April 21, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR 20-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/04/2008 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ JA.J¯ï.¹.EzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PÀ£ÉÃj EªÀgÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ £ÀA. 1059 gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀĪÁzÀ ªÀÄgÀR¯ïPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß DgÁªÀÄ E®èzÀjAzÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨sÉnÖ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA. PÉ.J.38/E8292 £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d£ÀªÁqÁ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. JA.JZï,26/¹9535 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É rQÌAiÀiÁVzÀjAzÀ JqÀ ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19-04-08 gÀAzÀÄ 0145 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÁA¢üUÀAeï «Ä¤ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ C¥ÀjavÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ B²æÃ. VjñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÉÃgÀ¹AUï gÀªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV ¨sÁjà M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÁUÀÆ ±ÀjÃgÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ DgÉÆæ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.72/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19-04-2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CAUÀzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï ©gÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÉøÀgÀdªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ D¼ÀªÁ¬Ä ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA. PÉJ-11/1355 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DlÖUÁð UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ClÖUÁð UÁæªÀÄzÀ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀiÁåQì PÁ姣ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÁUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ M¼ÀUÉ PÀĽvÀªÀjUÉ §®UÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°èUÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ §® ¨sÀÆPÁ½AiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀªÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2008 PÀ®A 279,337 L¦¹ dvÉ 187LJªÀÄ« DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/04/08 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ¢AzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ QgÁt vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CgÉÆævÀ ±ÀAPÉæ¥Áà ©gÁzsÀgÀ G/PÉ.J¸À.CgÀ.n.¹ §¸À £ÀA PÉ.J/38 J¥sï/97 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/zÁqÀV ¸ÀzsÀå/ ¨sÁ°Ì §¸À r¥ÉÆà Ev£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ¸ÉÊr¤AzÀ vÀ£Àß §¸Àì Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ rQÌ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-04-08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĤî vÀAzÉ «oÀ® ±ÉÃjPÁgÀ ¸Á: UÀĪÀiÁä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-4-08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ ºÀ¼É ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀað£À ¥Á¸ÀÖgÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ JPÉ vÉÆAzÀgÉ JAzÀÄ CZÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/08 PÀ®A 324, 354, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/04/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw «ÄgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CgÉÆævÀ zÀvÀÄÛ EvÀ¤UÉ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢zÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/04/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ºÉʧw ¸ÀPÀmÉ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀ¼ÁzÀ PÀ¸ÀÆÛgÁ PÁA§¼É EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ »ÃgÀÄ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÁ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÀ¸ÀÆÛgÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ºÉÆÃV CgÉÆævÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JªÉÄä ¨ÉÆý¸ÀĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2008 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 19/04/2008 gÀAzÀÄ 0920 UÀAmÉUÉ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Áé«Ä ¸Á; PÉÆlUÁå¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ArAiÀÄ°è vÀA¢zÀ zÀ£ÀUÀ¼À PÀ½PÉ PɼÀUÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀd£Á¼É ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á; PÉÆlUÁå¼À dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À £Á°AiÀÄ°è PÀ¸À ©zÀÝgÉ ¤ÃgÀÄ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 279,337,338, 304(J) eÉÆvÉ LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20/04/08 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ §UÀzÀ® vÁAqɬÄAzÀ ¤Ã¯Á¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀªÀiÁð¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ DmÉÆ £ÀA§gÀ J¦-10-ªÀUÀ»-8339 £ÉzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À ºÉjUÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ §UÀzÀ® ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ §UÀzÀ® gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É zÁªÀf ¥ÀªÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ feÉ-01-J.AiÀÄÄ-3766 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¤Ã¯Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ DmÉÆ¢AzÀ PÉüÀPÉÌ ©zÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄåzÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EvÀgÀ 6 d£ÀjUÉ C®è°è ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀASÉå 65/08 PÀ®A 279,337,338, 304(J) eÉÆvÉ 187 L,JA.«í DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 47/2008 PÀ®A 465, 468, 471, 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ;19-07-07 jAzÀ 19-09-07 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀPÀà ¥ËAqÉñÀ£ï ªÀw¬ÄAzÀ zsÀ£À ªÀÄAdÆgÁwUÁV ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹®zÁgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À ªÀÄAdÆgÁwUÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ Cfð ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀAvÉ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À Cfð ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß CAn¹zÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß F ¥ÀvÀæzÀÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 19-04-08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ²æà ©.JA UÀAUÁzsÀgÀ ¦.L C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JA.¹ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀæeÁ gɸÀÄÖgÉAl £À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ü ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 3830/- gÀÆ ªÀiË®åzÀ ©ÃgÀ ¨Ál® ºÁUÀÆ ¨ÉÆä «¹Ì d¦Û ªÀiÁrzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 34 PÉ.E JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 62 / 2008 PÀ®A 34 PÉ.E.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 19-04-08 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ²æà ©.JA UÀAUÁzsÀgÀ ¦.L C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ EgÀĪ ¸À¥ÀÛVj gɸÀÖgÉAl £À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ü ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 4305/- gÀÆ ªÀiË®åzÀ ©ÃgÀ ¨Ál® ºÁUÀÆ ¨ÉÆä «¹Ì EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 34 PÉ.E JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. 80/2008. PÀ®A. 32,34, PÉ,E, JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 19-04-2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ MAzÀÄ ¤Ã½ §tÚzÀ N«Ä¤ ªÁ夣À°è DPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁVwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ eÉÆÃvÉUÉ ²æà gÀ¦üAiÀiÁ¢£ï JZï¹ 646, ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÀZÀ¹ 582, ²æÃ. ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ºÀZï. ¹. 742. ²æà NA¥ÀæPÁ±À J¦¹ 304 ªÀÄvÀÄÛ ²æà §½gÁªÀÄ J¦¹ 206 gÀªÀgÀÆA¢UÉ £ÀªÀÄä fÃ¥ï £ÀA. PÉJ 38 f 243 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ ¸ÀAWÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĨsÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀÆV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà zÉëzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ²æà »ªÀÄävÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ°¸ÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ©ÃgÀ ¨Ál° «¹Ìà ¨Ál°AiÀÄ PÁlÆð£ÀUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV CAzÁd 50,400/-¸Á«ÃgÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÄ ªÁå£À £ÀA§gÀ:JªÀÄ.JZÀ.15 J¥sÀ-2652 C.Q:1,25,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA 81/2008. PÀ®A. 32,34, PÉ,E, JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 19-04-2008 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA:PÉ.J-38 f-130 £ÉÃzÀÝgÀ°è J®ègÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ¥Á¥À£Á±À UÉÃl ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀiÁzÀ .±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ(G) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä EnÖgÀÄvÁÛ£É,¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄßöß «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà CAzÁd QêÀÄvÀÄÛ 5990/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ ¯ÉʸÀ£Àì EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ°£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 32,34, PÉ,E, JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

5) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2008 PÀ®A 328, L¦¹ 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ: 19/04/2008 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄQð- OgÁzÀ gÉÆÃr£À aªÉÄäUÁAªÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ zÀÉêÀgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöät eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ¸Á; PÀ£ÁߣÁAiÀÄPÀ xÁAqÁ ºÀA¢PÉÃgÁ EªÀ£À ºÀwÛgÀ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C;Q; 150=00 , d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19-04-08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀ.¹ 729 ¦.¹ 1569 gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¸ÀįÁÛ£Á¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ UÁæªÀÄzÀ°è w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ CgÉÆævÀgÁzÀ gÁeÉ¥Áà vÀAzÉ gÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ & ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¸ÀÄAoÁuÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁPÁ¸ÁÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀUÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAw ªÀÄÆr¹ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃwAiÀÄ ªÁgÁªÀgÀt ¤«Äð¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »ÃUÉ ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÉÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÉUÀqɸÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A. 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19-04-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹ 1569 gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁPÁ¸ÀûçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀÄvÁÛ PÉÆUÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAw ªÀÄÆr¹ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃwAiÀÄ ªÁgÁªÀgÀt ¤«Äð¹ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÉưøÀ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ «ZÁj¸À®Ä w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À°è ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ PËAlgÀ PÉøÀ zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ F jÃw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »ÃUÉ ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÉÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÉUÀqɸÀĪÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ fêÀzÀ ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 57/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19-04-2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸Á¬ÄUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ DgÉÆæ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ±ÉÃR ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ ºÁUÀÄ zÀvÁÛwæà vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2008 PÀ®A 324, 504, 506 dvÉ £ÉÃzÀ£ÀÄß zÁR¯ÁVzÀÄÝ, CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄGPÀÛ CªÀgÉÆAzÀÄ ¥ÁnðUÉ ¸ÉÃj EªÀgÉÆAzÀÄ ¥ÁnðUÉ gÁdQÃAiÀÄ ªÀiÁr fêÀ ºÁUÀÄ ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤ ªÀiÁr ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÁV w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A 107 ¹DgÀ¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19-04-2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAlUÉ ¦J¸ïAiÀÄ ¸Á¬ÄUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ zÀvÁÛwæà vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ ºÁUÀÄ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2008 PÀ®A 324, 504, 506 dvÉ £ÉÃzÀ£ÀÄß zÁR¯ÁVzÀÄÝ, CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄGPÀÛ CªÀgÉÆAzÀÄ ¥ÁnðUÉ ¸ÉÃj EªÀgÉÆAzÀÄ ¥ÁnðUÉ gÁdQÃAiÀÄ ªÀiÁr fêÀ ºÁUÀÄ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤ ªÀiÁr ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§ªÀ EgÀĪÀzÁV w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A 107 ¹DgÀ¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 19-04-2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAlUÉ ¦J¸ïL §¸ÀªÀ£ÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ «oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄÆgÀ½ÃzÀgÀ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ zÉÆÃAr¨sÁ eÁzsÀªÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw eÁzsÀªÀ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2008 PÀ®A 324, 504, dvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀ£ÀÄß zÁR¯ÁVzÀÄÝ, CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀgÉÆAzÀÄ ¥ÁnðUÉ ¸ÉÃj EªÀgÉÆAzÀÄ ¥ÁnðUÉ ¸ÉÃj gÁdQÃAiÀÄ ªÀiÁr fêÀ ºÁUÀÄ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§ªÀ EgÀĪÀzÁV w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A 107 ¹DgÀ¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


6) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 19-04-2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAlUÉ £Á£ÀÄ §¸ÀªÀ£ÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ zÉÆÃAr¨sÁ eÁzsÀªÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ gÀÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ°ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ «oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄÆgÀ°ÃzÀgÀ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ eÁzsÀªÀ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr gÀªÀgÀ°è ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2008 PÀ®A 324, 504, dvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀ£ÀÄß zÁR¯ÁVzÀÄÝ, CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀgÉÆAzÀÄ ¥ÁnðUÉ ¸ÉÃj EªÀgÉÆAzÀÄ ¥ÁnðUÉ ¸ÉÃj gÁdQÃAiÀÄ ªÀiÁr fêÀ ºÁUÀÄ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤ ªÀiÁr ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§ªÀ EgÀĪÀzÁV w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A 107 ¹DgÀ¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2008 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 19/04/2008 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ GzÀVÃgÀ -¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ±À¤zÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸ÁªÀAvÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; ªÉÄÃw ªÉļÀPÀÄAzÁ vÁ; ¨sÁ°Ì ¸ÀA±Á¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ «ZÁj¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ ¥Àæ±ÁߪÀ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ EªÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2008 PÀ®A 151, 107 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19/4/08 gÀAzÀÄ Cfð «ZÁgÀuÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ CAzÀgÉ MAzÀ£Éà ¥Ánð;- ºÁªÀVgÁªÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà gÁ¸ÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ ºÁUÀÆ JgÀqÀ£Éà ¥Ánð;- ²æÃzÉë UÀAqÀ ¨sÉÆÃd¥Áà gÁ¸ÀÆgÉ ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.28 £ÉÃzÀgÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 19/04/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ EªÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ DUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2008 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19-04-08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzsÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ zÀªÀ®¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À ¸Á: ªÀĸÀ̯ï FvÀ£ÀÄ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ £Á£ÀÄ Hj£À zÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÀÆ E®è CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 30/08 PÀ®A. 110 [f] £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.