April 28, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 28-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 27-04-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ DAzsÀæ §¸ÀÄìUÀ¼À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ¸Á/CµÀÆ×gÀ ¯Áj ¸ÀA:PÉJ-38 1014 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ, ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. PÀÄ¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ UÀt¥Àw 35 ªÀµÀð, ¸Á/£ÁªÀzÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.79/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/04/08 gÀAzÀÄ JªÀÄ.J. ªÀÄÄQvÀ vÀAzÉ JªÀÄ.J. ºÀ¦üÃd UÀÄvÉÛzÁgÀ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ¢AzÀ fÃ¥À £ÀA AiÀÄÄ.¦.-70 qÀ§Äèöå-3530 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä PÀAPÀgÉl «ÄPÀìgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄqÀ®Ä ¯É§gÀ d£ÀjUÉ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÁUÀ 1430 UÀAmÉUÉ vÀ¼ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ «Ä¤ §¸Àì £ÀA PÉ.J.-10 / 2532 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß «Ä¤ §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fæUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÆV£À ªÉįÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ,JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀ £ÀfªÉƢݣÀ EvÀ¤UÉ ªÉÄð£À vÀÄnÖ¬ÄAzÀ, §® Q«AiÀÄ ªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/08 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

3.©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ:-

¢£ÁAPÀB-27-04-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÁ»Ãzï ®R£ï E§âgÀÆ ªÀÄįÁÛ£À ¥Á±Á zÀUÁðzÀ PÀªÀiÁ£ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AwgÀĪÁUÀ zÀUÁð PÀqɬÄAzÀ M§â n¥Ààgï £ÀA.J¦ 16 qÀ§Æèöå 8275 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀݪÀ£ÉÃ, zÀUÁð PÀªÀiÁ£À PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸À¯Áä£ï SÁ£ï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï SÁ£ï 12 ªÀµÀð, ¸Á/gÉÆ»¯ÉUÀ°è ©ÃzÀgï, EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ "¸ÁÖgï mÉîgï" CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ïzÀªÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝPÉÌ n¥ÀàgïzÀ §®¨sÁUÀzÀ UÁ°AiÀÄÄ vÀ¯É ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F rQ̬ÄAzÀ ¸À¯Áä£À SÁ£ï£À vÀ¯É ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹zÀÝPÉÌ vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ§A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 49/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ ;-28-04-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ gÉPÀì ¨ÁgÀ ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀÄ 4-5 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £À¹©Ã£À E¹àl,dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ.J-38 f-78 £ÉzÀgÀ°è fÃ¥À ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ ¹.ºÉ¸ï.¹ 594 ¦¹.1613 gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ gÉPÀì ¨ÁgÀ ºÉÆl® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ 4-5 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £À¹Ã©£À E¹àl, dÆeÁl, DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 175/08 PÀ®A. 419 420 504 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-4-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà §PÀÌ¥Áà ¹AzsÉ CzsÀåPÀëgÀÄ §¼ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀgÁ¼É ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉ¢zÀÝ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EzÉà ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁzÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ CjPÉÃj EªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀ ¯ÉÃlgÀ ¥ÁåqÀ ªÉÄÃ¯É vÁ£É CzsÀåPÀë£ÀAvÉ ²Ã®Ä §¼À¹ ¸À» ªÀiÁr ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¨ÉʯÁ¸À£À PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀåvÀå E®èzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¥ÀæzsÁå¥ÀPÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛzÀ£ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðzÀ²ðUÉ ¢£ÁAPÀ 24-4-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ ¤£ÁågÉÆ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä CzsÀåPÀë£ÉAzÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/08 PÀ®A. 419 420 504 506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 13/04/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¹ªÀÄAvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ CA¨Áf R¯Áè¼É DgÉÆævÀgÁzÀ CAzÀgÉ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzsÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ºÁUÀÄ ¸ÉÆøÉAiÀiÁzÀ dUÀzÉë EªÀgÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß JwÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£ÁzÀ CA¨ÁfÃAiÀĪÀjUÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆî ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQ¤AzÀ vÀAzÉ ¸Á®zÀ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/08 PÀ®A 151, 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-04-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¦¹ 1350, 1285 ªÀĦ¹ 1682 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 1100 UÀAmÉUÉ £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 89/08. PÀ®A. 107 ¹DgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 27/04/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹¦¹ 812 gÁPÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1532 ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA:PÉ,J:38 f:130 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:26/04/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ EAlgÀ£Áå±À£À¯ï ¨ÉÆÃrðAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ©.eÉ.¦ ºÁUÀÄ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV N§âjUÉƧâgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ zÉéñÀ ¨É½¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁawAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀÄvÀÛzÉ.C®èzÉà M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§ªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwäà ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1600 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ «gÀÄzsÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:89/08 PÀ®A 107 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.