April 26, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 26-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-04-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAw ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2008 PÀ®A. 279 337 338 304 [J] L¦¹

¢£ÁAPÀ 25/4/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁAzÉÃqÀzÀ°è MAzÀÄ PÉÆæÃdgÀ ¨ÁrUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æÃ; §®fÃvÀ¹AUï vÀAzÉ ¸ÀzÁðgÀ ªÀĺÉÃAzÀgÀ¹AUï ¸Á; §eÉÆãÀ vÁ; f; £ÀªÁ£À ±ÀºÀgÀ ¥ÀAeÁ§ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁðw£À ºÉAqÀw ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è E£ÀÄß 8-10 d£ÀgÀÄ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀÄ £ÁAzÉÃqÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄzÁégÀPÉÌ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä fÃ¥À ±ÉA¨É½î PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉJ¸ï,Dgï,n¹ §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-384 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä fæUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ £À£ÀUÉ UÀmÁ¬Ä PɼÀUÀqÉ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀ £À£Àß ºÉAqÀw UÀÄgÀÄ«AzÀgÀ PËgÀ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25/4/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 279 337 338 304[J] L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. PÀ®A 37/08 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/04/08 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ²£ÁxÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ R½¹PÉÆlÄÖ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆqÀ®Ä DgÉƦvÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÀÄ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/08 PÀ®A 324,504,eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄzsÀåzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25/04/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ JAzÀÄ CAzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ (UÀAqÀ¤UÉ) CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ PÀgɬĹ, DgÉÆæ UÉÆëAzÀ ºÁUÀÄ d£Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ MwÛ »rzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-04-2008 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ gÀrØ vÀAzÉ ®PÀëöät gÀrØ PÀ¼ÉzÀ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀÄÄ¢æPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt gÀrØ PÀ£ÀmÉÖ EªÀgÀÄ UÉ¢ÝgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ElUÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ J UÀÄA¦£À CzsÀåPÀëgÀÄ DUÀĪÀ DzÉñÀ §A¢ÝzÀÄÝ DUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ AiÀiÁzÀªÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ §ºÀªÀÄvÀ PÉÆr £Á£ÀÄ CzsÀPÀë£ÁUÀÄvÉãÉAzÀÄ vÁ£ÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀ PÉÆqÀzÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ±ÁgÀzÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät PÀÆqÀA§® EªÀjUÉ ªÀÄvÀ PÉÆnÖzÀjAzÀ EªÀgÀÄ ElUÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀPÀëgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ GlPÉÌ ºÉÆÃV §¸ÀªÉ±ÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÁzÀ 1) ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¥ÀqÀj£ÁxÀ AiÀiÁzÀªÀ 2) ¥Àæ¢Ã¥À 3) ¨sÀ¢æ£ÁxÀ AiÀiÁzÀªÀ 4) CA§uÁÚ AiÀiÁzÀªÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ gÀrØUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¢°Ã¥À EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §® ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2008 PÀ®A-32, 34 PÉ.E. JPÀÖ :-

DgÉÆævÀ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà vÉîAUÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV 330 JA.J¯ï. ªÀżÀî 67 £ÁPÀ Omï ©AiÀÄgï vÀÄA©zÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/04/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 67 £ÁPï Omï ©AiÀÄgï vÀÄA©zÀ 330 JA.J¯ï. ªÀżÀî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ NqÀĺÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. D §UÉÎ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ UÀÄ£Éß £ÀA-31/08 PÀ®A-32, 34 PÉ.E. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 : -

¢£ÁAPÀ 25/04/08 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ DgÉÆævÀ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ ªÀÄPÁ¯É gÀªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÁ£ÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝÃ£É CAvÁ aÃgÀÄvÁÛ ºÉÆÃV§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĤUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/08 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/04/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ DgÉÆævÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl C®UÉÆqÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ° vÁ£ÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝÃ£É CAvÁ aÃgÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÁxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĤUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25/04/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ JZÀ.¹. 744 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉ.J.38 f.61 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ C°è d£ÀgÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gɪÀt¹zÀÝ¥Áà mÉÆÃ¥ÁgÉ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÀAPÉ, ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ vÁºÉgÀC°,±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¥Áà ¸ÀÄAmÉ, C¤® vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¸ÀÄAmÉ, D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ zÉêÀ¥Áà, ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÁà zÁ£Á, vÁºÉgÀC° vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ ¨ÁUÀªÁ£À EªÀgÀÄ F §gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ UÀ®¨sÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°ègÀĪÀ gËr d£ÀgÁVzÀÄÝ CªÀgÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è NqÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀÄAqÁnPÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1920 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ.

4) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25/4/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ J.J¸ï.L ºÁUÀÄ J¦¹ 125 gÁWÀªÉAzÀæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ M§â ªÀåQÛ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. avÀæªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ gÀªÀgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀ 35 eÁåw ºÀjd£À ¸Á WÉÆqÀªÀiï¥À½î UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuɬÄAzÀ §¼À®ÄwzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 15/03/2008 gÀAzÀÄ WÉÆÃqÀªÀÄ¥À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ J¯ÁèPÀqÉUÉ ±ÉÆâü¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀºÀ EvÀ£À ¥ÀvÉÛ ºÀwÛgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.