April 7, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 07-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ 63/08 PÀ®A. 279, 427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-04-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀÄ.ºÉZÀ 25 © 9269 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 9 PÉÌ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß »rvÀ vÀ¦à vÀVΣÀ°è §®¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ zsÀPÉÌ ºÀwÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÁQzÀ ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¯ÁjUÀÆ ¸ÀºÀ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/08 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/04/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä®¸Á§ §¸ï ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¯ÉÆÃRAqÉ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. 65/2008. PÀ®A. 87 PÀ.¦. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 06-04-2008 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¨ÁwäÃzÁgÀgÀ£ÀÄ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ¦.J¸À.L(C«) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 1329 1579 913 828 850 812 gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉ.J-38 f-130 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ 1430 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ºÉÆÃV £ÉÆl®Ä ¨Áwäà ¤d«zÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ ¥ÀgÉî JA§ ¹¸ÉàÃl dÆeÁl DrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ MlÄÖ 5015/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯É ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ZÁ¦ d¥ÀÛ ªÀiÁr 1500 UÀAmɬÄA 1630 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Ûà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄzÉÆA¢UÉ oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA§gÀ:65/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀªÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 6-4-08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ dÆeÁl CqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà n.²æÃzsÀgÀgÁªÀ ¥ÉÆæ¨ÉsɵÀ£ÀgÀ r.J¸ï.¦. gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ JZï.¹ 646, 582, 763 ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀÆUÁgÀ J¸ïJ¸ïL UÁA¢ü UÀAd oÁuÉÉ J®ègÀÄ PÉÆr ¥Éưøï fÃ¥À£À°è oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ 2020 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü UÀAd£À°èzÀÝ. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥À¸ÁgÀUÉ EªÀgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ dÆeÁl CqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ºÀt MlÄÖ 8115/- gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß £ÀA 48/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ £ÉzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2008 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹.:-

¢. 06/4/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀtÚ ªÀÄUÀÄ«£À ¤«ÄvÀå DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀÄ PÉÆlªÁgÉ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÆ ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2008 PÀ®A 324,504 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ: 06/04/2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «AiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ PÁA§¼É vÀ£Àß PÁPÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ¸ÁQzÀ PÉÆÃwUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ §§ÄæªÁ£À vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀÄeÁ ªÀiÁ¬Ä¯Á ReÁÓ°ZÁ FvÀ PÁ ºÉÊgÉ vÀÄ ªÀiÁPÀqÀ PÁ§gÀ WÉêÀÅ£À ºÀªÀÄZÁ WÀgÁvÀ PÁ§gÀ ¤UÁ¯É CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß PÉÆÃw £Á£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÉÝ£É vÀÄ ¨ÉÆî£ÁgÀ PÉÆ£À CAvÀ CAzÁUÀ PÀÄ¹Û »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 145/08 PÀ®A 341,504,324,506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-04-08 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. SÁeÁ ¥ÀmÉî vÀAzÉ gÁd ¥ÀmÉî ¸Á-ºÀA¢PÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 7-4-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉ ªÉüÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀΰUÉ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ ¥ÀmÉî EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ°£À vÀUÀÄÎ vÉÆÃrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj vÀUÀÄÎ vÉÆÃrzÀPÉÌ »ÃUÉÃPÉ vÀUÀÄÎ vÉÆÃr¢Ý CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/08 PÀ®A 341, 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2008 PÀ®A 324. 504 498[J] L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 6/4/08 gÀAzÀÄ 1150 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ®PÀëöät ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 5/4/08 gÀAzÀÄ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ®PÀëöät gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ°PÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀgÀÄ CªÀjUÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè £Á£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV¯Áè CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¸Àƽ gÀAr ¤£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt EzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ PÉÆqÀÄwÛ¯Áè CAvÀ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ªÉÄÊvÀÄA§ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/08 PÀ®A. 324 504 498[J] L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A: 107 ¹Dg惡 :-

d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ°è£À ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÉÆzÀ®£Éà ¥Ánð ºÁUÀÆ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðUÀ¼À ªÀÄzÉå ªÉʱÀªÀÄå«zÀÄÝ ¥ÀArvÀgÁªï£À ªÀÄUÀ ¢£ÁAPÀ: 13-02-08 gÀAzÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ rªÉÊ.J¸ï.¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2008 PÀ®A.447,504,506 L¦¹ AiÀÄAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ:01-03-2008 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄAqÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÉÆlÖ zÀÄj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/08 PÀ®A.143,147,148,447,504,506,354 eÉÆvÉ 149 L¦¹ AiÀÄAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ M§âgÀ ªÉÄïÉƧâgÀÄ vÀªÀÄVzÀÝ ªÉʵÀªÀÄåzÀ PÁgÀt «£ÁPÁgÀt ¸ÀļÀÄî zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, F JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À ªÀÄzÉÞöå UÀÄA¥ÀÄUÀ½zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®PÉÌ CªÀgÀªÀgÀ°è zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÉÆÃqÉzÁlªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ¤AiÀÄvÉ PÀAqÀħA¢ ¢£ÁAPÀ:06-04-08 gÀAzÀÄ 1420 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/08 PÀ®A. 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 144/08 PÀ®A 107 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

²æêÀÄw. C£ÀĸÀÄAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢.¨sÀUÀªÀAvÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á-ºÀÄtZÀUÉgÁ EªÀgÀ Cfð r.J¸À.¦. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj Cfð «ZÁgÀuÉ PÁ®zÀ°è ¥Àæw CfðzÁgÀgÁzÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ eÁ-qÉÆÃgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀÄtZÀUÉÃgÁ., ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀtgÉÆnÖ ªÀAiÀÄ-60 eÁ-PÀÄgÀ§ÄgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀÄtZÀUÉÃgÁ, ªÀĪÀÄvÁd ¨ÉUÀ vÀAzÉ £ÀªÁd ¨ÉÃUÀ «ÄeÁð ªÀAiÀÄ-65 ªÀµïð ¸Á-ºÀÄtZÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ FgÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PËqÁ¼É ªÀAiÀÄ-72 ªÀµÀð ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt vÁæ¸À PÉÆÃqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉ ¸ÀzÀj CfðzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw CfðzÁgÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Áà EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆ®zÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ EªÀ¤UÉ E£ÀÄß½zÀ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ d£ÀgÉ®è PÀÆr CfðzÁgÀ½UÉ ¨ÉÃzÀjPÉ ªÀUÉÊgÉ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ, Cfð «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/08 PÀ®A 107 ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

3) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/08 PÀ®A 354, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/04/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw §AqɪÀiÁä UÀAqÀ ¸ÉʧtÚ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ «oÀ® GªÀiÁf AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀįÉèÁ¬Ä EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¤ÃªÉÃPÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÄÝ £ÀªÀÄä §AzÁjUÉ ºÁPÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/08 PÀ®A 354, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 146/08 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 7-4-08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. E¸Áä¬Ä® ¥ÀmÉî vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-40 ¸Á-ºÀA¢PÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 7-4-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉ ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀΰUÉ £ÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀ£ÁzÀ SÁeÁ ¥ÀmÉî vÀAzÉ gÁeÁ ¥ÀmÉî ºÁUÀÄ U˸À ¥ÀmÉî vÀAzÉ §AzÉð ¥ÀmÉî gÀªÀgÉîègÀÆ MAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉÆqÀØ zÉÆrØAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À DgÀ.¹.¹. ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À¼ÀzÀ ¤Ãj£À §UÉÎ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ E£ÉÆßçâ gÀ²ÃzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉî gÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/08 PÀ®A 323,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/08 PÀ®A 317 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/04/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°Ì ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è UÀÄdgÁw «Ä® ºÀwÛgÀ ªÀÄĽî£À PÀAnAiÀÄ°è aÃgÀÄwÛgÀĪÀzÀ£À£ÀÄ PÉý ²æà ¦üAiÀiÁð¢ PÉʯÁ¸À vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ¥Áà §gÀzÁ¥ÀÄgÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ¢£ÀzÀÄÝ EgÀ§ºÀÄzÀÄ AiÀiÁgÉÆà ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÉÆgÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄUÀÄ«UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2008 PÀ®A 143, 147, 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 6-4-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2215 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÀÝ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÁeÉƢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ PÁ¯Éà ¸Á: ¨Á宺À½î EªÀgÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 06-4-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨Á宺À½î PÀÆrPÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ CµÀÆÖgÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ zsÀjAiÀÄ PÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É lAlA DmÉÆêÀ£ÀÄß mÁæPÀÖgÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¸ÀwñÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ±Àlð£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ r¸À¯ï PÀzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ°PÀ¤UÉ JPÉ ºÉý¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ lAlA ZÁ®PÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.