April 29, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 29-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-04-2008.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A ¸ÉPÀë£ï 3 D¥sï PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éè¸ï r¸À¦üUÀgÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ 1981 ªÀÄvÀÄÛ 171(E) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 123(1) & (2) j¥Éæ¸ÉAmɵÀ£ï D¥sï ¦¥À¯ï PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28-04-08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà gÀlPÀ® ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÁAiÀÄðzÀ²ð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-04-08 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ aPÀ̪ÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è ²æêÀÄzÀ gÀA¨sÁ¥ÀÄj dUÀÄÝgÀÄUÀ¼À ±ÀĨsÁUÀªÀÄ£À ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ²ªÀAiÉÆÃUÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÉëÃvÀæ¢AzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üð¸ÀÄwÛzÀÝ eÉ.r.J¸À C¨sÀåyð ªÉÄÃgÁeÉƢݣÀ J£ï.¥ÀmÉî ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ 2) «¯Á¸À ¨ÉüÀPÉÃj (ªÀiÁf UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå) ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) 3) PÀjà ¥ÀmÉî (©ÃzÀgÀ f¯Áè C®à ¸ÀASÁåvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ) ¸Á: »¯Á¥ÀÆgÀ 4) «ÃgÀuÁÚ ¨sÀgÀ±ÉnÖ (ªÀiÁf UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå) ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) 5) ¸ÀAdÄ ¥Àæ¨sÁ (UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀG¥ÁzsÀåPÀë) ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ §mÉÖAiÀÄ ¨Áå£ÀgÀ£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃ. gÉÃtÄPÁZÁAiÀÄð ¥Àæ¸À£Àß ²æÃ. ªÉÄÃgÁdªÉÇâݣÀ J£À. ¥ÀmÉî PÀ£ÁðlPÀ CzsÀåPÀë eÉ.r.J¸À EªÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ "C£Àß zÁ¸ÉÆúÀ" ¢£ÁAPÀ 24-04-08 PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ «¯Á¸À ¨ÉüÀPÉÃj, PÀjÃA ¥ÀmÉî (©ÃzÀgÀ f¯Áè C®à¸ÀASÁåvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ) CAvÁ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ dgÀUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ¨sÁå£ÀgÀ PÀnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃ. gÉÃtÄPÁZÁAiÀÄð ¥Àæ¸À£Àß ²æÃ. ªÉÄÃgÁdªÉÇâݣÀ J£À. ¥ÀmÉî PÀ£ÁðlPÀ CzsÀåPÀë eÉ.r.J¸À EªÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ "C£Àß zÁ¸ÉÆúÀ" ¢£ÁAPÀ 24-04-08 PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ «ÃgÀuÁÚ ¨sÀgÀ±ÉnÖ ªÀiÁf UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ, ¸ÀAdÄ ¥Àæ¨sÁ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CAvÁ §gÉzÀ ¨Áå£ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ eÉ.r.J¸À ¥ÀgÀªÁV C£Àß «vÀgÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ vÁªÀÅ PÉÆqÀ¯Éà ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 61/2008 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/4/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÀiÁ»w ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀÄgÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ, ºÁUÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä C°èAzÀ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà gÁdÄ vÀAzÉ ºÀj¨Á 2) ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ¹.¦.¹ 1273, 1574 gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA .PÉ.J- 38/ f- 63 £ÉÃzÀgÀ°è J®ègÀÆ PÀĽvÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀlÄ SÁ£Á¥ÀÄgÀ ²ÃªÁgÀzÀ ¥À²ÒªÀÄ - zÀQëÃt ¢QÌ£À°è ¸ÀÄgÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ FZÉUÉ fÃ¥À ¤°è¹ vÉÆÃlzÀ ¨Á« ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀUÀqÀzÀ ±ÉÃqÀØ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀQ£À°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, M§â£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà vÉ®AUÀ ªÀAiÀÄ:65 ªÀµÀð eÁw:FqÀUÁgÀ G:PÀÆ° ¸Á:UÉÆîZËr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ºÉýzÀ, Nr ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ¸ÀÄgÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀªÀiÁðf ¨sÉÆÃgÀ¼É ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð,eÁw:FqÀUÁgÀ,G:¨Ágï PÉ®¸À ¸Á:UÉÆîZËr vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ºÉýzÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁ°PÀjzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀA¢gÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉýzÀ ZÉPÀÌ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è 1) ¨ÉƤ «¹Ì 180 JA.J¯ï. 31 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 2) AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 180 JA.J¯ï. 14 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À MlÄÖ 45 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1350/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ MAzÀÄ ¨ÉƤ «¹Ì ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 29/04/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁÌuÁ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28-04-08 gÀAzÀÄ dªÀĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¹AzÉÆî UÁæªÀÄPÉÌ ®Uàß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CzÉ Gj£À vÀÄPÀÌuÁ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀjUÉ 11 ªÀµÀðzÀ »AzÉ 22,000=00 gÀÆ SÁ¸ÀV PÉî¸ÀPÁV PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CzÀ£ÀÄß PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ vÀÄPÀÌt vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¹AzÉÆî UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹AzÉÆî §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ dUÀ¼À ªÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 69/08 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹,£ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-04-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨ÁªÀV vÀ£Àß zÉÆqÀ¥Àà£À CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ «¨sÀÈA¨sÀuɬÄAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊ¢zÀÄ »UÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §rUÉ ºÁUÀÆ vÀ®ªÁgÀ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV ºÀjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A 323, 504, 505 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-04-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ d¨ÁâgÀ vÀAzÉ gÀ²ÃzÀ zÀªÁð£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ »UÉÃPÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢ÝÃj JAzÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 448, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw SÉÊgÀĤ߸Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄQ (ªÀÄ) DVzÀÄÝ 2002 gÀ°è ¤ÃªÀÈwÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ £ËPÀj ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ EPÉAiÀÄ ¸ÀRå¼ÁzÀ ¸ÀÄAzÁæ n. UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ G: QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MAn AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÀÄAzÁæ n. FPÉUÉ £ÀA©PɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÁUÀ CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä EªÀjUÉ ºÀaÑzÀ¼ÀÄ. ¸ÀÄAzÁæ n FPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ ºÁUÀÄ CAfPÉ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀÄAzÁæ n. FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27-4-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) AiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀÄAzÁæ n. ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ £ÀÄVÎ CªÁZÀë ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ºÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ Cfð ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2008 PÀ®A 504,324,323,354. L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 29-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw zÉë¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ªÀÄ£É PÉ®¸À ®A¨Át ¸Á: zÉêÀVj [©] vÁAqÁ. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, zÉêÀVj [©] vÁAqÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 28-4-2008 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÉƪÀðzÀ£À EªÀ¤UÉ ºÉÆzÀ ªÀµÀð PÀ§Äâ PÀqÉAiÀÄĪÀ PÉéöÊw PÉÆnÖzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä ¨ÉPÁVgÀÄvÀÛzÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ UÉÆêÀðzÀ£À EvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄzÁåªÀzÀÄ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉéöÊw vÉUÉzÀÄPÉÆAr¯Áè £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÉéöÊw £À£ÀzÀÄ EzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆzÀ ªÀµÀð PÀ§Äâ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀºÀ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ £À£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆzÀ ªÀµÀ𠤪ÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀj¹AUÀ EªÀjUÉ PÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DUÀ UÉÆêÀzÀð£À £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ºÁUÀÄ £À£ÀUÉ ¤ªÀÅ PÉÆqÀĪÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛ¢Ýj ¤ÃªÀÅ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C¯Éè PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀÆj¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üvÀ¼ÀvÀ §®PÉÊ gÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Éè EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ gÁdÄ ©Ãr¸À®Ä §AzÀgÉ EªÀjUÀÄ ¸ÀºÀ §®PÉÊ¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆr¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.