April 27, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 27-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-04-2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2008 PÀ®A 448,323,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-04-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà °AUÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ²Ã®ªÀAvÀ eÁ; ¥ÀAZÁ® ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 41 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆ®zÀ°è DgÉƦvÀgÁzÀ Q±À£ï vÀAzÉ ZÀAzÀÄ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ªÀiÁ£Àå §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÉæöʪÉmï PÀA¥ÉèÃl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A 354, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-04-08 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÉʬÄzÁ ¸ÀįÁÛ£Á UÀAqÀ £À¹ÃgÀSÁ£À ¸Á: ¹¢Ý vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-4-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ZÁAzÀ¥Á±Áå vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sÉƢݣï gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁQ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÁUÀ, JPÉ PÉqÀÄ«¢ CAvÀ PÉüÀ®Ä, DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, gÁqÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

3) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-04-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÁAzÀ ¥Á±Áå vÀAzÉ ±ÀgÀ¥sÉÆ¢Ý£ï ¸Á: £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-4-08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ DgÉÆæv¼ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÁ ¸ÀįÁÛ£Á ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ zÁjAiÀÄ°è §»zÉð¸ÉUÉ PÀÆr¹zÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è JPÉ PÀÆr¹¢ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀÀ ²æêÀÄw ¸ÀgÀƨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤£Àß ªÀÄUÀ J°è EzÁÝ£É ºÉÆý PÀj ¢ªÀ¸À £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÁÝ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°è ©¢ÝzÀ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÉƸÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁqÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL oÁuÉAiÀÄ°èzÁUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÁ£É CAvÁ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ C¤® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ/ 19 ªÀµÀðeÁw/®ªÀiÁt ¸Á/zsÁgÀdªÁr vÁAqÁ EªÀ£À£ÀÄß »ÃrzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ¥Áèöå¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°èzÀ 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 500/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/08 PÀ®A 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 328 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/07 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27/04/08 1000 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨Áwä w½zÀħA¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¤® zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄjUÉ E§âgÀÄ n«J¸À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä w½zÀÄ ¦J¸ïL ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ J¸À.¦. ¸ÁºÉçgÀ «±ÉõÀzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjAiÀĪÀgÁzÀ ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj rJ¸À¦, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉïÉé ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄjUÉ EzÀÝ C¤® zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß n«J¸À JPÀì® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1130 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©üêÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EAZÀÄgÉ 19 ªÀµÀð eÁ. ªÀÄgÁoÁ G. ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¸Á/ ZËr UÀ°è ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ 2) £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÆÃgÉ 25 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ C±ÉÆPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÁl£ï £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1) AiÀÄÄ.J¸À.«¹Ì 180 JA.J® ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 24 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1080/- gÀÆ 2)£ÀA.1 ºÉʪÉà «¹Ì 180 JA.J® ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 53 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1855/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ n«J¸À JPÀì.J® ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CA.Q 15,000/- gÀÆ, 4) MAzÀÄ NqÁ¥sÉÆãï CA.Q. 500/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 17935/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ® d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 27/04/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀÛAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð QÃwð ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀ®§UÁð zÀ°è PÉî¸À ¸Á/ ¥ÉÃzÀUÉÆÃAqÀA (J.¦) ºÀ®§UÁð ¢AzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ «±ÉõÀ vÀAqÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 1) 48 AiÀÄÄJ¸ï,«¹Ì 180 JªÀiï J¯ï C/Q 1920-00 gÀÆ 2) 16 £ÀA.1 ºÉʪÁqÀìð «¹Ì 180 JªÀiï J¯ï C/Q 560-00 gÀÆ 3) MazÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA, PÉ.J.05 E.J¥sï 8195 C/Q 10000-00gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:49/08 PÀ®A:32,34 PÉ.E JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 87/08. PÀ®A. 454,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 26-04-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀgÁªÀ GzÉÆåÃUÀ PÉ.J¸À.Cgï.n.¹. AiÀÄ°è J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï ¸Á: ºÀzÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 25-04-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ 0800 UÀAmÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢ÝzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ EArAiÀÄ£À UÁå¸À 14 PÉ,f CAzÁdÄ 1000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄ EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ EArAiÀÄ£À UÁå¸À 14 PÉ,f CAzÁdÄ 1000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2008 PÀ®A 454,380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉƼÀ¯ÁVzÉ.


ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 174/08 PÀ®A. 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£À
¥ÉèøÀ ¦æêɣÉì£À D¥sï r¸ï¦üÃUÀgÀªÉÄAl JPÀÖ 1983 :-

¢£ÁAPÀ 27-4-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è NvÀV UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÀqÉ eÉ.r.J¸ï. PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ DzÀ gÀ« WÀªÁ¼ÀPÀgÀ , ªÀĸÁÛ£À NvÀV ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹ UÁæªÀÄzÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀA§UÀ½UÉ ºÁUÀÆ VqÀUÀ½UÉ ¨sÀvÀÛzÀ vÉ£É ºÉÆvÀÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¨sÁªÀ avÀæzÀ ¦æAnAUÀìUÀ¼ÀÄ PÉnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ MvÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÉPÉæÃlj ²æà C§ÄÝ® RAiÀiÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/08 PÀ®A. 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£À ¥ÉèøÀ ¦æêɣÉì£À D¥sï r¸ï¦üÃUÀgÀªÉÄAl JPÀÖ 1983 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 172/08 PÀ®A 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-4-08 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ avÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¸Á-UÀqÀªÀAw EªÀ¼ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜÃwAiÀÄ°è EgÀzÀ PÁgÀt vÁ®ÆèPÀ zÀAqÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¸Á-ºÀÄqÀV EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, avÁæ¨Á¬ÄAiÀÄ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ºÁUÀÄ CvÉÛ E§âgÀÆ DUÁUÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ dUÀ¼À DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀĪÀÅzÀÝjAzÀ «µÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/08 PÀ®A. 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 173/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26-4-08 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA.PÉJ-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ° ¦¹-1098 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°èAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÉ Nl ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÉÛÃ£É CªÀjUÉ Nl ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄĸÁÛ¥sÁ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd RÄgÉò ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-qÉæöʪÀgÀ ¸Á-²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ w½gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E£ÀÆß ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/08 PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 26-04-2008 gÉAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄPÉÌ UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ agÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ºÉøÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀ£ÁUÀ¥Àà CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »UÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 88/08. PÀ®A. 309 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-04-2008 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ ¹¦¹ 1428 ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄzÉÆA¢UÉ M§â DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 26-04-2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ f¯Áè PÉæöʸÀÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè PÁAUÉæøÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ²æà zÉëzÁ¸À a¢æAiÀĪÀjUÉ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀë, ªÀw¬ÄAzÀ JªÀÄ,J®,J, nPÉÃl ¤ÃqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ ¸ÁPÉÃwPÀ zsÀgÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝgÀ ¤«ÄvÀå §AzÉÆ §¸ÀÛ PvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀgÀ ªÉÄgÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1532 E§âgÀÄ §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆV §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀå£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ²æà ¸AdAiÀÄ vÀAzÉ zÁ¸À, ºÁUÀÄ 40 jAzÀ 45 d£À PÉæöʸÀÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ d£ÁAUÀzÀ d£ÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè PÁAUÉæøÀÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ²æà zÉëzÁ¸À a¢æAiÀĪÀjUÉ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ ªÀw¬ÄAzÀ JªÀÄ,J®,J ,nPÉÃl ¤qÀĪAvÉ MvÁ۬Ĺ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ ¸ÁAPÉÃwPÀ zsÀgÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆAqÀÄ zÀgÀtÂAiÀÄ°è PÀĽwzÀÄÝ ªÀÄzsÁå£À 1230 UÀAmÉUÉ M§â£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál°AiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ°AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀĪÀÄÄzÁAiÀÄzÀzÀªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ªÀµÀð¢AzÀ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀÀªÀgÀÄ nPÉÃl ¤qÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÁÝgÉ £Á£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÑPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÁUÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÁPÉÃwPÀ zsÀgÀtÂAiÀÄ°è PÀĽvÀªÀgÀÄ PÉÆÃqÀ¯Éà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÉAQ ¥ÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ EvÁå¢ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2008 PÀ®A 309 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

RlPÀ aAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/08 PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡 :-

DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ -QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á- PÀÄgÀħSÉüÀV EªÀ£À «gÀÄzÀÝ RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è gËr ²Ãlgïì EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/4/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É , ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉêÀÄä¢UÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉà ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀå¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃr¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß £ÀA-32/08 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹DgÀ.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-04-08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L ºÁUÀÆ ¦.¹ 1569 gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀ§AzÀV. ©.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£ÉUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ 0830 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EªÀ£ÀÄ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀë ªÀÄvÀÄÛ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ »AzÀÆ zÉêÀvÉUÀ½UÀÆ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ aÃgÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆêÀÄÄ ¨sÁªÀ£É PÉgÀ½¹ d£ÀgÀ°è C±ÁAw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.