April 11, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 11-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 09/04/08 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, gÁd¥Áà vÀAzÉ «oÀ¯ï ZÁªÀiÁ¯É ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ EªÀ£ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ «ÃgÀuÁÚ EªÀ£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀ®Ä «zÁå¦oÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¦à CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¦à CmÉÆ ªÀ£ÀÄß §,PÀ¯Áåt PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CuÁÚ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆZÉð ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¸ÀªÀPÀ®åt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀA. 38/08 PÀ®A 279 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉå PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ «oÀ¯ï ZÁªÀiÁ¯É ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ EªÀ£ÀÄ E°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 10.35 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304 (J)L.¦.¹. C¼ÀªÀr¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 41/08 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/04/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀȵÁÚ vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà ¸Á// gÀhiÁrü ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ (J¦) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/04/08 gÀAzÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ°è D£ÀAvÀgÉrØ ¨sÁ£À¸À¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ PÁgÀt ªÀÄÄAeÁ£É vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ G¸Áä£À vÀAzÉ SÁ¹A ¸Á§ gÀªÀgÀ n.«.J¸ï. ¸ÁàPÀð ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-10/©-6201 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁ.ºÉ. 9 gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤uÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ M§â n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁrzÁUÀ n¥ÀàgÀ »AzÉ §gÀÄwzÀÝ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ¤°è¹zÁUÀ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀ®Ä MªÉÄä¯É jªÀ¸Àð »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ ZÁ®PÀ G¸Áä£À EªÀjUÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄðAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À mÉÊgï ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä n.«.J¸ï. ¸ÁàPÀð ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ¥ÀÆwð qÁåªÉÄÃd DV G¸Áä£À EªÀgÀ vÀ¯É ªÀÄÄR ¥ÀÆwð dfÓzÀAvÉ DV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/08 PÀ®A 279,304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2008 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 10-4-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL ªÀÄ£ÁßJSÉý gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀævÉåPÀë ¸ÁQëAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà J®ªÀÄÆ® ¸Á: «oÀ×®¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-4-2008 gÀAzÀÄ 1140 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉý E§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É «oÀ×®¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¤AUÉƼÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥Á®UÉÆüÀî®Ä ©ÃzÀgÀ aAZÉÆý gÉÆÃr£À ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «oÀ×®¥ÀÄgÀ ¢AzÀ 1 Q.«Ä. CAvÀgÀzÀ°è JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 32/2423 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà vÀļÀ¹gÁªÀÄ gÀªÀgÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiïJZï-02/J¥sï 4485 £ÉÃzÀPÉÌ §®UÀqÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆgÀÄwÛvÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉý ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É rQÌAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2008 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 10-04-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¤d°AUÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: UÀÄvÉÛÃzÁgÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À §gÀĪÁUÀ M§â AiÀĪÀĺÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 38 ºÉZÀ 4244 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄvÀÛuÁÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉ eÁj ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÝ£ÀÄ DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀÄArèÃPÀ vÀAzÉ PÁ½zÁ¸À UÀªÁ¬Ä ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¸ÀzÀ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 55/08 PÀ®A 324, 504 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-04-2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉÀ PÉÆqÀA§¯ï UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà CA§Ä®V EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃl°UÉ §AzÀÄ £À£Àß PÁ¬Ä£ï ¨ÁPÀì( zÀÆgÀªÁt PÉÆìģÀ ¨ÁPÀì) zÀ°è MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ £Átå ºÁQzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JAxÁ PÉÆìģÀ ¨ÁPÀì EnÖ¢Ý CAvÁ £À£Àß ºÉÆl°£À°è ©¹ ZÁºÀ EzÀÝ PÉÃvÀ° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀ JqÀUÉÊ gÀmɬÄAzÀ ªÉÆüÀPÉʪÀgÉUÉ ZÁºÀ ºÁQzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖ¬ÄAzÀ ªÉƼÀPÉÊ ªÀgÉUÉ ZÀªÀÄð ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀÄ°zÀÄ ºÉÆÃV UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 43/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/04/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ Q¸À£À vÀAzÉ gÁt¥Áà PÉÊPÁr ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: ¨sÉƸÀUÁ gÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀA¢ ªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß JPÉ PÉÆ°è wA¢¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 51/2008 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢: 10/04/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄÄzsÁ¼É PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ J£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è £ÉV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà 2) «oÀ® vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ E§âgÀÄ ¸Á// ªÀÄÄAUÀ£Á¼À OgÁzÀ ©. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CvÀ£À£ÀÄß PÉÆqÀ¯É ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A. 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/08 PÀ®A 504, 323, 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/04/2008 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 17.00 UÀAmÉUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±À©âÃgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ©PÀ£ï¸Á¨ï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á; ²æêÀÄAqÀ¯ï EªÀgÀÄ ªÁlgïªÀiÁå£ï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è J¯Áè d£ÀjUÉ ¤Ãj£À mÁåPïì PÉÆqÀĪÀAvÉ w½¹ ªÀÄgÀ½ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨ÁfgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀÄgÁoÁ ¸Á; ²æêÀÄAqÀ¯ï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÁågÀÄ ¤Ãj£À mÁåPïì §UÉÎ PÉüÀĪÀªÀ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üsAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 323. 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 10-04-08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ¦ÃgÀ¥Áà ¸ÀÄAoÁuÉ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£Á¨ÁzÀ ªÁr EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©üêÀıÁå EvÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÁªÀÅ ±ÉAPÀgÀ¤UÉ C£Àß ºÁQ ¸ÁPÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁr JAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À E£ÉƧâ¼ÀÄ ¸ÉÆ¸É CAd£Á §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ HjUÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¸À» ªÀiÁr ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ®Qëöä¨Á¬Ä CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄUÀÆ ¥Á® ¨ÉÃPÀAvÁ ¸À» ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ©üêÀıÁå EvÀ£À ¸ÀqÀPÀ£ÁzÀ gÁd¥Áà ªÉÄÃvÉæ CªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃSÁ J®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, gÁd¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ J®ègÀÆ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/08 PÀ®A 174. ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ; 09-04-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÉPÀ CfêÉƢݣÀ ¸Á; £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ PÀÄ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£Á®Ä CwAiÀiÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ; 9-04-08 gÀAzÀÄ PÀÆqÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁr CwAiÀiÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ GlªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ ªÀÄ®V PÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ;10-04-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É J©âùzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ K¼ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄ ªÀÄÄbÉÃð ¹ÜwAiÀÄ°èzÁUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹zÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ; 10-04-08 gÀAzÀÄ 1520 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CwAiÀiÁV ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄr¢zÀÝjAzÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸À°ÃªÀiÁ¨ÉUÀA UÀAqÀ ±ÉPÀ CfêÉƢݣÀ ¸Á; £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 379 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 11/04/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà ¯ÉÆÃRAqÉ ¸Á/ ºÀ¼É ¨sÁ°Ì oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zsÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ D£ÀAzÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è£À vÉÆÃlzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è 4 JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-11/04/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ½UÉ PÀnÖzÀ ºÀUÀÎ PÀvÀÛj¹ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 35 ¸Á«gÀ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. 67/2008. PÀ®A 109 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-04-2008 gÀAzÀÄ ¹¦¹ 1503 £ÁUÀ¥Áà EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄ ºÁUÀÄ ªÀgÀ¢zÉÆA¢UÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉªÀÄzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 10-04-2008 gÀAzÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀÄjvÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝ ©l £ÀA. 3 £ÉÃzÀgÀ°è oÁuɬÄAzÀ 0800 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁ 1000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÉÆzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ wgÀÄUÁqÀÄwzÀÄÝ ¥ÉzÉgÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ºÉøÀgÀÄ J¸ÀÄzÁ¸À CAvÁ ºÉý ¥ÀÄ£Á ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ gÀĨÉãÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà eÁw PÀæ²Ñ£À ¸Á,, amÁÖ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè ¸ÀzÀjªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄgÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2008 PÀ®A 109 ¹Cg惡 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 56/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-04-2008 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÉªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà MqÀØgÀ ¸Á:GqÀ¨Á¼À, vÀĽ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀÄå MqÀØgÀ ¸Á:ªÀÄgÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ agÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 57/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-04-2008 gÀAzÀÄ 2050 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà MqÀØgÀ ¸Á:GqÀ¨Á¼À EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ agÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


4) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 50 / 2008 PÀ®A 110 (f) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢: 10/04/08 gÀAzÀÄ ¨ÁzÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À ¸Àé±Á£À ¨sÀÆ«Ä «ªÁzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¨ÁzÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ CºÀªÁ®Ä «ZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÀzÀj ¸ÁªÀðd¤PÀ CºÀªÁ® «ZÁgÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢PÁjUÀ½UÉ C¸À¨sÀåjÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄAzÉ CªÀ£ÀÄ J£ÁzÀgÀÄ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr CªÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 323, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 10-04-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ±ÉÃj ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁrzÀ ºÉƸÀ ¹¹ gÉÆÃrUÉ ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ J1)gÀ« vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ±ÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQìPÁå§ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸Àé®à ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃV JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýzÁUÀ gÀ« EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, DzÀgÀÆ PÉÆqÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EvÀgÉ ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ J°è ºÉÆÃUÀÄwÛ JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ J2)£ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ±ÉÃj ªÀÄvÀÄÛ J3)ZÉ£ÀߥÁà vÀAzÉ gÀ« ±ÉÃj MwÛ »rzÁUÀ J4)dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÀ« ±ÉÃj J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ J1) gÀ« vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ±ÉÃj EvÀ£ÀÄ ¨É¤£À ªÉÄÃ¯É PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 323. 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 10-04-08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ©üêÀıÁå vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¸ÀÄAoÁuÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£Á¨ÁzÀ ªÁr EªÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ, vÁ¬Ä ºÁUÀÆ CtÚ J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ UÉÆvÁÛVzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ ±ÉAPÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÀÆ ¥Á® ¨ÉÃPÀÄ DvÀ¤UÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄjUÀ¼ÀÄ E¯Áè CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ DUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀqÀPÀgÁzÀ gÁd¥Áà CªÀ£À ºÉAqÀw C¤ÃvÁ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃSÁ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ EªÀjUÀÆ DgÉÆæ £ÀA. 2 ¦ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀÄAoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA.3 ¥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät ¸ÀÄAoÁuÉ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£Á¨ÁzÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ PÉÊ UÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ..