April 5, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 05-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-04-2008


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2008 PÀ®A 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 04/04/2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV 1] 7 ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ¯ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï.ªÀżÀî ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 2] 19 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï.ªÀżÀî ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. 826.42/- gÀÆ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2008 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2008 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 04/04/08 gÀAzÀÄ zÉÆgÉvÉ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£Àß½î ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£Àß½î/§gÀÆgÀ/¹AzÉÆïïvÁAqÁ/gÁdVÃgÁ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃgÀĪÀ ZËPÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É 1330 UÀAmÉUÉ ¹AzÉƯï vÁAqÁ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä ¥ÀªÁgÀ, ®A¨ÁqÁ ¸Á: ¹AzÉÆî vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-38-E-7956 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 5 °Ãlj£À ¥Áè¹ÖPï PÁ夣À°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä MAzÀÄ PÁåj¨ÁåUÀzÀ°è ºÁQ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁlPÁÌV ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ EvÀ¤AzÀ 5 °ÃlgÀ PÁ夣À°èzÀÝ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä¬ÄAzÀ 1 °ÃlgÀ£ÀµÀÄÖ ¸ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ ªÁlgÀ ¨Ál®zÀ°è ºÁQ ¹Ã¯ï ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ºÁUÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CAzÁdÄ Q,250/- gÀÆ. EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀéwÛ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆæUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/04/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æà UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀgÁªÀ ¥ÀAZÁ¼À 26 ªÀµÀð eÁw ¥ÀAZÁ¼À G.¥sÀ¤ðZÀgÀ PÉ®¸À ¸Á/ zsÁgÀdªÁr gÀªÀgÀÄ QlQ ¨ÁV®Ä ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¨ÁfgÁªÀ vÀUÁgÉ 28 ªÀµÀð, 2) ¥ÀAqsÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ¨ÁfgÁªÀ vÀUÁgÉ 28 ªÀµÀð, 3) £ÉÃvÁf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀUÁgÉ 20 ªÀµÀð J®ègÀ eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á/ zsÁgÀdªÁr ¸ÀzÀå ¥ÁvÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ vÁ£ÀÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀÄ«j CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2008 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¥Ánî J¸À.©.¥Ánî qÉAl® PÁ¯ÉÃd £Ë¨ÁzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æÃ. F±ÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð EªÀgÀÄ gÁwæ ºÉÆvÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ gÀmÉÖ ºÁUÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 324, 504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ:05/04/2008 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉ §gÉzÀÄPÉÆAzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:04/04/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, ¸Á/ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ amÁÖ UɼÉAiÀÄjzÀÄÝ, C±ÉÆÃPÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉüÀV UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Àà JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛ¯Áè £ÉüÀVUÉ ºÉÆÃV §gÉÆÃt CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÉÆA¢UÉ §¸À¥Àà£À UÁæªÀĪÁzÀ £ÉüÀVUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ «ZÁj¸À®Ä §¸À¥Àà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¢ÝgÀĪÀ¢¯Áè. CzÉà ªÉüÉUÉ §¸À¥Àà£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EzÉÝÃ£É §jæ CAvÀ PÀgÉ¢zÀÝPÉÌ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ §¸À¥Áà EvÀgÉ 3 d£À EzÀÄÝ, CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ºÀt PÉüÀ°PÉÌ F ªÉÃ¼É §gÀÄwÛAiÀiÁå CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ C±ÉÆÃPÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä gÀPÀëuÉUÁV UÁ½AiÀÄ°è UÀÄAqÀÄ ºÁj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉUÉ 0430 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:39/08 PÀ®A:324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2008 PÀ®A 279,337,338, L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«
¢£ÁAPÀ 4-4-2008 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§uÁÚ EªÀ£ÀÄ PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î¬ÄAzÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÀPÉÌ ºÉÆÃV CªÀgÀ CPÀÌ ±ÀAPÀgɪÀÄä gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äPÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ©ÃzÀgÀ aAZÉÆýî gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄvÀwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ɮzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀPÉÊ PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® gÉÆArUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2008 PÀ®A 279,337,338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 04/04/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É zÀħ®UÀÄArAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁAiÀļÀÄ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ºÉ¼ÀÆgÀ ¸Á/ ¨sÀAUÀÆgÀ ºÁUÀÆ vÀļÀ¹gÁªÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ ¥ÉÊQ £ÉAl¸ÀÛ£À EzÀÝ PÁgÀt n.«.J¸ï. «PÀÖgï ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J:38-ºÉZï-9361 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ CªÀgÀ EvÀgÉ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ MAzÀÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÉAl¸ÀÛ£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆ.¸ÉÊ. vÀļÀ¹gÁªÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1830 UÀAmÉUÉ ¤®A£À½î vÁAqÁ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ gÉÆÃr£À JqÀPÉÌ £ÉnÖzÀ ¸Á®Ä PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ü E§âgÀÆ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ FvÀ¤UÉ JqÀ PÀ¥Á½£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃjzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üvÀAiÀÄ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:37/08 PÀ®A:279, 337, 304[J] L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2008 PÀ®A 279 337 338 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 4/4/08 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁ¨sÉ gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀļÀÄ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà zÉÆrØ ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 4/4/08 gÀAzÀÄ eÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ PÉJ-40/46 ªÀiÁåQìPÁ姣À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35-40 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ fUÁð [©] PÁæ¸À ºÀwÛgÀ OgÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ£ÀÄß ªÀiÁåQìPÁ姣ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfìÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀmï ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÀiÁåQìPÁå§ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀiÁåQìPÁå§zÀ°è£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß Nr ºÉÆVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 5/4/08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/08 PÀ®A. 279 337 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉÆAqÀ d£ÀjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 05/04/2008 gÀAzÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ C¥ÀWÁzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ UÉÆAqÀ 1] EmÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄuÁÚ 2] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CªÀÄÆævÀ 3] D£ÀAzÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ J®ègÀÄ ¸Á; ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄævÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ªÉÊzÀågÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A. 304[J] L¦¹ C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2008 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-04-2008 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «gÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà §A§½VPÀgÀ GzÉÆåÃUÀ ©,J¸À,J£À,J® PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¥sÉÆãÀ ªÉÄÃPÁ¤PÀ PÀvÀðªÀå ¸Á,, CPÀ̪ÀiÁºÁzÉë PÁ¯ÉÆä ºÁgÉÆÃgÀ UÉÃj gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àá¯ÉÃAqÀgÀ £ÀA. PÉ,J 38 ºÀZÀ-4346 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ CAzÁdÄ 30,000 gÉÆÃ¥Á¬ÄzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-04-2008 gÀAzÀÄ ©,J¸À,J£À,J® PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ 2035 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2008 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/08 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :-

15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥Ánð £ÀA 1 ¨Á§Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀwxÀð¥Áà JgÀAqÀV ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ánð £ÀA 2 gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ®PÀÌ¥Áà ZÁAzÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 608 gÀ°è EzÀÝ ¨sÁ«AiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁjzÀÄÝ, M§âjUÉƧâgÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÀ¸ÀÛç »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ §qÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è D±ÁAvÁvÉ ªÁvÁgÀt GAlÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ CrAiÀÄ°è 2 ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. 143,147,341,323,504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 05/04/2008 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 04/04/2008 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: £ÉüÀV EªÀ¼À UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è C±ÉÆÃPÀ gÀªÀgÀ ªÉÊ£À ±Á¦£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÉÆý ºÀ§âPÉÌ DgÁªÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¤£Éß gÁwæ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÉ ºÁUÀÄ C±ÉÆÃPÀ E£ÀÆß 4 d£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CqÁé£Àì ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ý PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀ°PÉÌ DUÉÆ¢¯Áè K£ÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ £ÁªÀÅ PÉÆlÖ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ©r, ¤ªÀÄä ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ Hj£À PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ£ÀÄß §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EzÀÝ §AzÀÆQ¤AzÀ UÁ½AiÀÄ°è UÀÄAqÀÄ ºÁj¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:38/08 PÀ®A:143,147,341,323,504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/08 PÀ®A 41,109 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 05/04/08 gÀAzÀÄ 0515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ§¸À¥Áà ¦.J¸À.L. {PÁ.¸ÀÄ.} ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUÀ ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TÃvÀ ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/04/08 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ JZÀ.¹. 507 «±Àé£ÁxÀ gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05/04/08 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ºÉZï¹ gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÁ¯É ¥ÉÃmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ®A¨ÁqÁ G/ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á/ mÉÃPÀr vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ fæUÉ £ÉÆÃr ªÀÄÄR ªÀÄgɬĹ PÉÆAqÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV NqÀÄwÛzÁUÀ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ JZÀ.¹. 507 gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃrzÀÄÝ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¥ÀÄà «¼Á¸À ºÉýzÀÄÝ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉà «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ mÉÃPÀr vÁAqÁ CAvÁ wý¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ §ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/08 PÀ®A 41,109 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ..