April 21, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 21-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1] §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/04/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£Àß½î PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA§gÀ J¦-23-«í-8237 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CAPÀÄ qÉÆÃAPÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀASÉå 66/08 PÀ®A 279,338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«í. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 31/08 PÀ®A; 279, 337 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 20/04/2008 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £Àd§Ä£ï © ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ E¸Áä¬Ä ªÀÄZÀPÀÄj ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20/04/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ[©] ¢AzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä CmÉÆà £ÀA. PÉ.J-38/4307 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÉÆ«AzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹ ®Qëöä£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ¢ £Àdħ£ï ©Ã ¨ÉÃUÀA EªÀjUÉ §®PÁ°£À vÉÆqÉUÉ & ªÉÆÃtPÁ°UÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ±ÉÃRgÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 31/08 PÀ®A; 279, 337 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 36/08 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 21/04/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 20-04-08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ °AUÀzÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÉÄʧħ ¸ÀĨÁ¤ zÀUÁðPÉÌ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¥ÁªÀðw, vÀAV PÀ®à£Á ¨sÁªÁ gÁdPÀĪÀiÁgÀ CPÀÌ ®Qëöä¨Á¬Ä gÀªÀgÉîègÀÆ §eÁd ªÉÄÃUÁ ªÉÄÃPÀì ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥À°ÖªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ LzÀÄ d£ÀgÉ®èjUÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ PÀ®è¥Áà EªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÀªÉÄä®èjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀvÉææAiÀÄ°è ±ÀjPÀªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 36/08 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1] RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA; 24/08 PÀ®A: 147. 148, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20/04/08 gÀAzÀÄ1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà OgÁzÀ£ÉÆÃgÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 20/04/2008 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ºÀÄqÀUÉãÉÆÃgÀ 2] §¸À¥Áà vÀAzÀ £ÁUÀ±ÉnÖ ºÀÄqÀUÉãÉÆÃgÀ 3] ZÀAzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ºÀÄqÀUÉãÉÆÃgÀ 4] F±À¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ºÀÄqÀUÉãÉÆÃgÀ 5] ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉnÖ ºÀÄqÀUÉãÉÆÃgÀ 6] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÀÄqÀUÉãÉÆÃgÀ J®ègÀÄ ¸Á: RlPÀ aAZÉÆýgÀªÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤ÃªÀÅ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁr¸ÀÄwÛ¢Ýj £ÁªÀÅ J°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ §gÀÄwÛzÉ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀw ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ¸Àa£À JA§ ªÀÄUÀÄ«UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/08 PÀ®A: 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/08 PÀ®A 354, 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/04/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÆ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ QgÀt vÀAzÉ §®©üêÀÄ C®ÄUÀÄqÉ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ºÉÆ£Àß½î gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀt¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀįÉÃZÀ£Á EªÀ½UÉ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A 354, 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3] ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. 63/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-04-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ gÀªÀgÀ ¥Àwß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CzÀgÀ°è gÁªÀÄ ®A¨É EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £ÁªÀÅ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ UÉÆÃqÉ JPÉ £ÉÆqÀÄwÛ¢Ý F UÉÆÃqÉ £ÀªÀÄäzÀÄÝ EzÉ CAvÀ CAzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ F UÉÆÃqÉAiÀÄÄ E§âgÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°èzÀÄÝ £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀºÀ CzsÀð ¥Á®Ä EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ CAzÁUÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ vÁ£Áf EvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4] ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. 63/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-04-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÁAvÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ gÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ®A¨É §AzÀÄ F UÉÆÃqÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀÄÝ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄäzÀÄ CzsÀð¥Á®Ä EgÀÄvÀÛzÉ. CAzÁUÀ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ J gÀAr F UÉÆÃqÉ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ CAvÁ CAzÀªÀ¼É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® vÉÆÃgÀ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ. ªÀiÁzsÀªÀgÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ F CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÀ £ÀÆQ ºÁQzÀ¼ÀÄ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ . UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢ü UÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 55/08 PÀ®A; 457, 380 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20/04/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, 17-04-08 jAzÀ 19-4-08 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¥ÀæUÀw L.n.L. PÁ¯ÉÃd ¯Áå©£ï »A¢£À UÉÆqÉUÉ MqÉzÀÄ, M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÉÆÖgÀ gÀƪÀÄzÀ°èzÀÝ 5-JZï.¦ ¤Ãj£À PÀgÉAl ªÉÆmÁgÀÄ C.Q gÀÆ. 6000/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉvÉ UÁA¢ü UÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 55/08 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹. C¼ÀªÀr¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1] ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 48/08 PÀ®A: 160 L.¦.¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 20-04-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (C.«) ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀ.¹ 577 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¹¦¹ 1175 ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÉ®ÆègÀÄ PÀÆr ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ f¥À £ÀA. PÉ.J-38 f.78 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, 1530 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ «Ää ¢Ã¥ÀPÀ mÁQÃd ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÆÃzÀ®£ÉÃAiÀÄ ¥Ánð 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥ÁàªÀAiÀÄ- 45 ªÀµÀð ¸Á; ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ 2) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà ¸Á/¯ÁqÀUÉÃj ºÁUÀÆ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥Ánð 1) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ- 32 ªÀµÀð ¸Á; PÀªÀÄoÁuÁgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 1 £ÉÃAiÀÄ ¥Ánð ºÁUÀÄ 2 £ÉÃAiÀÄ ¥Ánð E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄ¯É dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÀÄ ¸ÁªÀðd¤jUÉ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr ªÀiÁPÉÃðmï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 48/08 PÀ®A: 160 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/08 PÀ®A 110 (E & f) ¹Dg惡 :-

¢. 21/04/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦.¹ 1181 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì ¥ÀÄuÁå±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸ÁAPÉÆ¼É 22 ªÀµÀð eÁw ªÀĸÀ£ÀeÉÆÃV G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ eÉÆö £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 2) ¤ªÀÈwÛgÁªÀ vÀAzÉ ¨sÁ¯ÉÌñÀégÀ 60 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. PÀ®ªÁr ¨sÁ°Ì ¥ÀÄuÁå±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀjUÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.