April 9, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 09-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/08 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 185 L.JA.«.DPÀÖ.

¢£ÁAPÀ 8-4-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà QtÂÚ ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħ ¸Á-UÁzÁUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 8-4-08 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-39/E-8159 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1350 UÀAmÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ L.©.JzÀÄgÀÄUÀqÉ rªÉÊqÀgÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £À ZÁ®PÀ£ÁzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-32/J®-7071 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ Qj ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è EzÀÝAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/08 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 185 L.JA.«.DPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 64/08 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ

¢£ÁAPÀ: 08-04-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï £Ë¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA.PÉJ-38 7806 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CwêÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉJ-32 AiÀÄÄ 0366 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ²æà C§ÄÝ¯ï £À© vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ªÉÆÃd£ï, 37 ªÀµÀð, ¸Á/£ÁUÀgÁ¼À ¸ÀzÀå ¨sÀzÉÆæâÝãï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï gÀªÀjUÉ »A¢¤AzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ, JzÉUÉ ¥ÉmÁÖV, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 8-4-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀzÀ UÀqÀªÀAw PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ¸ÀÆÌlgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf£À¢AzÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, MªÉÄäÃ¯É ¸ÀzÀj ¸ÀÆÌlgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ ¥À°Ö ªÀiÁr ©zÁÝUÀ vÀPÀët CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À JqÀ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀQ«UÉ ¨sÁj ¥ÀmÁÖV gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ¸ÀÆÌlgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃlPÀgÀ ªÀAiÀÄ-30 eÁ-PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á-²ªÁf ZËPÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ.

¢£ÁAPÀ 8-4-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀjõÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/2426 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ©qÀ®Ä §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁPÀì ¦PÀ-C¥ï PÉ.J-39/4663 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 10/08 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 9/04/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄqÀĸÁ§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ±ÉÃPÀ ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À EªÀgÀÄ ºÁdgÁV ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 8/4/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ aAvÁQ UÁæªÀÄ¢AzÀ OgÁzÀ PÀqÉUÉ mÁmÁ EArPÁ PÁj£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æÃ. ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ RqÀPÉ ¸Á: ªÀÄÄzÉÆüÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆêÀÄäUÀ ±ÁºÉÃzÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ C§ÄÝ® ¸À°A FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/08 PÀ®A: 279. 337 L¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2008 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 8-4-08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ¸À°ªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃA ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 4-4-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁdgÁw PÀÄjvÀÄ £ÁåAiÀiÁ®PÉÌ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw vÀªÀÄä fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 6-4-08 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ xÀªÀiï¸À¥ï PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±À«ÄÃgÀ vÀAzÉ R°Ã® @ ±ÁzÀÆ® ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ £ÉïïPÀlgï¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉÆAiÀÄÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2008 PÀ®A 341 324 504 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 8/4/08 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á; PÉƼÀÆîgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯ÁzsÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÉÆæÃdgï fÃ¥À £ÀA. PÉJ-32 JªÀiï/4368 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß »A¢¤AzÀ §AzÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹ £À£ÀUÉ ¸ÉÊqÀ KPÉ PÉÆnÖ¯Áè ¤Ã£ÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀavÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/08 PÀ®A. 341 324 504 506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-


OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2008 PÀ®A 504, 498(J) MvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r¦ PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 08/04/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÁªÉÃj UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ±ÉÃlPÁgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G// ªÀÄ£É PÉ®¸Á eÁåw °AUÁAiÀÄvï ¸Á// ±ÉÃlPÁgÀ UÀ°è OgÁzÀ (©) oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ ¢: 06/04/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ±ÉlPÁgÀ, 2) £ÁUÀ¥Áà UÀAqÀ PÁ±ÉÃ¥Áà ±ÉÃlPÁgÀ, 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ±ÀlPÁgÀ 4) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ±ÉlPÁgÀ 5) ¸ÀÄgÉÃSÁ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ±ÉÃlPÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á// ±ÉÃlPÁgÀ UÀ°è OgÁzÀ ©. (¨sÁªÀ ªÉÄÊzÀÄ£À, £ÁzÀtÂÃ, CvÉÛ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ) EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¨sÀAUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ J¯ÁèzÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A. 504, 498(J) eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É.


CºÀ¸Àd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 07/08 PÀ®A; 174 ¹.DgÀ.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 09-04-2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀuÁÚ vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Áà ¸ÀdÓ£À ±ÉnÖ ¸Á: UÁA¢ü ZËPÀ alUÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ UÀÄdªÀiÁä UÀAqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 86 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 8-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ©Ãr ¸ÉÃzÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ©Ãr ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖUÉ vÀUÀ° ¨ÉAQ ºÀwÛ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ-PÀÄwÛUɬÄAzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ-ªÉÆüÀPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃV ZÀªÀÄð ºÉÆÃVzÉ £ÀAvÀgÀ ZÀQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ alUÀÄ¥Àà ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09-04-2008 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 07/08 PÀ®A; 174 ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 2/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 08/04/2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹ÃvÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÁ®Ä ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁåw ®A¨ÁqÀ ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 08/04/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®°vÁ UÀAqÀ ²ªÁf ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á: gÁªÀÄf vÁAqÁ ºÀ¹ÃPÉgÁ EªÀ½UÉ ¥sÉææ [¦üÃmïì] ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¥sÉÃ¥Éæ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 2/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2008 PÀ®A 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-04-2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ²ªÀPÀtð UÀAqÀ ¸ÀÄVæêÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁw; zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: RAqÁ¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤AvÁUÀ CzÉà NuÉAiÀÄ DgÉÆævÀ ±ÀvÀÄæ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁw: zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: RAqÁ¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt J gÀAr ¤£ÀßUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉÝ ¤£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. DUÀ eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉà CAvÀ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀ UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆQ PÉÆmÁ×UÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MªÀÄä¯É PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¨É£Àß°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


dÆeÁmÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

RlPÀ aAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2008 PÀ®A-87 PÉ.¦.JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 8/4/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆÃgÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÁfgÁªÀ £ËªÁqÉ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëêÀÄzÀ°è 1700 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 1] zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÉÆëAzÀ PÀÄ¥Éà ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ ¸Á- UÉÆÃgÀaAZÉÆý 2] «¯Á¸ÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á- UÉÆÃgÀaAZÉÆý, 3] gÁªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¨ÁªÀÅUÉ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á- UÉÆÃgÀaAZÉÆý, 4] ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÁ§PÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á- UÉÆÃgÀaAZÉÆý £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ MlÄÖ 7460/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-18/08 PÀ®A 78 PÉ.¦. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 40/08 PÀ®A: 78 (III) K.P.Act eÉÆvÉ 420 L¦¹

¢£ÁAPÀ 08/04/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÀ«ÄÃn ºÁ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ« vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ¸ÁUÀgÀ ¸Á// ¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl JA§ £À¹Ã©£À Dl £ÀqɸÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 10 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁl¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1580/- gÀÆ. ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/08 PÀ®A: 78 (III) K.P.Act eÉÆvÉ 420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA: 66/2008 PÀ®A: 109 ¹.Cg.À¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 08-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¹¦¹ 984 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÁUÀÄ ¹¦¹ 1596 gÀªÀgÀ£ÀÄ dÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ CAzÁdÄ 1615 UÀAmÉUÉ ºÀƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ »AzÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ C°è (¦.J¸ï.L)gÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ £ÉÆÃr NrºÉÆUÀ®Ä ºÀwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¨ÉãÀÄ ºÀwÛ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PɼÀ¯ÁV CªÀgÀÄ vÉÆzÀ¼ÀÄvÁ ¨ÉÃgÉ J£ÀÄ ºÉý £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÉøÀgÀÄ 1) £À«Ã£À vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀgÀ¯Á ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉî¸À ¸Á, ªÀiÁªÀÄqÀV (J¦) 2) CdAiÀÄ vÀªÀÄzÉ ¸ÀavÀgÁªÀÄ zÀªÀÄqÀªÀvÉ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£À GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á, ªÀiÁªÀÄqÀV (J¦) CAvÁ w½¹jAiÀĪÀjUÉ C°è£À EgÀÄ«PÉ §UÉÎ ¥Àæ²ß¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2008 PÀ®A: 109 ¹Cg惡 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 24/08 PÀ®A: 147, 448, 435, 429 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 08/04/2008 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉëzÁ¸À vÀAzÉ »ÃgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: gÁªÀÄf vÁAqÁ ºÀ¹ìPÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 08/04/2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÁUÀÆ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀÝ° AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÄÝ £ÉÆÃr AiÀiÁgÉÆà 5-6 zÀĵÀÌ«Äð d£ÀgÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß PÀ½PÉ ¨sÀtªÉÄ ¨ÉAQ ºÀaѸÀÄlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §¼À¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ n.«í., mɦæPÁqÀðgï, ¥sÁå£ï, ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæ , eÉÆüÀ, PÀqÀ¯É, C®ªÀiÁj »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 40-45 ¸Á«gÀ QªÀÄwÛ£ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A. 147, 448, 435, 427 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2008 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ 08/04/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JZÀ¹ 718 gÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °TvÀ Cfð vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ¢ ²æêÀÄw ¸Àj£À¨Á£ÀÄ UÀAqÀ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ G eɸÁÌA zÀ°è CmÉAqÀgÀ ©ÃzÀgÀ G¥À «¨sÁUÀ ¸Á/ ©ÃzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ 33 PÉ.« ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ «zÀÄåvï vÀAw §zÀ¯ÁªÀuÉ UÀÄwÛUÉ ¢Ã¥ÀPÀ PÉç®ì£À ¸À§ PÁAmÁæöåPÀÖgÀ DzÀ ®Qëöä J¯ÉQÖçPÀ®£ÀªÀgÀÄ UÀÄwÛUÉ ¥ÀqÉzÀzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÀªÀÄzï C§ÄÝ® ªÉĺɧƧ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzÀ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ 23 ªÀµÀð PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ºÀ®§UÁðPÉÌ §gÀĪÀ ¯ÉÊ£À §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±ÁPÀ vÀUÀ°zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ §UÉÎ vÀ£ÀUÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ , CAvÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj PÁAiÉÄÝ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÄ 328 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 08/04/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸À.L. {PÁ.¸ÀÄ.} JªÀÄ.Dgï.AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 1293,1435,815,1433,923,946 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¥Àj²®£É PÀÄjvÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃnÖUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ 1630 UÀAmÉUÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀÀgÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ GvÀÛgÀ ¨sÁUÀPÉÌ EgÀĪÀ J.J£À.JªÀÄ. PÁél¸Àð ºÀwÛgÀ M§â ªÉåQÛ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä MAzÀÄ ©½ PÁ夣À°è EnÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¨Áwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ J.JªÀÄ.J£À. PÁél¸Àð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀ ªÀåQÛ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÁå£ÀÄ ©lÄÖ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »A¨Á°¹ ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄÝ »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zsÀ£Áf vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀÄ ZÀªÁít ¸Á/ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À vÁAqÁ CAvÁ É w½¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ vÁ£ÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀA¢gÀĪÀzÁV M¦àPÉÆArzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 250/- gÀÆ zÀµÀÄÖ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/08 PÀ®A 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÄ 328 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A 32, 34 PÉ. E. JPÀÖ. eÉÆvÉ 328 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 08/04/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ºÁ®»¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ°è §½gÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå EqÀUÁgÀ, ªÀAiÀÄ:65 ªÀµÀð, eÁw : EqÀUÁgÀ, ¸Á/ ºÀ®§UÁð. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉà PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 12 °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀlÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA.Q. gÀÆ.600=00 ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.20=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÝ oÁuÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:40/08 PÀ®A: 32,34 PÉ.E JPÀÖ eÉÆvÉ 328 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.