April 10, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 10-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-04-2008
«PÁgÀAiÀÄÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. :68/2008. PÀ®A. 3 PÀ£ÁðlPÀ
N¥À£À ¥Éèøɸï (¦æªÉ£Àì£ï D¥sï r¸À¦üUÀgÀªÉÄAl PÁ¬ÄzÉ 1981)

¢£ÁAPÀ 10-04-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ eÉÆvÉUÉ ºÉZÀ¹ 742 ¦¹ 1579 812 gÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ £Ë¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¯ÁV §ºÀÄd£À ¸ÀªÀiÁd ¥Ánð f¯Áè CzsÀåPÀëgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæQæÃAiÀÄ ¥ÁægÀA§ªÁVzÀÄÝ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ F ªÉÆzÀ¯Éà ¥ÀæZÁgÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁnðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæZÁgÀzÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß C½¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÉƼÁgÀ(PÉ) ºÁUÀÄ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ® PËA¥ËqÀ UÉÆÃqÉUÀ½UÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ ªÀiÁ°ÃPÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ §»gÀAUÀªÁV vÀªÀÄä ¥ÁnðAiÀÄ a£Éí ºÁUÀÄ ¥ÀæZÁgÀzÀ §UÉÎ §gÉ¢zÀÄÝ C½¹gÀĪÀ¢¯ÁèªÉAzÀÄ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æÃ.¹zÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ.ªÀÄÄ© EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è §gÉzÀAvÀºÀ a£ÉíAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀzÀ §UÉÎ PÀÆ®APÀıÀªÁV ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:10-04-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F §UÉÎ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ:68/08 PÀ®A 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£À ¥Éèøɸï (¦æªÉ£Àì£ï D¥sï r¸À¦üUÀgÀªÉÄAl PÁ¬ÄzÉ 1981) £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉÃAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/08 PÀ®A: . 3 PÀ£ÁðlPÀ
N¥À£À ¥Éèøɸï (¦æªÉ£Àì£ï D¥sï r¸À¦üUÀgÀªÉÄAl PÁ¬ÄzÉ 1981)

¢£ÁAPÀ 10/04/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸À¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁå PÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ¸Á: PÁAiÀÄðzÀ²ð UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ £ËPÀgÀgÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼ÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÄA§gÀĪÀ ªÉÄÃ-2008 «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£Àå ZÀÄ£ÁªÀuÉ DAiÉÆÃUÀªÀÅ PÀlÄÖ ¤nÖ£À DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀàzsÁð½UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ PÀÄjvÀÄ ¨Áå£Àgï, ¥ÉÆøÀÖgï, ªÁ¯ï gÉÊnAUï, ©nÖAUï, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¤§ðAzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä DzÉò¹gÀÄvÁÛgÉ. F »£À߯ÉAiÀÄ°è f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢£À ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è, ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÁgÀUÉÆAqÀgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆæ 1) §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 22 ¸Á: RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À J¸ï RĨÁ EªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¥ÉÆøÀÖgï CAn¹zÀÄÝ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 1) §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 22 ¸Á: RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ 2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À J¸ï RƨÁ ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀÄîªÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/08 PÀ®A . 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£À ¥Éèøɸï (¦æªÉ£Àì£ï D¥sï r¸À¦üUÀgÀªÉÄAl PÁ¬ÄzÉ 1981) £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉÃAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/08 PÀ®A 15 (J).32,34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 09/04/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¨sÁwä ªÉÄÃgÀUÉ ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÞtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä w½zÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 f.173 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦J¸ïL ²æÃ.gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀįÁÌ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¦.CgÀ zsÀ¨Á° ¦J¸ÀL (C.«) ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÞtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß n«J¸ïÀ JPÀì® ªÉÄÃ¯É »AzÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAzÉÆAzÀÄ UÀAlÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉÉ 1400 UÀAmÉUÉ zsÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀ¤UÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ »A¢£À UÀAn£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ® «¹Ì 180 JA.J¯ï ªÀżÀî 2 ¨ÁPÀì EzÀÄÝ MlÄÖ 96 ¨Ál® EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À CA.Q 4320/-gÀÆ E£ÀÆßAzÀÄ ¨ÁPÀìzÀ°è £ÀA 1 ºÉ滃 «¹Ì MlÄÖ 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À CA.Q 1680/-gÀÆ EzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À UÀAn£À°è ZÉÃPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ©ÃgÀ PÁl£À EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 12 ¨Ál® CªÀÅUÀ¼À CA.Q 900/- gÀÆ E£ÀÆßAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 48 ¨Ál® AiÀÄÄ.J¸À «¹Ì EzÀÄÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÁl£À £ÉÆÃqÀ®Ä 24 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀÄÄ.J¸À «¹Ì EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CA.Q 3240/-gÀÆ CAvÀ w½¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ n«J¸À JPÀì.J® ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CA.Q 20,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 30,140/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ® d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 48/2008 PÀ®A 328 eÉÆvÉ 34 L¦¹ & 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-


¢: 09/04/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L. PÁ.¸ÀÄ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ JPÀÌA¨Á UÁæªÀÄzÀ°è PÉ® d£ÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉzÀÄ UÉÆvÁÛzÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JPÀÌA¨Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ zÁzÁgÁªÀ @ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà, gÀÄQät @ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÁ zÁzÁgÁªÀ, J®ègÀÄ ¸Á// JPÀÌA¨Á OgÁzÀ ©. vÀÁ®ÆPÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹ CªÀjAzÀ 10 °Ãlj£À PÁ夣À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 °ÃlgÀ ¸ÁgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A. 328 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 34 PÉ.F JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÁÝgÉ.

3) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 49/2008 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢: 09/04/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è PÉ® d£ÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉzÀÄ UÉÆvÁÛVzÀjAzÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr C°è DgÉÆævÀgÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPï ªÀiÁ£É ¸Á: OgÁzÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ CªÀjAzÀ 10 °Ãlj£À PÁ夣À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 °ÃlgÀ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 520 gÀÆ/- EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A. 328 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 34 PÉ.F JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÁÝgÉ.


4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/08 PÀ®A 36 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 09/04/08 gÀAzÀÄ ²æà ¦.CgÀ zsÀ¨Á° ¦J¸ÀL (C.«) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨sÁwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì gÉrØ ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è mÉç® ºÁUÀÄ PÀÄað ºÁQPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV RįÁè ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½zÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ RįÁè ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ «¯Á¸ÀgÁªÀ ¥Ánî ºÁUÀÄ ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ® «¹Ì 90 JA.J¯ï, £ÀA 1 ºÉ滃 «¹Ì 120 JA.J¯ï, ªÉÄÃPÀqÁ¯ï 45 JA.J¯ï, AiÀÄÄ.J¸À «¹Ì 45 JA.J¯ï, AiÀÄÄ.J¸À fãï 45 JA.J¯ï £ÉzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/08 36 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 09/04/08 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì C±ÉÆÃPÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è mÉç® ºÁUÀÄ RÄað ºÁQPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV RįÁè ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½zÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ RįÁè ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ºÉÆãÁᬐ ªÀAiÀÄ 25 eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/C±ÉÆÃPÀ ªÉÊ£ÀìzÀ°è PÉ®¸À ¸Á/zÉñÀ¥ÁAqÉ UÀ°è ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


6) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 40/08 PÀ®A 36 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ; 09-04-08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ gÁwæ ZÉQAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ r.J¸À.¦. r.J.Dgï. ºÁUÀÄ gÀ«AzÀæ£ÁxÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ «±ÉõÀ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ «ÄÃgÁ ¨ÁgÀzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ¤AiÀĪÀÄzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G®AWÀ£É ªÀiÁr gÁwæ 0030 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ CªÀ£À ¨ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑzÉà VgÁQUÀ½UÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©mï £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 gÀªÀgÁzÀ ¹.ºÉZï.¹. 639 ºÁUÀÄ ¦.¹ 1419 gÀªÀjUÉ PÀgɬĹ ºÁUÀÄ. r.J¸À.¦.r.JDgï gÀªÀgÀ £ÉvÀÈvÀézÀ°è ¨ÁgÀ ªÀiÁ°PÀ¤UÉ »rzÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

7) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2008 PÀ®A 32,34 PÉ. E. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 10/4/08 gÀAzÀÄ PÀtf UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ «oÀ® vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw PÀ¼Àî¨sÀn ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 4 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 200=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ElÄÖPÉÆAqÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30=00 gÀÆ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-41/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-


¢£ÁAPÀ 10/04/08 gÀAzÀÄ zsÁgÀdªÁr vÁAqÁzÀ°è PÁ²£ÁxÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zsÁgÀdªÁr vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV PÁ²£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è E§âgÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 1145 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉUÀzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr NrºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÀÆ¥ÀZÀAzÀ ZÀªÁít 35 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át G. MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) vÁ£Áf vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀªÁít 35 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át G. MPÀÌ®ÄvÀ£À E§âgÀ ¸Á/ zsÁgÀdªÁr vÁAqÁ CAvÀ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj E§âgÀ ¥ÉÊQ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ PÉÆqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÉ°è NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÁ£Áf EvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÀvÀÄÛ °ÃlgÀ PÉÆqÀzÀ°è£À ¸ÀgÁ¬Ä ZÉ°è NrºÉÆÃVzÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ 5 PÁ夣À°è 1 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ SÁ° PÉÆqÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

9) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2008 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/4/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¯ÁzsÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸Á; zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr 180 JªÀiï.J¯ï.AiÀÄļÀî 30 ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ¯ï «¹Ì C.Q 954/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 54/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(10) J¸ï¹ & J¸ïn PÁAiÉÄÝ 1989 :-

¢£ÁAPÀ: 10-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà CA§Ä®V oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉÀ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À §¸ïÀ ¸ÁööåAqÀ ºÀwÛgÀ EªÀgÀ ºÉÆÃl°UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ºÉÆmÉð£À JzÀÄjUÉ PÉÆìģÀ ¨ÁPÀìUÉ (zÀÆgÀªÁtÂ) JgÀqÀÄ PÉÆìģÀUÀ¼ÀÄ ºÁQ ªÀiÁvÁqÀ®Ä DUÀ°®è DUÀ £Á£ÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¥sÀÄPÀt¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ©¹ ©¹ ZÁºÁªÀ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ZÀªÀÄð ¸ÀÆ°zÀÄ UÁAiÀiÁªÁVzÉ. CAvÁ EvÁå¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. ¸ÀA: 65/08 PÀ®A 279, 338, L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 09-04-08 gÀAzÀÄ 1540 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ eÉÊ ¨sÀªÁ¤ ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°è OµÀzsÀ RjâªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqï zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-38 eÉ 7609 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÉAl¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á/²PÉãÀ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝPÉÌ mÉÆAPÀzÀ°è ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.65/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2008 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 05/04/2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¥ÁågÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ºÀĸɣÀ¸Á§ ªÀ 20 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆA¢£À EªÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè vÀÄA§ÄªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ , PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ DmÉÆ jÃPÁë £ÀA. PÉ.J/38 1068 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-d£ÀªÁqÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÁlgÀ ¦ü®ÖgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DmÉÆ jÃPÁë ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉÃR CºÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ ¸Á ªÉÄÊ®ÆgÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¥ÁågÀ«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ DlÆUÉ eÉÆð ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¥ÁågÀ«ÄAiÀiÁå EvÀ¤UÉ §® UÁ®Ä vÉÆÃqÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ §® PÉÊUÉ ªÉÆüÀ PÉÊUÉ ¥ÉmÁÖV vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢: 09/04/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. C£ÀégÀ© UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀiËd£ÀªÁ¯É ¤rgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2008 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8/4/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ DgÉƦvÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà PÀnÖªÀĤ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA J¦-09 n-5585 CwªÉÃUÀ, ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÉÆÃr£À §®§¢UÉ ¥À°Ö ªÀÄrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ M¼ÀVzÀÝ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¯ÁjUÉ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà «f, 22ªÀµÀð, ¯Áj Qè£ÀgÀ, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á//¹¹ð (C) PÉÆÃlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2008 PÀ®A. 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09/04/2008 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ GzÀVÃgÀ-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ eÁåAvÉ gÀªÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ fêÀ£À¹AUÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÁ¥À¹AUÀ vÀAzÉ UÀįÁ§¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ J®ègÀÄ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀÄ HlPÉAzÀÄ §AzÀÄ PÀĽvÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉýzÁUÀ E®è CA¢zÀPÉÌ ºÉÆgÀV¤AzÀ vÀj¹PÉÆqÀÄ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀj¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è JPÁì¬Ä¸ÀzÀªÀgÀÄ NqÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¸ÀgÁ¬Ä E®èzÉà zsÁ¨Á AiÀiÁPÉ £ÀqɸÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®Q«UÉ ºÉÆqÉzÀjAzÀ Q« PÀmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉAiÀÄ zÀAmÁ¢AzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2008 PÀ®A. 324,326,504 dÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢.09/04/2008 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ GzÀVÃgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ fêÀ£À¹AUÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ zsÁ¨Á HlzÀ ©°è£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÁUÀ DgÉÆævÀ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ eÁåAvÉ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð G; zsÁ¨Á ºÉÆmÉ®, ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ eÁåAvÉ E§âgÀÄ ¸Á; qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É Hl ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ ©®Äè PÉÆqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°Ãs¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/08 PÀ®A 341, 324, 504 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 09/04/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÉøÀgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£Áf gÀªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj£ÁxÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ JzÉUÉ »rzÀÄ £ÀÆQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀݼÀÄ DªÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÀÄAnAiÀÄ gÀĪÀiÁäªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå 07/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 9/4/08 gÀAzÀÄ ¦üÃgÁå¢ ²æÃ. ªÀĺÉçħ vÀAzÉ C«ÄÃgÀC° gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ºÀĸÉãÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è ¯ÉÊl£À ªÉÊgÀÄ ZÀÄZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÊgÀĺÀĸÉãÀ EªÀ£À PÉʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ PÀgÉAlÄ ºÀwÛ ¨ÉºÉƵÀ DzÁUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÀgÉzÀzÉÆÝÃAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀASÉå 07/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 152/08 PÀ®A 379, 380, 504, 506 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 9-4-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ : ²æêÀÄw. gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ¢. ZÀ£ÀߥÁà ªÀÄ®±ÉÃnÖ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥Á® eÉ.JA.J¥sÀ.¹. PÉÆÃlð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 22-2-08 gÀAzÀÄ MAzÀÄ EAVèõÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAV ²æêÀÄw. ¤Ã®ªÀiÁä EªÀgÀÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 152 ºÁUÀÆ 153 £ÉÃzÀgÀ°è eÉÆÃqÀuÉ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÀªÉð £ÀA§gÀzÀ°è EzÀÝ 3 VqÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ«£À VqÀ ºÁUÀÆ ºÀÄt¸É VqÀUÀ¼ÀÄ CA:Q: 4000/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ±ÉÃnÖ ªÀĺÁd£À ªÀAiÀÄ-61 G-¤ªÀÈvÀÛ EAf¤AiÀÄgÀ ¸Á-ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ, SÁeÁ vÀAzÉ UÉÆÃwÛ¯Áè CzÁªÁ¯Á ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð G-PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. ªÀÄvÀÄÛ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ±ÉnÖ ªÀĺÁd£À ªÀAiÀÄ-45 G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-12-07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A 379,380,504,506 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 39/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ; 9-04-08 gÀAzÀÄ 1800 ¦.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¥ÉÆæÃ.¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1830 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è aÃgÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «£ÀB PÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ, CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀÄrzÀ §UÉÎ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 153/08 PÀ®A 109 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 9-4-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦.J¸À.L. (C.«) gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¦.¹.-1222 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À PÀqÉ 1930 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ NqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆÃqÀzÉ EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¥ÀÄ£À; «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «oÀ® vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¥ÀjÃl ªÀAiÀÄ-65 ªÀµÀð G-zsÉÆé PÉ®¸À ¸Á-ºÀtPÀÄt vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :51/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ°è 2 ¥ÁnðUÀ¼À d£ÀgÁzÀ d°Ã® vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á:vÀqÉÆüÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ánð £ÀA-2 ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ®¸Á§ ªÀAiÀÄ 35ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á:vÀqÉÆüÁ ¯ÁjAiÀÄ ¨ÁqÁzÀ §UÉÎ JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À ªÀÄzÉå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ M§âjUÉÆçâgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 8¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Ánð PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÀ DAiÀÄÄzsÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛªÉ, §qÉAiÀÄÄvÉÛªÉ CAvÀ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ°è aÃgÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀGAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÁ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¥Ánð AiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¢£ÁAPÀ 09/04/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


4) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 28/08 PÀ®A: 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:113-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¥Ánð 1 gÀ°è£À E¸Áä¬Ä¯ï EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥Ánð £ÀA.2 gÀ°è£À C¤® ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ dUÀ¼À DrzÀÄÝzÀÝjAzÀ CzÉà ¢£À CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀjd£À NtÂAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¥Ánð £ÀA.1 gÀ°è£À ZÀAzÀæ±Á EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥Ánð £ÀA .2 gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/08 PÀ®A.143,147,148,323,324,504 eÉÆvÉ 149 L¦¹AiÀÄAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ºÁUÀÆ ¥Ánð £ÀA.2 gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥Ánð £ÀA.1 gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/08 PÀ®A.143,147,148,323,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹AiÀÄAvÉ PÉÃ¸ï ¥Àæw PÉøïUÀ¼ÀÄ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ. »ÃUÁV wÃgÁ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÁUÀÆ ªÉÊgÀvÀé ¨É¼ÉzÀħA¢zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®PÉÌ ºÉÆÃqÉzÁlªÁUÀĪÀ, fêÀ ºÁ¤ ºÁUÀÆ D¹Û ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ Cwà ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:09-04-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/08 PÀ®A.107 ¹Dg惡AiÀÄAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

5) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. 67/2008. PÀ®A.: 109 ¹.Cg.À¦.¹
¢£ÁAPÀ 10-04-2008 gÀAzÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀÄjvÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝ ©l £ÀA. 3 £ÉÃzÀgÀ°è oÁuɬÄAzÀ 0800 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁ 1000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÉÆzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ wgÀÄUÁqÀÄwzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÀÆvÀ£À£ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹¦¹ 1503 £ÁUÀ¥Áà gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ºÉøÀgÀÄ J¸ÀÄzÁ¸À CAvÁ ºÉý ¥ÀÄ£Á ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ gÀĨÉãÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà eÁw PÀæ²Ñ£À ¸Á,, amÁÖ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè ¸ÀzÀjªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄgÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÁd¸ÀÄ¥Àr¸À®UÀÄwÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2008 PÀ®A 109 ¹Cg惡 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.