April 14, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 14-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-04-2008

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2008 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13/4/08 gÀAzÀÄ 0715 RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ D®ÄgÀ[PÉ] §£À¹ vÁAqÀzÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀͨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀìªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA.Q 1000/- d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ºÀgÀdÄ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧ⠸Á; D®ÆgÀ [PÉ] §£À¹ vÁAqÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/08 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2008 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 14/04/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L. PÁ.¸ÀÄ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ °ÃqÀPÀgÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ zÀ°è DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É JAzÀÄ UÉÆvÁÛzÀ ªÉÄÃ¯É ¦.J¸À.L. PÁ.¸ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ C°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ZÀAzÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt ¸Á// °ÃqÀPÀgÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ (©) EªÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀj DgÉÆæ¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 °ÃlgÀ ¸ÁgÁ¬Ä CA.Qà 125/-gÀÆ. EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. 328 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 34 PÉ.F JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 13/04/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: C®UÀÆqÀ vÀ£ïß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ¸Á: C®UÀÆqÀ EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ (DgÉÆæ) ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀUÉ ¸Á® ºÉZÁÑVzÉ £Á£ÀÄ ¤£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ºÉÆ® ªÀiÁj ¸Á® wÃj¹PÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ºÉ½zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ® ªÀiÁgÀ°PÉÌ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉ½zÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤£ÁågÉà ªÀiÁgÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉüÉÆPÉÌ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆÃ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/08 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ,

dÆeÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ;-

1) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 13/04/2008 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ CUÀæºÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 3 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß 1) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Àà 2) PÀ°ÃªÀÄ vÀAzÉ AiÀÄĤøÀ«ÄAiÀiÁå 3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà F ªÀÄƪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ ºÀt 375/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13/4/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è L.© ºÀwÛgÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 3520/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦ JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 13/04/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ qÁ ©.Cgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ dAiÀÄAwAiÀÄ CAUÀªÁV ªÉÆgÀRAr vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ UÁæªÀÄ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÉÌzÉãÉAzÀgÉ CªÀÄgÀ mÉîgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÁgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃn£À £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¹àl PÁqÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 540=00 gÀÆ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁSÁ°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2008 PÀ®A 279 337 338 eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/4/08 gÀAzÀÄ ¥sÉÆãÀ C¥ÀWÁvÀ ªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ±ËPÀvÀ C° vÀAzÉ CºÉªÀÄzÀ C° gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ OgÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä OgÁzÀ n¥ÀàgÀ£À°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zsÀjºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ¤AzÀ Nr¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ vÀÄnUÉ UÀmÁ¬ÄUÉ JqÀUÉʬÄUÉ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/08 PÀ®A. 279 337 338 eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2008 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ;-

`¢£ÁAPÀ: 13/04/08 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ¸Á// ºÀįÁå¼À ªÁºÀ£À ¸ÀA. JªÀÄ.JZÀ.-12 F 4141 OgÁzÀ ©. vÀÁ®ÆPÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀAqÀgÀ PÀĪÀÄmÁ SÉÃqÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Mr¹ ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à vÁ£ÁVAiÉÄ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A 287, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-04-2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀAPÀgÀ ªÀĶãÀzÀ ¨É°Ö£À°è PÀ°è£À ºÀ¼Àî ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¨É®ÖzÀ°è ¹QÌ ©zÀÝ ªÀĶ£À eÉƬÄAn ¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ JqÀUÀqÉ Q«UÉ vÀUÀÄ° Q« PɼÀ¨sÁUÀ PÀmÁÖVzÉ. EzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, C®èzÉ §®gÀmÉÖUÉ, §®UÀ®èPÉÌ, §®¨sÀÄdPÉÌ, §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVªÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MªÀÄä¯É ajzÁUÀ C¯Éè EzÁÝ ±ÉÆèsÁ vÀAqÀ ªÁ°äQ eÁåw PÀ§â°UÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁr gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ PÀAPÀgÀ ªÀĶãÀ §l£À §AzÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸À¥ÀðqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÀAPÀgÀ ªÀĶãÀ ¥ÀnÖAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Ä £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ C¹ÖPÀgÀ eÁ° ªÀiÁr¸ÀzÉ CeÁUÀgÀÄPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À vÉÆÃjzÀjAzÀ ¸ÀzÀj WÀl£É £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ 13-04-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è ºÉýPÉ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/08 PÀ®A 504, 324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/04/08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÉ£ÀߪÀÄ®è¥Áà ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ vÀ£ïß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, DgÉÆæ 1) ªÀiÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ ªÀiÁ°¥Ánî 2) ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ vÀAzÉ §¸ÀAvÀgÁAiÀÄ ªÀiÁ°¥Ánî E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀEAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M¯É ºÀaÑ ¨ÉAQAiÀÄ ºÉÆUÉAiÀÄÄ §ºÀ¼À DUÀÄwÛzÉ, CzÀPÉÌ PÀrªÉÄ ªÀiÁrj CAvÀ w½¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀĪÀgÀÄ ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ DgÉÆæ ªÀiÁAvÀ¥Áà ªÀiÁ°¥Ánî EªÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ gÁr¤AzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÁUÀÄ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ ªÀiÁ°¥Ánî MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Áà EªÀgÀÄ ©r¸À°PÉÌ §AzÁUÀ CªÀjUÉ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/08 PÀ®A 504, 324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ,

3) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A 143, 147, 448, 323, 504, 506. eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/4/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ²ªÀ±ÀQÛ ¸ÀÄUÀgÀ «ÄÃ¯ï ¥Áæ .°. ¨sÀAUÀÄgÀ gÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÄUÀgÀ «ÄÃ¯ï «ªÁzÀzÀ §UÉÎ ¸ÀÄUÀgÀ «ÄïïzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ gÀªÀiÁ£ÀAzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ CUÀæªÁ® ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 05 d£ÀgÀÄ JPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀeÁÓV DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¥sÁåPÀÖjÃAiÀÄ°èzÀ UÁqÀð ºÁUÀÄ PÉî¸ÀUÁgÀjUÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉÌ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ PÁ£ÀÄ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä ¢£ÁAPÀ 12-04-08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà :ªÀiÁºÁzÉêÀ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ gÀªÀiÁ£ÀAzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀiÁå£ÉfAUï qÉÊgÉÃPÀÖgï ²ªÀ±ÀQÛ ¸ÀÄUÀgÀ «ÄÃ¯ï ¥Áæ .°. ¨sÀAUÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É §UÀzÀ® oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/08 PÀ®A: 143, 147, 448, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 14/04/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀUÉÆAqÀ aPÉè ¸Á AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 14/04/2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÀnÖzÀ DgÉÆævÀgÀ JªÉÄäUÉ JvÀÄÛ zsÀQÌ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà aPÉè ªÀÄvÀÄÛ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ PÁªÀÄUÉÆAqÀ aPÉè E§âgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/08 PÀ®A: 324,504,eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁèVzÉ.

5) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2008 PÀ®A 323, 504, 506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/4/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ®PÀëöät ºÀ½îSÉÃqÉ ¸Á-ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTÃPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ-14/4/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À£À UÀAqÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ ¸Á-ªÀÄzÀPÀnÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®vÁ EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀA§AzsÀªÁV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ C°èAiÉÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À C½AiÀÄ£ÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. E®è¢zÀÝgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-20/08 PÀ®A 323, 504, 506 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ


1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2008 PÀ®A 143,147,148,323,324,448,504,307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13-04-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 22-00 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉà CAvÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ¢üð ²æà ±ÉÃR C¥sÉÆæÃd vÀAzÉ ±ÉÃR vÀÄgÁ§C° ªÀAiÀÄ 20 ¸Á/ amÁÖ EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ©â£À ¹¥Éà ©¸ÁrzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ¢ð ºÁUÀÄ DgÉÆæ ªÀÄzÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVvÀÄÛ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 13/04/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ PÀjêÀÄ ¸Á§ PÀqÉتÁ¯É ºÁUÀÄ EvÀgÉ 16 jAzÀ 17 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ¢üðzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr " ªÀiÁPÉà ¯ËqÉ vÀĪÀÄPÉÆà ªÀÄ¹Û eÁzÁ DUÀAiÀiÁ ºÉÆãÁ ¨ÉÆîPÉ UÀ£Áß PÁ c®PÁ qÁ® gÀºÉ ºÉÊ " CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°èzÀÝ PÀªÀiÁä PÀwÛ¬ÄAzÀ , §rUÉUÀ¼ÀAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ¢üðUÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ PÀÄlÄAA§zÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 d£ÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀÄqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆPÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ UÀÄ£Àß £ÀA. 64/2008 PÀ®A. 143,147,148,323,324,448,504,307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2008 PÀ®A 143,147,148,323,324,448,504,307 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 13-04-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ¢üðzÁgÀgÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ¢üðzÁgÀ ²æà ªÀÄPÀ§Æ® vÀAzÉ §¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁ PÀqÉتÁ¯É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á/ amÁÖ EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀÀªÉãÀAzÀgÉ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ©â£À ¹¥Éà ©¸ÁrzÀÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ¢ð ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVvÀÄÛ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 13/04/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ UÀ¥sÀÆgÀ vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á§ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 13 jAzÀ 14 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ amÁÖ UÁæªÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÁPÁ±ÀÛççUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ¢üðzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr “UÀ£Áß PÁ c®PÁ qÁ®PÀgÀ ºÀªÀiÁgÁ ¸ÁxÀ dUÀqÁ PÀgÀvÉ vÀĪÀiï ¯ÉÆÃUÉÆÃAPÉÆ ZÀ©ð eÁzÁ ºÉÆÃUÀAiÀiÁ ªÀiÁPÉà ¯ËqÉÆÃA” CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀ, §rUÉUÀ¼ÀAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ¢üðUÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ PÀÄlÄAA§zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀÄqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆPÀ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 24-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀÀ «gÀÄzsÀÞ UÀÄ£Àß £ÀA. 64/2008 UÀÄ£ÉßÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 14/04/08 gÀAzÀÄ 0020 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2008 PÀ®A. 143,147,148,323,324,448,504,307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/08 PÀ®A 430 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-4-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀÄ𢠲æêÀÄw. ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EAUÀ¼É ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ-ªÀÄgÁoÁ ¸Á-ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄäA¢jUÉ ªÀiÁvÁr §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ gÁwæ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà EzÀÝ°è ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÉýzÁUÀ C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ §A¢¯Áè CAvÁ w½¹zÁUÀ HgÀ°è C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀzÉ EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 13/04/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ WÉÆÃqÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®Ä zÁjAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀA¢PÉÃgÁ ¸ÀªÉð £ÀA. ²ªÀgÁd gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CgÀPÀÄ® ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ EAUÀ¼É ªÀAiÀÄ-45 eÁ-ªÀÄgÁoÁ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ZÀAzÀ£ÀºÀ½î. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. £ÀA. 8/08 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2008 PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 13/04/2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ GzÀVÃgÀ -¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼À ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw PÉÆý ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ. £ÀªÀÄä ¥ÀPÀë ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀë«zÉ FUÀ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀ ºÁQ UÉ°è¸À¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ MzÀgÁqÀÄvÀÛ, aÃgÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 13-4-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¨sÉnÖ PÀÄjvÀÄ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆzÀ®£É ¥Ánð E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 19 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á-WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄ. JgÀqÀ£É ¥Ánð ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 20 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á-WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄ. vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ NqÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ F ªÉÆÃzÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 127/08, 128/08 ¢£ÁAPÀ 31-3-08 gÀAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08, 136/08 £ÉãzÀÝgÀÄUÀ¼À°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ M§âjUÉÆçâgÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ©üÃw ºÀÄnÖ¹gÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è E£ÀÄß ºÉaÑ£À jÃjAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ §AUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁr D¹Û ¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj 2 UÀÄA¦£À d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/08 PÀ®A. 107 ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/08 PÀ®A 430 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13-4-08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ zÀvÁÛgÁªÀ vÁA¨Éæ ªÀAiÀÄ-65 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄgÁoÁ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆÃnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, PÀ£ÀPÀmÁÖ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 131, 132, 133 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ CzsÀð CAzÀgÉ 18 JPÀgÉ 15 UÀÄAmÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è JgÀqÀÄ ¨Á«UÀ½zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ ¨Á« §A¢zÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÁªÀÄ£À EªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¨Á«¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ¦.«.¹. ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ªÀiÁr CAzÁdÄ 27 ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ 2 ªÀgÉ EAa£ÀzÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 11-4-08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj £À£Àß vÀªÀÄä ªÁªÀÄ£À CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CgÀ«AzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À £ËPÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁ¤¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀ CA:Q: 8100/-gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/08 PÀ®A 430 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


4) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 44/08 PÀ®A 110 (f)¹DgÀ¦¹, ;-

¢£ÁAPÀ; 13-04-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦.J¸ï.L gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ 2145 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¢Ã¥ÀPÀ xÉlgÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ;-£ÁUÀgÉrØ vÀªÀÄzÉ «±Àé£ÁxÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð ¸Á/¨ÉãÀ aAZÉÆý vÁ/ ºÀĪÀÄÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è aÃgÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «£À PÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ, CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.