April 19, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 19-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-04-2008

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2008 PÀ®A 171(©), 171(E) L¦¹ & 123 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ 1951 :-

¢£ÁAPÀ 18-04-2008 gÀAzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ d£À eÁUÀÈw ¸ÀªÀiÁjªÉñÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀÄjvÀÄ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ DªÀgÀtzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 d£À ¸ÉÃjzÀÄÝ, ªÉâPÉ ªÉÄÃ¯É eÉ.r.(J¸ï) ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À RƨÁ ªÀÄvÀÄÛ eÉ.r.(J¸ï) ¥ÀPÀëzÀ UÁæ«ÄÃt «¨sÁUÀzÀ CzsÀPÀëgÁzÀ ±À©âÃgÀ ¥ÀmÉî ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ªÀÄÄRAqÀjzÀÄÝ, ªÉâPÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄ Hl ºÁUÀÆ ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1300 UÀAlUÉ ±À©âÃgÀ ¥ÀmÉî EªÀgÀÄ zsÀé¤ ªÀzsÀðPÀzÀ°è ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀĸÀÜüjUÉ HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÉ §¤ß Gl ªÀiÁr £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎýî CAvÀ eÉÆÃgÁV ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀgÀÄ. CzÉà jÃw ªÀÄ°èPÁdÄð£À RƨÁ gÀªÀgÀÄ PÀÆqÁ ºÉýzÀgÀÄ. DUÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ dªÀiÁ¬Ä¹ Hl ªÀiÁr Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉâPÉ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À RƨÁ ªÀÄvÀÄÛ ±À©âÃgÀ ¥ÀmÉî EªÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è eÉ.r.(J¸ï) ¥ÀPÀëPÉ ¤ÃªÉ®ègÀÆ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. JAzÀÄ ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ GlzÀ §UÉÎ zsÀ餪ÀzsÀðPÀzÀ°è ºÉüÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 gÀ¶ÖzÀÝ UÀÄA¥ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500 d£À ¸ÉÃjzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀUÀ½¸À®Äd£ÀjUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è HlzÀ D«Ä±É vÉÆÃj¹ d£ÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄävÀÛ ¸É¼ÉzÀÄ ªÀÄvÀAiÀiÁa¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-04-08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 1530 UÀAmÉUÉ ¨ÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ZÀªÁít ¸Á: ¨É£ÀPÀ£À½îgÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-04-08 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ DmÉÆà £ÀA-PÉJ-38-4521 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ PÀĽvÀÄ ¨É£ÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ, Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


2) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2008 PÀ®A 279,337,338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18-4-08 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ºÀwÛgÀ gÉÆqÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ d¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁ¼É F §UÉÎ JªÀiïJ¯ï¹ EzÉ JAzÀÄ w½zÀ vÀPÀët ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ 2045 UÀAmÉUÉ ¨sÉnPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À UÀAqÀ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉ ±ÁAvÀªÀÄä PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉqÀ [©] UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ PÁgÀt ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ aAZÉÆýî gÉÆr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è §AzÀÄ ¤AvÁÛUÀ 1030 UÀAmÉUÉ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà jPÁë §gÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DmÉƪÀ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁrzÁUÀ DmÉÆà ¤°¹zÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉ DmÉÆ ºÀvÀÛ®Ä §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉý PÀqɬÄAzÀ aAZÉÆýî PÀqÉUÉ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgÀ PÉ.J. 38- eÉ-4917 ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀÄ C°èAiÉÄ ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2008 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 18-04-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á/¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ AiÀĪÀiÁºÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-32 J¸ï. 1264 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ eÉÊ£ÉÆâÝãï PÁgÀPÀgÀ 32 ªÀµÀð, ¸Á/¨sÁªÀ£ÀUÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ (UÀÄdgÁvÀ gÁdå) ¯Áj ZÁ®PÀ ¯Áj ¸ÀA:feÉ-4 « 6786 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ ¨ÉæÃPï ºÁQ ¤°è¹zÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ »A¢¤AzÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ DgÉÆæ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ ºÀuÉUÉ ¥ÉmÁÖV ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.70/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ: 18-04-08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA.PÉJ-38 3173 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÉêÁgÉ 22 ªÀµÀð, ¸Á/UÀÆ£À½î vÁ/f/©ÃzÀgï EªÀgÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J¦ 23 6670 £ÉÃzÀ£ÀÄß »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝPÉÌ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÆVUÉ, EvÀgÉqÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ DgÉÆæ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.71/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. 79/08. PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-04-2008. gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ §ZÁÑ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ¯ÉPÀÑgÀgÀ ¸Á,, £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ EAVèõÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ. ¢: 18-04-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁz ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ §ZÁÑ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðl¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ²ÃªÀ¸ÉãÁ UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ £ÀA¢PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ E§âgÀÄ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¥À®¸ÀgÀ ªÀÄÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄ PÉÆÃgÀ½î£À°èzÀÝ CAzÁdÄ 47 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ CAzÁdÄ 60,000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EvÁå¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2008 PÀ®A 392 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A 504, 341, 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/04/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁºÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¨sÁUÀ£ÁPÀ £ÀªÀÄä MtÂAiÀÄ°è gÀĪÀ ªÀÄgÀUɪÀiÁä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÁÝUÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÁeÉÆ¼É EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ÃªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀ£À°è £À£ÀUÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ ¸ÀƽªÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ £À£Àß vɯÉAiÀÄ »A¢£À §¢AiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A 504,341,324, L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2008 PÀ®A 323, 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-04-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ JPÀ¨Á® gÀªÀgÀÄ DgÉƦ ®PÀëöät vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ²ªÀgÁd zÉêÀUÉÆAqÁ , ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ zÉêÀUÉÆAqÁ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è ®PÀëöät£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ýj ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀÆ¸É «zÁåªÀwAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ýj CAvÀ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ÃªÀgÁd£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ UÉÆ«AzÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ §ºÀ¼À ¸ÀÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 18/04/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲æÃ. C¤Ã® vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÁAiÀÄjPÉ AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆ®zÀ §AzÁj£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ «¯Á¸ÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ §AzÁj ªÉÄÃ¯É KPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÝ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) d£ÀªÁqÁ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A 447,504,323,324,eÉÆvÉ,34, L.¦.¹;-

¢£ÁAPÀ 18/04/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ ¸Á//.D£ÀAzÀªÁr vÁ//.¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/04/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CtÚ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÀiÁ«£ÀVqÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ PÉî¸ÀPÁÌV PÀr¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 18/04/08 gÀAzÀÄ £ÁªÀÅ J®ègÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4.00 UÀAmÉUÉ DgÉƦvÀgÁzÀ 1)PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà 2)²ªÀgÁd vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ 3)ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Á//. PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(J)À CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CtÚ¤UÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁ«£À VqÀ KPÉ PÀr¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀå¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄ¹Û »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¹× ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CwÛUÉ ©r¸À®Ä ºÉÆzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ KqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ºÀwÛÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ KqÀ¨sÁUÀzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA,39/08 PÀ®A.447,504,323,324,eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ. .

5) aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 18/04/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀAiÀiÁPÀgÀ vÀAzÉ E¸ÁPÀ ¥ÁzÀj ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð eÁ: Qæ±ÀÑ£À G: ¥ÁzÀj PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ-1 jZÀqÀð vÀAzÉ ªÉÄʵÀ¥Áà qsÀA§¼É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁPÀÄ £Á¬Ä DvÀ¤UÉ ¨ÉÆUÀ½vÀÄ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ £Á¬ÄUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃqÀ £Á£ÀÄ »rzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÀ £Á¬ÄUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ qsÀA§¼É, ªÉÄʵÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀĵÀt¥Áà qsÀA§¼É, .¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀĵÀt¥Áà qÀA§¼É J¯Áè £Á®ÄÌ d£À ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ "K zÀAiÀiÁPÀgÀ ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß £Á¬Ä ¨ÉÆÃUÀ½zÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É EgÀÄwÛ¢Ý" ºÉÆgÀUÉ ¨Á CAvÀ CªÁZÀå ±À§Ý UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ CqÉ¥Áà EªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/08 PÀ®A:324 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A 341, 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/04/08 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀt¥Àw vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà 34 ªÀµÀð ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ eÁvÉæAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢ d£ÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÀÄAzÁ 28 ªÀµÀð, ªÀiÁgÀÆw vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÀÄAzÁ 26 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ F±ÀégÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄAzÁ 45 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ eÁvÉæ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÉå DUÁUÀ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 18/04/08 gÀAzÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ eÁvÉæ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/04/08 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÁvÉæUÉ £ÀªÀÄUÉ KPÉ PÀgÉ¢®è CAvÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2008 PÀ®A 110[f] ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 18/4/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ J¦¹ 125 gÁWÀªÉAzÀæ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ fUÁð [©] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨ÉîÆgÉ ¸Á; fUÁð [©] EvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ £Á£ÀÄ zÁzÁ EzÉÝ£É CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ aÃgÁqÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ CrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÉ£ÀÄ.

2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 18/04/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À Dgï. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L. (PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹.¦.¹. 1293 §¸ÀªÀgÁd, ¦.¹. 859 zÉêÉAzÀæ gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ ºÁUÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À ¨ÉÃn ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr, CA¨É¸ÁAUÀ«, ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr 2130 UÀAmÉUÉ ©Ãj (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ©Ãj (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉAiÀÄ ¤AvÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀqÉUÉ PÀ®Äè J¸É¬ÄªÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÀÄÄeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2008 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/4/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ fUÁð [©] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨ÉîÆgÉ ¸Á; fUÁð [©] EvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ £Á£ÀÄ zÁzÁ EzÉÝ£É JAzÀÄ aÃgÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ CrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ..

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 19-4-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ nÃZÀgÀì PÁ®Æ¤AiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ ªÀÄƸÁ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-40 G-¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á-¸ÉÆãÀPÉÃgÁ ¸ÀzsÀå d£ÀvÁ PÁ®Æ¤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÉ Nl ºÁPÀÄ CAvÁ CAwä CªÀjUÉ Nl ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ agÁr ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀA. 4/2008

¢£ÁAPÀ 18/4/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸Á¬ÄAPÁ® UÀÄqÀÄUÀÄ ªÀļɬÄAzÀ ¹r®Ä ©zÀÄÝ ¸ÉÆÃgÀ½î ²ªÁgÀzÀ°è PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛªÉ. ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²æà UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 18/04/2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ UÀÄqÀÄUÀÄ ªÀļɬÄAzÀ ¹r®Ä ©zÀÄÝ ¸ÉÆgÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄzÀ 1] ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀUÉÆAqÀ gÀªÀgÀ 11 2] WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ «oÀUÉÆAqÀ gÀªÀgÀ 7 ªÀÄvÀÄÛ 3] UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÀUÉÆAqÀ gÀªÀgÀ 1 »ÃUÉ MlÄÖ 19 PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃPÉUÀ¼ÀÄ ¹r®Ä §rvÀ¢AzÀ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛªÉ.