April 30, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 30-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-04-2008

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/04/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ ²ªÁgÉrØ §ÄzÀgÀ 45 ªÀµÀð, eÁw gÉrØ G// ªÀQ®gÀÄ ¸Á// ZÀAzÀæªÀÄ¥À½î vÁ// aAZÉÆý f¯Áè UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAV ²æêÀÄw C¤ÃvÁ EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀħgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 28/04/08 gÀAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ºÁUÀÆ CªÀgÀ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ J®ègÀÆ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt¢AzÀ §¸ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ E½zÀÄ vÁ®ÆPÁ aAZÉÆý §¹ì£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ZÀAzÀæªÀÄ¥À½îUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAV w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä eÉÆvɬÄzÀÝ ¨ÁåV£À M¼ÀUÀqÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉ£ÉÊn ¨ÁåUÀ EnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¥À¸Àð EnÖgÀÄvÉÛãÉ. CzÀgÀ°è §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ 67 UÁæA §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4 ¸Á«gÀ »ÃUÉ MlÄÖ 85 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÁUÀ ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èlÄÖ L¸ï QæA vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁåV£À M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ªÉ£ÉÊn ¨ÁåUÀ CzÀgÀ°èzÀÝ ¥À¸Àð AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ zÉÃl£Á ¯ÁAzÀUÉ ¸Á: EAzÀgÁ¼ (JªÀiï.J¸ï ) ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ®PÀëöät gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁåAqÀ ¨sÁj¸À®Ä £ËPÀj G½¢ÝzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-08-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁåAqÀ ¨sÁj¸À®Ä ¨ÉÃgÉ ¥ÁnðAiÉÆA¢UÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27, 28-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀAzÀÄQ£À°è EnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 19500/- PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30/04/08 1230 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ¨Á°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì J.¦.JA.¹ AiÀiÁqÀð JzÀÄjUÉ M§â£ÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgɬĹ ¨Áwä §AzÀ §UÉÎ w½¹ ¥ÀAZÀgÁUÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ M¦àzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 f/173 £ÉÃzÀgÀ°è £Á£ÀÄ ,¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è J.¦.JA.¹ AiÀiÁqÀð JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1245 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¯Á¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ PÀÄqÀA§Ä¯É 40 ªÀµÀð eÁw. PÀÄgÀħgÀÄ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ ©ÃgÀzÉêÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁqÀ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ JgÀqÀÄ °Ãlgï ¤Ãj£À ¨Ál®zÀ°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA. QªÀÄävÀÄÛ 200/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀĪÀÄw §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 82/08 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÉ.E. JPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 29/04/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¦.¹ 1305,1410 gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ CA¨ÉqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ agÁqÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀªÀ£ÀÄ E°èUÉ AiÀiÁgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉÆà £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ J®ègÀÄ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ ¥Àr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÆr¸ÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 29/4/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ C°è DgÉÆæ ªÀÄÄfç vÀAzÉ ªÀÄĤÃgÀ ¨ÉÃUÀ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 41(r) 102 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 29/04/08 1415 UÀAmÉUÉ ¦L gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä w½zÀħA¢zÉÝãÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JA.JZÀ 04-J.¦. 8193 £ÉÃzÀgÀ°è gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ¹QÌzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ PÁAiÀÄ®Ä 1430 UÀAmÉUÉ PÁgÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà RAqÉæ 33 ªÀµÀð ¸Á/ RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¸ÀzÀgÀÄ CªÀgÀ fÃ¥À ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÉÆÃt aî EzÀÄÝ CzÀgÀ°è EzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ «ZÀj¸À®Ä CzÀgÀ°è gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯Áw «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ¢gÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀÄ, ºÀt ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸À»vÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ aîzÀ°èzÀÝ 30 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ PÁgÀÄ CA.Q 1 ®PÀë gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® CA.Q. 3000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ QªÀÄvÀÄÛ 31,03,000 /- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 81/08 PÀ®A 41 (r), 102 ¹DgÀ¦¹ CrAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-4-2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¹¦¹ 813 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¹¦L alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà UÉÆëAzÀ »ÃgÀÄ ZÀªÁít ¸Á: zÉêÀVj [©] vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¹¦L alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄß DgÉÆæ ©üêÀÄgÁªÀ EvÀ¤AzÀ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À RįÁè eÁUÀ Rj¢¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è FUÀ 2 wAUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀnÖPÉÆAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ vÀ£Àß eÁUÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀnÖPÉÆAqÀ ¸Àé®à ¨sÁUÀ PÉqÀ«gÀÄvÁÛ£É EzÀÝPÉ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAZÁ¬ÄwgÀªÀgÀ°è w½¹zÀÝPÉ CªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢ PÀnÖPÉÆAqÀ ªÀÄ£É ¸Àj EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ EzÀÝ®èzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ zÀÄUÁðzÉë ºÉ¸Àj£À°è ¥sÉÊ£Á£Àì £ÀqɸÀÄvÁÛ£É CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-4-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¥ÉÊ£Á£Àì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ©üêÀÄgÁªÀ¤UÉ ¥ÉÊ£Á£ÀìzÀ°è J¥sï.r ªÀiÁrzÀ ºÀt CzÀgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄÄV¢zÀjAzÀ gÀÆ 2000/- ªÀÄgÀ½ PÉÆrj CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆUÀÄwÛzÁUÀ ©üêÀÄgÁªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ PÀĸÀªÀÄw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¨ÉƸÀrPÉ AiÀiÁªÀ gÉÆÃPÀ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ¤£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁrPÉÆ ¤£Àß ªÀÄ£É eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄ ¤£Àß J¥sï.r zÀÄqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ E¯Áè CAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉ£É CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

5) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-04-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¦¹ 1285, fÃ¥À ZÁ®PÀ ¦¹ 1627 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 1630 UÀAmÉUÉ T¯Á ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ «Ä°AzÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¨É£ÀÄß ºÀwÛ ¤°è¹ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄAd¸ï GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

6) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/08 PÀ®A 323, 325, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-04-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ¦æAiÀÄAPÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á: ªÁ¯ÉÆÝrØ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-4-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ AiÉÄñÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ ªÁ¯ÉÆÝrØAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

7) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-04-08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÁ¸ÀÄtQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀvÀÄæ »¯Á®¥ÀÆgÉ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À ªÀ°ªÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝ C°è ±ÀQî vÀAzÉ ¥ÀvÀÄæ ºÁUÀÆ CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄÆåfPÀ ºÀaÑ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ M§âgÀ ªÉÄÃ¯É M§âgÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠻UÉÃPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ±ÀQî EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ eÁUÀ¢AzÀ MAzÀÄ ZÁPÀÄ vÀAzÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀÄ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A 110(f)¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 30/04/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. eÉÆvÉ ¦.¹. 939, 1163 gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUï ºÁUÀÆ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÉÆj PÁA¥ÉèPÀì ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¤qÀªÀAZÁ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV §gÀªÀÅ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr gÀ¸ÉÛUÉ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 457, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/4/08 1130 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÁªÀiÁf vÀAzÉ ªÉÆ£À¥Áà ¥ÀAZÁ¼À 30 ªÀµÀð eÁ:¥ÀAZÁ¼À G:CPÀÌ ¸Á°UÀ, ¸Á:UÁqÀªÁ£À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28,29/4/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ PÁA¥ÉèÃPÀì §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÉÃzÀgÀ°è EzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ wÃeÉÆj Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ .


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29-04-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ°è ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ Hj£À «Ä£Ád, C¥ÀìgÀ ¥Á±Á ªÀÄvÀÄÛ £Á¹ÃgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄ¢AzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1445 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £Á¹ÃgÀ vÀAzÉ eÁºÉÃzÀ ¥Á±Á ¸Á: ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀªÁ¯É ¸ÀzÀå gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢.29/04/2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÉïÉé ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ eÁUÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀiÁ«£À VqÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä ºÀwÛzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà SÉÃgÀ¨Á vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 1/4 ¥Á®¢AzÀ PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÁzÀÄ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ Z˪ÀgÉ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ PÀ®Äè ºÉÆqÉAiÀĨÉÃqÀ ªÉÆPÀzÀªÀÄ §gÀÄvÁÛ£É £Á£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CA¢zÀPÉÌ "AiÀiÁªÀ ReÁ½ ªÀÄUÀ §gÀÄvÁÛ£É, K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ¸ÀgÀPÁj VqÀUÀ¼ÀÄ EªÉ ¤Ã£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀ¤¢Ý ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ, ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.