April 2, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 02-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 130/08 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 1-4-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà vÉêÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-37/JZÀ-6440 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß CtÚ£À ¨sÁªÀ£ÁzÀ PÀĨÉÃgÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÄRvÉêÀgÀ ¸Á-ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ L.©. PÀqÉUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J-34/2733 mÁæ° £ÀA. ¹.J£À.L.-5345-46 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±À¦ü vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á-ºÀÄqÀV EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À »A¢£À PÁåjAiÀÄjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À JqÀUÀqÉAiÀÄ »A¢£À UÁ°AiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ PÀĨÉgÀ£À MªÉÄäÃ¯É £ÉîPÉÌ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ UÁ° ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 35/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 31/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1815 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¹.¦.¹. 939, 1632, 1641 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ ºÁUÀÆ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÀV E§âgÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁwäAiÀÄAvÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) fêÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ §ÄqÁÛ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// «Ä£ÀPÉÃgÁ 2) §¸ÀªÀt¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà dÄ£Áß 60 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// «Ä£ÀPÉÃgÁ. ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr fêÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸Á// «Ä£ÀPÉÃgÁ EvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 11 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀt¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà dÄ£Áß ¸Á// «Ä£ÀPÉÃgÁ EvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 10 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 21 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 567/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2008 PÀ®A. 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 01/04/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ RvÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ®UÀß«zÀÝ PÁgÀt ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV E¹àÃl J¯É DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J¯É PÀ¢AiÀÄÄwÛ¢Ý ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À eÉÆvÉ F »AzÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ý CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀàAZÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¤®AUÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 132/08 PÀ®A 341, 325, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 01-04-08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ZÀªÁít oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄzsÉå D¹ÛAiÀÄ dUÀ¼À«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 1-4-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÁAdj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄäA¢gÀÆ §AzÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, E£ÉÆßêÉÄä ¤Ã£ÀÄ ¥ÉùUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ²ªÀgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÁUÀ £À£Àß ªÀÄÄA¢£À MAzÀÄ ºÀ®Äè ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A 341,325,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¥Éưøï oÁuÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/08 PÀ®A 110(eÉ) ¹Cg惡:-

¢£ÁAPÀ 01/04/08 gÀAzÀÄ 1340 UÀAmÉUÉ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄAqÀ¯ EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÆ ¨ÁA¨É zÁzÁ EzÉÝÃ£É vÁ£ÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ PÉüÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁjUÀÆ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ agÁqÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ UÁæªÀÄzÀ°è D±ÁAvÀvÁ ªÀvÁªÀgÀt GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

J£ï.r.¦.J¸ï. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 131/08 PÀ®A 20 (©) J£À.r.¦.J¸À. DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 1-4-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ r.J¸À.¦. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ MAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÉ.E.©. ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 3 ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è UÁAeÁ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯ÁjUÀ½UÉ PÉʪÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¸ÀAvɬÄAzÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, r.J¸À.¦. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ ºÁWÀÆ ¦.J¸À.L. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä 3 ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV CAzÁdÄ 25 PÉ.f. UÁAeÁ MAzÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 20,000/-gÀÆ. EzÉ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ UÁAeÁzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÁUÀÆ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 2045 UÀAmÉUÉ 3 DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A 20(©) J£À.r.¦.J¸À. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.