April 17, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 17-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-04-2008

«PÁgÀAiÀÄÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A 3, PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éèøï (¦æªÉãÀë£ï D¥ï r¸À¦üUÀgÀªÉÄAl DåPïÖ 1981:-

¢£ÁAPÀ; 16-04-08 gÀAzÀÄ ºÀUÀ°£À ªÉüÉAiÀÄ°è D£ÀAzÀ zÉêÀ¥Áà ªÀPÀÛgÀgÀÄ f¯Áè PÁAUÀæ¸ï ¥ÀPÀë ©ÃzÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ «.PÉ ¥Ánïï CzsÀåPÀëgÀÄ f¯Áè PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀë ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ ²æÃ. ¥ÀæPÁ±À RAqÉæ ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ avÀæ EgÀĪÀ ¥ÉƸÀÖgÀ MAzÀ£ÀÄß vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀÄð®zÀ°è CAn¹gÀÄvÁÛgÉ, F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæeÁ ¥Àæw¤¢ü PÁAiÀÄzÉ 1950 ºÁUÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ G®AWÀ£É ªÀÄrgÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®AWÀ£É DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä °TvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è §gÉzÀÄ PÉÆnÖzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. 76/2008. PÀ®A. 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éèøï ( ¦æªÉãÀë£ï D¥ï r¸À¦üUÀgÀªÉÄAl DåPïÖ 1981:-

¢£ÁAPÀ 16-04-2008 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà ¹.¦.¹. 1579 £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀĪÀzÉ£ÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 16-04-2008 gÀAzÀÄ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CTî ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀªÁ¢ ªÀÄ»¼Á MPÀÆÌl CzsÀåPÀëgÀÄ ©ÃzÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀàµÀéªÁV PÁtĪÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ f¯Áè C¸ÀàvÉæ, bÀwæ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è CTî ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀªÁ¢ ªÀÄ»¼Á MPÀÆÌlzÀ f¯Áè CzsÀåPÀëgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ UÉÆÃqÉUÀ½UÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ ªÀiÁ°ÃPÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ §»gÀAUÀªÁV PÀ£ÁðlPÀ zÀ°vÀ MPÀÆÌl CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÁzÀ gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄ»¼Á «ªÉÆÃZÀ£Á ¸ÀªÀiÁªÉñÀ ¸ÀܼÀ :zsÁgÀªÁqÀ zÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉà MAzÁV ºÉÆÃgÁlPÉÌ ªÀÄÄAzÁV CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÁzÀ agÀªÁUÀ° EvÁå¢ ¥ÀæZÁgÀzÀ §UÉÎ §gÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß C½¸ÀzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CzsÀåPÀëgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ CzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 77/2008. PÀ®A 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éèøï ( ¦æªÉãÀë£ï D¥ï r¸À¦üUÀgÀªÉÄAl DåPïÖ 1981:-

¢£ÁAPÀ 16-04-2008 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ²æ. £ÁUÀ¥Àà ¹.¦.¹. 1579 £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀzÉ£ÉAzÀgÉ UÀÄ¥ÀÛ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆÃUÀ¯ÁV CTî ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «zÁåyð ¥ÀjµÀvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ©ÃzÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉAiÉÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀàµÀéªÁV PÁtĪÀAvÉ ªÀÄAiÀÄÆgÀ §jÃzÀ ±Á» ¨Áj£À ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ ¥ÉƪÀðzÀ UÉÃn£À ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀzÀ UÀÆqÉUÉ GvÀÛgÀPÀÌ ªÀÄÄR ªÀiÁr, ºÁUÀÄ EvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è CTî ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «zÁåyð ¥ÀjµÀvÀ f¯Áè CzsÀåPÀëgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ UÉÆÃqÉUÀ½UÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ ªÀiÁ°ÃPÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ §»gÀAUÀªÁV J©«¦ 18,19,20 d£ÉêÀj ¸ÀܼÀ eÁ§±ÉnÖ DAiÀÄĪÉð¢PÀ PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ «zÁåyð ±ÀQÛ UÀÄqÀÄVzÀgÉ «zsÁ£À ¸ËzsÀ £ÀqÀUÀĪÀzÀÄ EvÁå¢ ¥ÀæZÁgÀzÀ §UÉÎ §gÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß C½¸ÀzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CzsÀåPÀëgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ CzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

4) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 78/2008. PÀ®A 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éèøï ( ¦æªÉãÀë£ï D¥ï r¸À¦üUÀgÀªÉÄAl DåPïÖ 1981:-

¢£ÁAPÀ 16-04-2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ²æ. £ÁUÀ¥Àà ¹.¦.¹. 1579 £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ, £ÁUÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16-04-2008 ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉÃ£É f¯Áè CzsÀåPÀëgÀÄ ©ÃzÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉAiÉÄà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀàµÀéªÁV PÁtĪÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ f¯Áè C¸ÀàvÉæ, ºÁUÀÄ EvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉÃ£É f¯Áè CzsÀåPÀëgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ UÉÆÃqÉUÀ½UÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ ªÀiÁ°ÃPÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ §»gÀAUÀªÁV ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉÃ£É wæ±ÀÆ® ¢PÁë ¸Á¬Ä ¥ÀĵÁàAd° PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ©ÃzÀgÀ ¢£ÁAPÀ 22/02/2008 ¸À: 11 UÀAmÉUÉ EvÁå¢ ¥ÀæZÁgÀzÀ §UÉÎ §gÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß C½¸ÀzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CzsÀåPÀëgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPɪÀÄzÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ CzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CºÀ¸Àd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16/04/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: SÁeÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄSÁUÀzÉ DªÁUÁªÁUÀ ºÀÄZÀÑvÀ£ÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/04/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀÄZÀÑvÀ£À ¨sÀæªÉÄAiÀÄ°èAiÉÄà CzÉà UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ §§° ªÀÄgÀPÉÌ vÀ£Àß mÁªÉ¯ï¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgÀ £ÀA 06/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 15/04/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ« vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà gÀªÀgÀ CtÚ ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ «µÀ (gÉÆÃUÀgÀ) ¸Éë¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16/04/08 gÀAzÀÄ 0140 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 3/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 16/4/2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄtÂAiÀįï vÀAzÉ CªÀÄ® §¯Áð ¸Á: PÁ°PÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÆøÀÖ §qÁPÁ¹¥ÀÆgÀ. f¯Áè zÀRÍ£À¢£Á¥ÀÆgÀ ¥À²ÑªÀħAUÁ¼À ¸ÀzsÀå ºÁ®½î ©æÃd PÉ®¸À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 16/04/2008 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä £ÁzÀ ¤wõÀ vÀAzÉ eÉÆåÃw£ï ¥ÁºÀ¯ï FvÀ¤UÉ ºÁ®½î UÁæªÀÄzÀ ©æÃeï ºÀwÛgÀ nÉ£ï ±ÉqÀ£À°è ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà ºÁªÀÅ JqÀPÁ°£À ªÉÆtPÁ® »A¨sÁUÀzÀ°è PÀrzÀjAzÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ [©] D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÆåªÁUÀ «µÀ ªÉÄÊAiÀįÁè GAqÀÄ zÁjAiÀÄ°è 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 3/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå 08/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 16/04/2008 gÀAzÀÄ 1530UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ :²æÃ. gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨Á宺À½î, gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀgÀ (ªÀÄÈvÀ) vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÁV PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¦.PÉ.¦.J¸ï.vÀqÀ¥À½î ¨ÁåAQ¤AzÀ gÀÆ. 40,000=00 ¸Á«gÀ PÀȶ ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀëö 60 ¸Á«gÀ SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÀµÀð ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV DUÀzÀ PÁgÀt ¸Á® wÃj¸À®Ä ¸ÁzÀåªÁUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÄ E£ÉÆßç⠪ÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸Á® ¹UÀzÀ PÁgÀt ¸Á®zÀ ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/04/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¥ÁvÀgÀ¥À½îAiÀÄ°èzÀÝ DvÀ£À d«ÄãÀzÀ°è VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É.

5) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ ¸ÀASÉå : 08/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ: 174 ¹.DgÀ.¦.¹

¢£ÁAPÀ 14-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ F±ÀégÀ ªÉÄvÉæ 20 ªÀµÀð G B«zÁåyð¤ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥ÀªÀÅ ºÀaÑ UÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EmÁÖUÀ DPÀ¹äPÀªÁV 2345 UÀAmÉUÉ E° ¢Ã¥ÀPÉÌ zÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¢Ã¥ÀªÀÅ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ vÀ¯É , ªÀÄÄR ,JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ,PÀÄwÛUÉ ,JzÉ ,ºÉÆmÉÖ ,JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®Ä ,JgÀqÀÄ PÁ°£À vÉÆqÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀPÀët aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉìAiÀÄ°è ¸ÀzÀj gÉÃtÄPÁ ¢£ÁAPÀ B 17/04/08 gÀAzÀÄ 0115 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÀUÉ F ªÉÄîÌAqÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/04/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁfÃzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ºÉý §gɬĹzÉ£ÉAzÀgÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ gɵÁä EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ DUÁUÀ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ FUÀ £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÉ®¸À EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt eÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°èzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15/04/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è EzÁÝUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁPÀ£Á¼É EªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ «ªÀįÁ EªÀ¼ÀÄ «£ÁPÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 16/04/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ eÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è §»ðzɸÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁPÀ£Á¼É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁPÀ£Á¼É gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ºÁUÀÄ ¥ÀæyégÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà PÁPÀ£Á¼É, ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÁPÀ£Á¼É gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¤Ã£É AiÀiÁPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¢ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ

2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2008 PÀ®A-324,504,506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/4/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà C¯ÁèªÉÇâݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ qsÉÆÃ¯É ¸Á-KtPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¹ÃgÀ ¥ÀmÉî gÀªÀgÀ ZÀºÁ CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ ºÀ£ÀÄ߸Á§ ¨ÉîÆgÉ ¸Á-KtPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦ügÁå¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß EªÀwÛ¯Áè £Á¼É ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-21/08 PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 33/08 PÀ®A: 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 16-04-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀ¨Á⤠vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÀÄ E§âgÀÆ ¸ÉÃj «£ÁPÁgÀt dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÄÝ CgÉà ¢ªÁ£ÉÆà AiÀiÁPÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÉĺɧƩà UÀAqÀ E¨Áæ»A¸Á§ gÀªÀgÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¢ªÁ£É CAwAiÀiÁ JAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀtÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2008 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/4/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ ºÀ£ÀÄ߸Á§ ¨ÉîÆgÉ ¸Á-KtPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¹ÃgÀ ¥ÀmÉî gÀªÀgÀ ZÀºÁ CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¯ÁèªÉÇâݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ qsÉÆÃ¯É ¸Á-KtPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆÃ¥ÀvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä C¥Àà C°èzÁÝ£É £À£ÀUÉ PÀ§Äâ PÀr¢zÀ PÀÆ° PÀÆqÀĪÀ¤zÁÝ£É CzÀ£ÀÄß PÀÆqÀzÉ ªÀÄÄtV¹PÉÆArzÁÝ£É CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ ¥É¦ì ¨Ál®¤AzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-22/08 PÀ®A 324, 504, L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2008 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-04-2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAlUÉ DgÉÆævÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ±ÉÃPÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgÀ¢AzÀ £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀvÀÛwæà vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ E§âgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ PÀmÉÖ ºÉæqÉAiÀÄ ¨ÉÃqÀj, ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄvÀÛªÉ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄäUÉ ºÉüÀĪÀªÀ CAvÀ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §® ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁL ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-04-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ°ÃzsÀgÀ ¥Ánî EvÀ£ÀÄ PÀ§Äâ vÀÄA©zÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, E°èAzÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀj CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É AiÀiÁPÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©qÀĪÀ¢¯Áè CAzÀªÀ£Éà M§â DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ MwÛ »rzÁUÀ, ªÀÄvÉÆÛçâ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


7) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 164/08 PÀ®A: 504 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-4-08 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀĤî vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀÄÄzÀ£Á¼ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁ-QæñÀÑ£À ¸Á-Qæ±ÀÑ£ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ §gɬĹzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15-4-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 7 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Û ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ «oÀ® ¥ÀjÃl eÉƲUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è CUÀ¹ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ £ÁUÀ£ÀPÉÃj gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉÃgÀA DqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¹zÀÝt ¥ÀeÁj ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ DqÀ¨ÉÃPÁVzÉ CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀPÉÌ £Á£ÀÄ »ÃUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý £ÁªÀÅ DrzÀ ªÉÄÃ¯É DqÀÄ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ »ÃUÀAw ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß JgÀqÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/04/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀt¥Áà ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®ègÀÄ ªÀÄ®PÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14/04/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0145 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è ±À§Ý PÉý JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉÆuÉUÉ ºÁQzÀ PÉÆAr vÉUÉ¢zÀÄÝ £ÉÆÃr PÉÆuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀ®Ä PÉÆuɬÄAzÀ MAzÀÄ vÁªÀÄæzÀ PÉÆqÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M§â ªÀåQÛ £À£ÀUÉ £ÉÆÃr NqÀ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼Àî PÀ¼Àî CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ agÁqÀ®Ä ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ vÁ¬Ä, vÀAV, ºÁUÀÄ ¸ÉÆzÀgÀ ªÀiÁªÀ azÁ£ÀAzÀ JZÀÑgÀªÁV CªÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä »A¨Á°¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÁªÀÄæzÀ PÉÆqÀªÀÅ C°èAiÉÄ ©lÄÖ NqÀ®Ä ºÀwÛzÁUÀ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ¸Á/ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ (¦) EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è CªÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀASÉå 61/08 PÀ®A 457,380,511, L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄè° ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 15-04-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ C¥ÀjavÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, ºÁUÀÆ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà 60 ªÀµÀð, EªÀgÉÆA¢UÉ gÉÆÃqï zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ §®¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ §® gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ¤°è¸À¯ÁgÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.68/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 279,338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L,JA.«í.DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 15/04/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ @ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉUÉ JAzÀÄ vÀAzÁUÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¯Áj vÀgÀ®Ä ZÁ®PÀ¤UÉ w½¹zÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj MªÉÄä¯É ZÁ®Ä ªÀiÁr ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ¸Àj¹ CwªÉÃUÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ wgÀÄV¹zÀPÉÌ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÄ JqÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆV ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C.±ÀASÉå 63/08 PÀ®A 279,338,L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«í.DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 279,337,338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í. DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 16/04/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ DmÉÆ £ÀA§gÀ J¦-23-qÀ§Äè-1495 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÁßKSɽîUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÉÆUÀzÁ¼À ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. -9 gÀ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ PÀAmÉãÀgï ¯Áj £ÀA§gÀ J¦-23-JPïì-5736 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è EqÀzÉ MªÉÄäÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ §gÀĪÀ DmÉÆ J¦-23-qÀ§Äè-1495 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ PÁgÀt ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÉ 3 d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ¤°è¹ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀASÉå 64/08 PÀ®A 279,337,338,eÉÆvÉ 187 L,JA.«í DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/08 PÀ®A 109 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-4-2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ CPÁÌ ªÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä AiÀÄÄ.n.L. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæÃvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj EvÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÉ £ÉÆr NrºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ JZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°è¯Á ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÄÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2008 PÀ®A. 110(E) & (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16-04-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 1507, 1256 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ avÀæ¯ÉÃR mÁQÃd ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸Á: ¨sÀzÉÆæâݣï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, ªÀĺÀäzÀ SÉÊgÀ G¯ï dªÀiÁ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ G¯ï dªÀiÁ ¸Á: CºÀäzÀ¨ÁUÀ ©ÃzÉgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ dºÀÆgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÁºÀ¨ÉÆ¢Ý£ï ¸Á: UÀªÁ£À ZËPÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀªÀÄä ±ÀlðUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ, CAUÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ, agÁqÀÄvÁÛ, ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

3) OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA 56 / 2008 PÀ®A : 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢: 16-04-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀÄ£ÀäxÀ ¸Áä«Ä ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ±Ànð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀåªÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ, agÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 165/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16-4-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¦¹-1264 E§âgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉE© ¨ÉÊ¥Á¸À J£À.JZÀ-9 PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÁAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è. ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB PÉüÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥sÀPÉÆæâݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¯Á¯ï CºÉªÀÄäzÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G-ªÁZÀªÀiÁå£À PÉ®¸À ¸Á-ºÀÄtZÀ£Á¼À UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ° AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉA§ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀ®A. 109 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2008 PÀ®A. 110 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ.17/04/2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ GzÀVÃgÀ -¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄïÉÀ DgÉƦvÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ºÀ£ÀÄ߸Á§ RÄgÉʹ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèªÀÄ ¸Á;PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉÆ®¸ÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃUÀħgÀĪÀªÀjUÉ CqÉvÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ MzÀgÁqÀÄvÀÛ, aÃgÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ EªÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§UÀzÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A: 147, 498(J), 504, 506 ¸À.ªÁ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3,7 r¦DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 16/04/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁ£ÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 05-09-2005 £Éà ¸Á°£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ªÀĸÁÛ£À«ÄAiÀiÁ EvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ 6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄgÀÄ C£ÉÆ£ÀåªÁV fêÀ£À £ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀgÀ¤UÉ gÀÆ. 30,000/- ªÀgÀzÀQëuÉ, 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ¤vÀå G¥ÀAiÉÆV¸ÀĪÀ ªÀÄ£É ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ DgÉÆæ ªÀĸÁÛ£À «ÄAiÀiÁ FvÀ£ÀÄ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 2£Éà ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±À»Ã£ï ªÉÄÊzÀÄ£À ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï £ÁzÀ¤ ¤AiÀiÁeï ¥sÁwªÀiÁ, ±ÉºÀ£Áeï EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ. 100000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÀÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É §UÀzÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A: 147, 498(J), 504, 506 ¸À.ªÁ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3,7 r¦DPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.