁqÀÄvÀÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄ GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DvÀ¤UÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀÞ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 49/08 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2008 PÀ®A 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/04/2008 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è ºÁ®½î PÁæ¸ï ¢AzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ fêÀ£À vÀAzÉ DvÁägÁªÀÄ ¸Á: ºÁ®½î FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, C¸À¨sÀåjÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV, §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀgÀ¹ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀĪÁV £À£Àß ¥ÀPÀëªÉà UÉzÀÄݧgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä C¨sÁåyðAiÉÄ UÉ®ÄèvÁÛ£É CAvÀ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ, fêÀºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ FvÀ¤AzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ªÀgÉUÉ ±ÁAw ¨sÀAUÀ GAlĪÀiÁqÀzÀAvÉ ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2008 PÀ®A 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/04/2008 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ¨ÉÃqÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄÄzÁÝ ¸Á: ¨ÉÃqÀPÀÄAzÁ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, C¸À¨sÀåjÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV, §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀgÀ¹ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀĪÁV £À£Àß ¥ÀPÀëªÉà UÉzÀÄݧgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä C¨sÁåyðAiÉÄ UÉ®ÄèvÁÛ£É. PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ C£ÉÃPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ, fêÀºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ªÀgÉUÉ ±ÁAw ¨sÀAUÀ GAlĪÀiÁqÀzÀAvÉ ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.