April 16, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 16-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ. :-

¢: 15-04-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39 J¥sï 1175 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ¸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ. gÀªÀgÀÄ JªÀiï-80 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J¦-10-©-9151 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÁgÀAUÀ 12 ªÀµÀð, EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ JqÀUÀqÉ UÀ®èPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, ¤°è¸À¯ÁgÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.67/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2008 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-04-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ¸À°ªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹A ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15-4-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀ¹ªÀiï vÀAzÉ R°Ã¯ï @ ±ÁzÀÆ® ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀ J®ègÀÆ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CZÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 162/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-4-08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ¨Á§Ä EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CvÉÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä (¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ) EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ K ±À² gÀAr ºÉÆgÀUÉ ¨Á CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ AiÀiÁPÉ ºÁUÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ J°èAzÀ ºÀt PÉÆqÀ° CAvÁ CA¢zÀPÉÌ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A 21, 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/04/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ CqÀvÀ§eÁgÀ zÀ±Àð£À ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ, CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L.(PÁ¸ÀÆ)£ÀUÀgÀ oÁuÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà gÀ« vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ 2) NAPÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 1385, 937, 855, 1505 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¸ÀPÁðj fÃ¥À £ÀªÀÄä PÉJ-38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è J¦¹ 134 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ 1700 UÀAmÉUÉ oÁuÉ ©lÄÖ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ CqÀvÀ§eÁgÀ zÀ±Àð£À ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä 3 d£ÀgÀÄ EzÀÄÝ M§â£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 180 JA.J¯ï.¸ÀgÁ¬ÄªÀżÀî 24 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÆÛAzÀgÀ°è ¨ÉÆä «¹Ì 180 JA.J¯ï. ¸ÀgÁ¬ÄªÀżÀî 12 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀA.1 ºÉʪÉà 180 JA.J¯ï.¸ÀgÁ¬ÄªÀżÀî 14 ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß EzÀÝ ªÉÊ£À±Á¥À DªÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ D¥Á¢vÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀ±ÉÃnÖ 2) ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀ±ÉÃnÖ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÉÊ£À±Á¥À ªÀiÁ°PÀ¤zÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±É¥Áà CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ. d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/08 PÀ®A 21, 32, 34 PÉ.E. DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/08 PÀ®A 323,504,498 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ CgÉÆævÀ : «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÉÄÃPÀgÉ EvÀ£ÀÄ HlPÉÌ PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CgÉÆævÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ Hl §r¸À®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. 73/2008. PÀ®A. 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-04-2008 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¢Ã¥ÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©,¹ gÁAiÀÄ ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ »A¢AiÀÄ°è §gÉzÀ Cfð ºÁUÀÄ M§â DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄßö ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ.14-04-2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀiÁzsÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀªÀÄzÉ ©ÃªÀÄuÁÚ ¸Á,, ¤eÁªÀÄ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸Áwé qÀæUÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ¦ü¤¹AUÀ vÁgÀªÀ£ÀÄß PÁæ¸À ªÀiÁr 5 jAzÀ 6 ¦üÃl JªÀÄLJ¸À ¥ÉÊ¥À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¸À¯ÁVzÉ CAvÁ EvÁå¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2008 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CºÀ¸Àd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA 06/08 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÁgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÀvÀæ ¢£ÁAPÀ 24/03/08 £ÉÃzÀÄÝ CzÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄÈvÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¤ªÀÈwgÁªÀ ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À EªÀ£À ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.JA.E ªÀgÀ¢ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À CzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¹éÃPÀÈvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/03/04 gÀAzÀÄ 1810 UÀAmÉUÉ ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ WÉÆÃmÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D²é¤ C¸ÀàvÉæÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 23/03/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÀqÀvÀ ªÁUÀðªÁuÉAiÀiÁV §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA 06/08 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/08 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÉÄð£À DgÉÆævÀ gÀÄPÉÆäâݣï vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ®zÁ¥sï zsÀ£ÀÆßgÀ(PÉ) ªÁr EvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ DAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁr UÀÄAqÀUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÁxÀðPÁjAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.71/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 15-04-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ M§â ªÀåQÛ UÁæªÀÄzÀ ZÀZïð ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÀªÀÄä eÉ.r.J¸À ¥ÀPÀë C¢üPÁgÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ KPÉ §gÀÄwÛj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ aÃgÁqÀÄwÛzÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAw ªÀÄÆr¹ UÁæªÀÄzÀ°è PÉƪÀÄÄ ¨sÁªÀ£É PÉgÀ½¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸Á¬ÄvÀÄ. EvÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ©üÃwAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 163/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 15-4-08 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è gÉÆÃqÀ ²æà ªÉÊf£ÁxÀ J¸ï. gÀlPÀ¯É ¦J¸ïL (C«) gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ºÁWÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è JZÀ¹-528 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁAdj , ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ªÀiÁr vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃjAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ J®è¥Áà AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ-UÉÆ®ÄègÀ G-ºÉÆÃmÉ®zÀ°è PÉ®¸À ¸Á-¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀzsÀå Dgï.n.N ZÉPÀÌ ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ ,PÀÆUÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ £ÀA©PɬÄAzÀ PÀ®A. 109 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 54/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16/04/2008 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L.(C«) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃgÀlÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝãÉ. £Á£ÀÄ §¸ï ¸ÁööåAqÀ gÉÆÃrVzÀÝ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ 1000 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À §AzÀAvÉ agÁqÀÄvÁÛ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ EzÀÝ£ÀÄ ºÁUÀÆ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CqÉ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ UÉÆý¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ºÀĸÉä dÄqÉØ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ zÉÆqÀØ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 75/2008 PÀ®A. 5(J)(¹) ¦æªÉãÀµÀ£ï D¥sï EªÀiÁgÀ¯ï mÁæ¦üPï DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 16-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è «±ÉõÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊfAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è 2400 UÀAmɬÄAzÀ «±ÉõÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÊfAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 0040 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ §¸ï¸ÁÖöåAqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è D±Á ¯ÁqÀÓzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀĪÁUÀ C°è E§âgÀÄ ºÀÄqÀVAiÀÄgÀÄ (ªÀÄ»¼ÉgÀÄ) ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ (ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ) ¥ÉưøÀ fÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀPÀÌzÀ zÁjAiÀÄ°è PÀvÀÛ®°è NqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ªÉÆÃzÀ°UÉ ¸ÀļÀÄî ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¹ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ¤dªÁzÀ ºÉøÀgÀÄ 1) C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸À®UÁgÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á,, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 2) gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀqÉUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á,, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÉÃAiÀÄgÀÄ 1) gÁ¢ÃPÁ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ GzÁÝ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À GzÉÆåÃUÀ «zÁå¨Áå¸À ¸Á,, zÀħ®UÀÄAr 2) PÀÄAzÀ£Á vÀAzÉ zsÀļÀ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á,, gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ ºÀÆqÀVAiÀÄgÀÄ ªÀÄÄAzÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ. £ÀªÀÄä E§âjUÉ ¸ÀzÀj C¤Ã® vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä EZÉÑAiÀÄ «gÀÄzÀݪÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆAzÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.