April 25, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 25-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-04-2008

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»w G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2008 PÀ®A. 171 © (1) (2) L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/4/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁd ¹.¦.¹. 1607 RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ J¸ï.©. PÀÀvÀðªÀå¢AzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 12-04-08 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À RAqÉæ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀÄ ¸Á/ ¨sÁ°Ì «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À PÉƼÀªÉ ¨Á« vÉÆÃr¹ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ JtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ PÉƼÀÄªÉ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ Rað£À°è vÉÆr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖÖ °TvÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-28/08 PÀ®A 171 © (I) (II) L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 24/04/2008 gÀAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ 1700 UÀAmÉUÉ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ°è ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ PÀÆr ºÉÆÃzÁUÀ 1]PÉÆAqÀ®gÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸ÁªÀ¼É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; ¸ÁªÀ½ 2] ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÁ¼É ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ ¸Á; ¸ÁªÀ½ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 425=00 gÀÆ., ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 21/2008 PÀ®A 341, 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ®ZÀªÀiÁ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ zÉêÀVj vÁAqÀzÀ°è 18 d£À ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ 12, 13 ªÀµÀðUÀ½AzÀ zÀÄUÁð zÉë ¥ÉÊ£Á£Àì vÉUÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÉÊ£Á£À¸ï ªÀåªÁºÁgÀ zÉêÀVj [©] vÁAqÀzÀ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ SÉÃgÀÄ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀjUÉ ªÀ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ©üêÀÄgÁªÀ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV ¯ÉÃPÀÌ vÉÆÃj¸ÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ¤UÉ F ¯ÉÃPÀÌ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆnÖ¯Áè CAvÁ PÉýzÀPÉÌ J¯Áè ºÀt ¸Á® PÉÆnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ ªÁ¥À¸À PÉÆnÖ® CAvÁ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ PÉüÀzÉ ¸Á® PÉÆnÖ¢ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr C¯Éè ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A 341, 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-04-08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ C°ªÉƢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ §¹gÉÆ¢Ý£ï ¸Á: gÉÆû¯ÉUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 25-4-08 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ªÉƬÄeï @ ZÀ¥Àðl ªÉÆìÄeï ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀgÁd ZÀAzÁ gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄïÉÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/08 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-04-08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ vÁAqÁzÀ°è M§â ºÉtÆÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É CAvÀ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 20 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q 500=00 d¦Û ªÀiÁr CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀPÀĄ̈Á¬Ä UÀAqÀ gÀvÁß eÁzsÀªÀ ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ vÁAqÁ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢.24/04/2008 gÀAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ 2015 UÀAmÉUÉ ¨É¼ÀPÀÄt (©) UÁæªÀÄzÀ°è ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦J¸ïL eÉÆvÉ ¹§âA¢ PÀÆr ºÉÆÃzÁUÀ CgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¯Á®Ä qÉÆÃAUÀgÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄt (©) EvÀ£ÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ïzÀ°è 20 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C;Q;500=00 gÀÆ., d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 24/2008, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24-04-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ¹¦L alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À zÀ°è PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ : FgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà »gÉ PÀÄgÀħÄgÀ EªÀ£ÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aïzÀ°è 45 ¨Ál¯ï AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1730=70 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ, 45 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸À«¸ÁÛgÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è 1700 UÀAmɬÄAzÀ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d¦Û ªÀiÁr PÉƼÀî¯ÁVzÉ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 1830 oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2008 PÀ®A 32.34 PÉ.E KPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) UÁA¢ü UÀAd AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 7/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 28-2-08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw CªÀÄ£Á SÁvÀÄ£À UÀAqÀ eÁ«ÃzÀ CºÀäzÀ, ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð G; ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á «Ä°AzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁ®Ä PÁ¸À®Ä UÁå¸ï ºÀZÀÑ®Ä PÀrØ ¥ÉnÖUÉ PÉÆgÉzÁUÀ MªÉÄä¯É CªÀ¼À GlÖ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄlÄÖ UÁAiÀÄ UÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. PÀÆqÀ¯É CªÀ¼À UÀAqÀ£À ¦üAiÀiÁ𢠩ÃzÀgÀ ¸ÁPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ CzÉà ¢ªÀ¸À ¹PÀAzÀæ¨ÁzÀ «Ä°èç C¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 6-3-2008 gÀAzÀÄ ¥ÀÆuÉ C¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀzÀè°zÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 14-4-08 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É.
F §UÉÎ ¥ÀÄuÉAiÀÄ ªÁ£ïªÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 0/08 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀt zÁR°¹ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À CzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀÄ£ÀB £ÀªÀÄä UÁA¢ü UÀAd oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 7/08 PÀ®A 174 ¹Cgï¦ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/04/2008 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw J¸ï.¹.(ºÉÆðAiÀÄ) ¸Á; §A¥À½î vÁ;f/©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è EzÀÝ vÉÆÃUÀgÉ ºÉÆlÖ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆnÖ£À°èzÀÝ ºÁªÀÅ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Áà£À §®UÉÊ£À ªÀÄÄAUÉÊUÉ PÀaÑzÀjAzÀ 1830 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A 174, ¹.Dgï.¦.¹. £ÉßÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-04-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAeï M¼À¨sÁUÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄÄPÀÛ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà 34 ªÀµÀð, ¸Á/aPÉÆÌÃ¥Áà, f/PÉÆ¥Àà¼À ¯Áj £ÀA.PÉJ-25 8148 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eɸÁÌA PÀA¥À¤UÉ ¸ÉÃjzÀ mÁæ£ïì¥sÁªÀÄðgïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ dRAUÉƽ¹ eɸÁÌA PÀA¥À¤UÉ £ÀµÀÖ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÀäzï ªÀÄPÀÆâ¯ï vÀAzÉ JªÀiï.r. ºÀ«ÄÃzï, 56 ªÀµÀð, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ J¯ÉQÖçÃPÀ¯ï EAf¤ÃAiÀÄgï, ¸Á/eɸÁÌA ©ÃzÀgï EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.77/08 PÀ®A 279, L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 24/04/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁzÀPÀ C° EªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ®V¬ÄAzÀ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ.9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå ªÀÄZÀPÀÄj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA JªÀiï.ºÉZï-24/¹-4296 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/08 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:24-04-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAeï zÀ°ègÀĪÀ r.¹.¹. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀ»Ãzï SÁ£ï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£ï ¸Á¨ï ¸Á/ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï, DmÉÆà £ÀA.PÉJ-38 4290 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ¥Àæ¯ÁízÀ vÀAzÉ gÁªÀäuÁÚ 27 ªÀµÀð, ¸Á/ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ eÉÆvÉ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀįÉè¥Áà ¸Á/ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A 279,337,338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 24/04/2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G/ PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; PÉƼÁgÀ(©) DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV qÁPÀÖgï ºÀwÛgÀ dégÀ §AzÀ §UÉÎ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqï PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ E¸ÀÄ¥sï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.32/J¯ï78 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀĽwgÀĪÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ JqÀ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 24/04/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ DmÉÆà £ÀA PÉJ 32-4213 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß gÁeÉñÀégÀ-E¸ÁèA¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±ÀjÃ¥ï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹àÃqÀ¨ÉæÃPÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÉzÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀÌ®fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÉçƧ ¸ÁºÉç vÀAzÉ ªÁ»zÀ ¸ÁºÉç ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ eÉÆ° ºÉÆÃV CmÉÆâAzÀ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ JqÀUÁ°£À vÉÆÃqÉAiÀĪÉÄðAzÀ UÁ° ºÉÆÃV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 24-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÉʪÀÄt UÀAqÀ ¸ÀĨsÁ¸À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð ¸Á:PÀÆqÀA§® ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À ±ÉÆèsÁ ªÀÄvÀÄÛ EAzÀĪÀÄw PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/2968 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆqÀA§®¢AzÀ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ZÀ£ÀߥÀà ®PÉÆÃmÉ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ ªÀÄUÀ먀 vÀVΣÀ°è DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁr DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JzÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ºÁUÀÆ ±ÉÆèsÁ JA§ÄªÀªÀjUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EAzÀĪÀÄwAiÀĪÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀ®PÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. JAzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 279 337 338 304[J] L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/4/08 gÀAzÀÄ 1120 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ²æà §®fÃvÀ¹AUï vÀAzÉ ¸ÀzÁðgÀ ªÀĺÉÃAzÀgÀ¹AUï ¸Á; §eÉÆãÀ vÁ; f; £ÀªÁ£À ±ÀºÀgÀ ¥ÀAeÁ§ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¦ügÁåzÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 22/4/08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä HjAzÀ AiÀiÁvÉæ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¢£ÁAPÀ 23/4/08 gÀAzÀÄ £ÁAzÉÃqÀ UÀÄgÀÄzÁégÀPÉÌ vÀ®Ä¦ gÁwæ «±ÁæAw ªÀiÁr EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/4/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁAzÉÃqÀzÀ°è MAzÀÄ PÉÆæÃdgÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è E£ÀÄß 8-10 d£ÀgÀÄ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀÄ £ÁAzÉÃqÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄzÁégÀPÉÌ ºÉÆÃgÁmÁ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä fÃ¥À ±ÉA¨É½î PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PàqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉJ¸ï,Dgï,n¹ §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-384 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä fæUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ £À£ÀUÉ UàmÁ¬Ä PɼÀUÀqÉ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀ £À£Àß ºÉAqÀw UÀÄgÀÄ«AzÀgÀ PËgÀ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25/4/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 279 337 338 304[J] L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2008 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1400 UÀAmÉUÉ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£À ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁqÀð£ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DqÀĪÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ eÉÆPÁ¯É C/Q: 800/- gÀÆ UÀ½zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà w¥Àà£À¥À½î ªÀ 25 PÀƽ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DlÆ £ÀA. PÉ.J/38/2887 ¥ÉưøÀ £ÀA. 568 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÀuÉå «PÀëPÀgÀÄ UÀªÀĤ¹ DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ w½¹ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀ 42 G ¥sÁgɸïÖ UÁqÀð eÁåw PÉÆý ¸Á ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ ¤ÃrzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 76/08 PÀ®A. 379 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 24-04-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉzÀAgÉ KPÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðf£ÀPÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ- ©Ãw GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃ¯É J.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1169 gÀªÀgÀÄ KPÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ PÁwðPÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀªÀtAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw MzÀgÁqÀÄvÁÛ agÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ©üÃw GAlĪÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÀ CA©tUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ MzÀgÁqÀÄzÀ£ÀÄß WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£É £ÀA. 38/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2008 PÀ®A 279 L.¦.¹. ;-

¢£ÁAPÀ 24/04/2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄʯÁgÉ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA. JªÀiï.JZï. 13 J-30 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀıÀ£ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ d£À£À©qÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ J¯ÁèzÀgÀÆ ºÉÆÃV fÃ¥À C¥ÀWÁvÀQÌÃqÀÄ ªÀiÁr ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ¤UÉ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ fÃ¥À ¤°è¸À®Ä PÉÊ ¸À£Àß ªÀiÁrzÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÀvÉÆÃnUÉ vÀgÀzÉ ºÁUÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ ¥ÁætºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ vÀqÉUÀlÖ®Ä & ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ªÀgÉUÉ vÀqÉ »rAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj C¥Á¢vÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/4/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ fUÁð [© ] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ fUÁð [©] §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§±ÉnÖ ¸Á; fUÁð [©] EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ aÃgÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÆUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24-4-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ 1900 UÀAmÉUÉ gÉhÄgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. ºÉ¼ÀªÁUÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛªÉįÉ. M§â ªÀåQÛ C£ÁªÀ±ÀPÀªÁV ¸ÀªÁðd¤PÀ gÀ¸ÉÛªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ “ ªÀÄPÀÌ¼É FUÀ J¯ÉPÀ±À£À §A¢zÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÉ NlÄ ºÀQ CAw¤ CªÀjUÉ NlÄ ºÁPÀ¨ÉPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £ÉÆrPÉƼÀÄîvɤÃ'' CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ªÀ£ÀÄß ºÀÄnÖ¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ @¨Á§Ä vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀd£ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ 25 ºÉ¼ÀªÁ gÉhÄgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½Ã¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀgÀÄPÀvÉ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/08 PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¹ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 24/04/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÁªÀÄ£À vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf ¸ÁªÀ¼É ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; ¸ÁªÀ½ EªÀ£ÀÄ §gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ C¸À¨sÀå ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ MzÀgÁqÀÄvÀÛ, aÃgÁqÀÄvÀÛ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀë ©.eÉ.¦. EgÀÄvÀÛzÉ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ §AUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 24/04/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ PÁ¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; ¸ÁªÀ½ §gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ C¸À¨sÀå ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ MzÀgÁqÀÄvÀÛ, aÃgÁqÀÄvÀÛ PÁAUÉæÃ¸ï ¥Ánð Qà eÉÊ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÁnðPÉÆà Nl zÉÆà E®è¢zÀÝgÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ §AUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 36/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25/04/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À Dgï. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L. {PÁ.¸ÀÄ.} ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹.¦.¹. 1293 §¸ÀªÀgÁd, gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀªÀ ¸À®ÄªÁV ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr UÁææªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉ±ÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ DºÁAVgÀ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀqÉUÉ PÀ®Äè J¸É¬ÄªÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.